Перелік слів з правильним наголосом до ЗНО-2020

Перелік слів з нормативним наголосом, які треба вивчити для успішного складання ЗНО з української мови та літератури 2020 року. Зазначений перелік визначений програмою ЗНО з української мови та літератури, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України №696 від 26.06.2018 року.
 
А
агронОмія
алфАвІт
Аркушик
асиметрІя
 
Б
багаторазОвий
безпринцИпний
бЕшкет
блАговіст
близькИй
болотИстий
борОдавка
босОніж
боЯзнь
бурштинОвий
бюлетЕнь
 
В
вАги (у множині)
вантажІвка
веснЯнИй
вИгода (користь)
вигОда (зручність)
видАння
визвОльний
вимОга
вИпадок
вирАзний
вИсіти
вИтрата
вишИваний
відвезтИ
відвестИ
вІдгомін
віднестИ
вІдомість (список)
відОмість (повідомлення, дані, популярність)
вІрші
віршовИй
вітчИм
 
Г
гальмО, гАльма
глядАч
горошИна
граблІ
гуртОжиток
 
Д
данИна
дАно
децимЕтр
дЕщиця
де-Юре
джерелО
дИвлячись
дичАвіти
діалОг
добовИй
добУток
довезтИ
довестИ
довІдник
дОгмат
донестИ
дОнька
дочкА
дрОва
 Е

експЕрт
Є
єретИк
Ж
жалюзІ
З
завдАння
завезтИ
завестИ
зАвжди
завчасУ
зАгадка
заіржАвілий
заіржАвіти
закінчИти
зАкладка (у книзі)
зАкрутка
залишИти
замІжня
занестИ
зАпонка
заробІток
зАставка
зАстібка
застОпорити
звИсока
здАлека
зібрАння
зобразИти
зОзла
зрАння
зрУчний
зубОжіння
 
І
індУстрія
 
К
кАмбала
каталОг
квартАл
кИшка
кіломЕтр
кінчИти
кОлесо
кОлія
кОпчений (дієприкметник)
копчЕний (прикметник)
корИсний
кОсий
котрИй
крицЕвий
крОїти
кропивА
кулінАрія
кУрятина
 
Л
лАте
листопАд
літОпис
лЮстро
М
мАбУть
магістЕрський
мАркетинг
мерЕжа
металУргія
мілімЕтр
 
Н
навчАння
нанестИ
напІй
нАскрізний
нАчинка
ненАвидіти
ненАвисний
ненАвисть
нестИ
нІздря
новИй
 
О
обіцЯнка
обрАння
обрУч (іменник)
одинАдцять
одноразОвий
ознАка
Олень
оптОвий
осетЕр
отАман
Оцет
 
П
павИч
партЕр
пЕкарський
перевезтИ
перевестИ
перЕкис
перелЯк
перенестИ
перЕпад
перЕпис
піалА
пІдданий (дієприкметник)
піддАний (іменник, істота)
пІдлітковий
пізнАння
пітнИй
піцЕрія
пОдруга
пОзначка
пОмилка
помІщик
помОвчати
понЯття
порядкОвий
посерЕдині
привезтИ
привестИ
прИморозок
принестИ
прИчіп
прОділ
промІжок
псевдонІм
Р
рАзом
рЕмінь (пояс)
рЕшето
рИнковий
рівнИна
роздрібнИй
рОзпірка
рукОпис
руслО
С
сантимЕтр
свЕрдло
серЕдина
сЕча
симетрІя
сільськогосподАрський
сімдесЯт
слИна
соломИнка
стАтуя
стовідсОтковий
стрибАти
Т
текстовИй
течіЯ
тИгровий
тисОвий
тім’янИй
травестІя
тризУб
тУлуб
У
украЇнський
уподОбання
урочИстий
усерЕдині
Ф
фартУх
фаховИй
фенОмен
фОльга
фОрзац
Х
хАос (у міфології: стихія)
хаОс (безлад)
Ц
цАрина
цемЕнт
цЕнтнер
ціннИк
 
Ч
чарівнИй
черговИй
читАння
чорнОзем
чорнОслив
чотирнАдцять
 
Ш
шляхопровІд
шовкОвий
шофЕр
 
Щ
щЕлепа
щИпці
щодобовИй
 
Я
ярмаркОвий
 

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше