Тема.                                  Морфеми і словотвірна структура слова. Основні способи словотвору.  
                                             Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів
Правопис.  Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах.

Щоб мова тобі повністю відкрилася, маєш бути залюбленим в неї.
Українська мова – божиста, богодана, богообрана.

                                                                                                                                        Мойсей Фішбейн

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

   Морфема – найменша значуща частина слова. Вона функціонує у слові, тому не має самостійного лексичного значення, граматичної оформленості, синтаксичної самостійності. За своєю роллю, значенням і місцем у слові морфеми поділяються на кореневі і службові (афіксальні). 

    Корінь – головна частина слова (без закінчення), що виражає його основне (лексичне) значення. Наприклад, слова земля, земляний, земелька, земельний, наземний, підземний мають спільний корінь -зем-; слова молодий, молодь, молодість, молодіти, замолоду – спільний корінь – молод-. Такі групи слів називають спорідненими. Слова з одним і тим самим коренем називають однокореневими, або спільнокореневими: серце – сердечний – серцевина – серцеїд – спересердя; праця – працівник – співпрацюючи – опрацювати – перепрацюватися – працелюбний – непрацюючий.  

   Отже, щоб визначити корінь, треба підібрати споріднені слова й визначити їхню спільну частину. 

   Службові (афіксальні) морфемипрефікс, суфікс, закінчення (афікси), постфікс, інтерфікс – служать для творення нових слів і форм слова, а тому бувають: словотворчі: день – щодень; правда – неправда; туман – туманний; берег – прибережний; стрибати – стрибок; бігти – збігтися; формотворчі: казка – казки – казку – казкою...(відмінкові форми); мудрий – мудріший – наймудріший (форми вищого і найвищого ступенів порівняння прикметників); читати – читав (форма минулого часу дієслова); робити – зробити (форма доконаного виду дієслова); відпочивати – відпочиваючи (дієприслівник як форма дієслова). 

   Префікс (від лат. praefixus – прикріплений перед чим-небудь) – частина слова, яка стоїть перед коренем і служить для утворення нових слів (смерть – безсмертя, мороз – паморозь, звуковий – надзвуковий, будувати – перебудувати, нині – донині) або форм слів (білий – пребілий, писати – написати). Найчастіше у слові один префікс, але їх може бути два (що-найвищий) і більше (пере-роз-по-діл). До префіксів, а точніше префіксоїдів, зараховують початкові елементи складних слів на зразок пів-, напів-, супер-, контр-, екс-: півроку, напів’яскравий, супермодний, контр-адмірал, екс-чемпіон. 

  Суфікс (від лат. suffixus – прикріплений, підставлений) – службова морфема, яка стоїть після кореня й служить для утворення нових слів і словоформ. Більшість суфіксів виконують у мові словотворчу роль: брат – братерство; бандура – бандурист; саджати – саджанець; море – морський; фарба – фарбувати. Формотворчими виступають cyфікси дієслів, ступенів порівняння прикметників та прислівників, дієприкметників: гукати – гукнути, коротко – коротше, зачинити – зачинений. 

  Постфікс (від лат. postfixus – прикріплений після) – службова морфема, що стоїть у кінці слова (після закінчення) і має словотворче чи формотворче значення. До постфіксів належать частки -ся (-сь), -який, -небудь, -но, -бо: вчити – вчитися, будь-який, хто-небудь, прийди-но, читай-бо. 

   Інтерфікс (від лат. interfixum – прикріплений між) – сполучна голосна, що використовується при утворенні складних слів. Інтерфікси (о, е, є, а, ох) поєднують корені (два і більше) в одне самостійне слово: лісостеп, зорепад, двохсотий, працездатний, життєрадісний, сорокаметровий, грязеводолікарня. 

  Закінчення (флексія, від лат.flexio – згинання, перехід) – службова змінна морфема, яка утворює нові словоформи і служить для зв’язку слів у реченні. Наприклад, слово картина граматично пов’язується з дієсловом за допомогою закінчення -у (малювати картину), з іменником – за допомогою закінчення -и (малювання картини), а з дієприкметником – закінчення -ою (зачарований картиною). Закінчення виражає граматичне значення слова (відмінок, рід, число, особу). Щоб визначити закінчення, треба слово провідміняти за відмінками (іменник, прикметник, числівник, займенник, дієприкметник) або особами (дієслово). 

  Отже, закінчення мають тільки змінні слова. 


 -  розділ науки про мову, що вивчає будову слів та способи їх творення.

Твірне слово – це слово, яке є базою для утворення іншого. Так, іменники ліс, вода, степ є твірними словами для прикметників лісовий, водяний, степовий. А ці прикметники у свою чергу є твірними словами для утворення нових іменників лісовик, водяник, степовик. 


МОРФЕМІКА. СЛОВОТВІР Опорні конспекти

  Похідне слово – це слово, яке утворилося на базі того, що вже існує в мові. Хронологічно воно є вторинним щодо твірного, від якого утворилося.

Брати ноги на плечі: походження та фразеологізми-синоніми | МОВОЛЮБАМЗМІНЮВАННЯ Й ТВОРЕННЯ СЛІВ 👍, Науковий портал Predmety.in.ua

  До  неморфологічного способу  словотворення  також належить  і  лексико-семантичний спосіб.  Це творення нових слів унаслідок розщеплення значення слова на два самостійні значення, тобто процес утворення омонімів від багатозначного слова: титан (гігант, метал), піонер (військо в Іспанії; перший; член дитячої організації), супутник (проводжатий, космічний об’єкт), корінь (дерева, зуба, слова, математичний), Дніпро (річка, готель).

Перегляньте відео.


        

                                                ЗАВДАННЯ                                                                             

1. Знайдіть спільнокореневі слова і запишіть їх в окремі ряди. 
1. Голуб, голубеня, голубенький, голубий, голубиний, голубінь, голубка, голубуватий, голуб’ятник, голубішати. 2. Стежити, стежина, стеження, стежка, стежечка, спостереження, стежковий. 3. Лист, листя, листуватися, листочок, листування, листковий. 4. Носити, носик, носовий, носатий, виносити, зносити, носовичок, носочок.

2.  Запишіть слова в кожній частині за їхньою будовою в такому порядку (буквами п, к, с, з позначено відповідно префікс, корінь, суфікс, закінчення): 1) п+к+з; 2) п+к+с+з; 3) п+к+с; 4) к+з; 5) п+к; 6) к+с; 7) к+с+з 

1. Кінний, орач, обв’язаний, затінок, довіра, іскра, розквіт. 

2. Бачиш, об’їзд, роз’яснений, істинний, трудар, окраєць, віддяка. 

3. Запал, ідея, нагода, проміжок, орлиний, носій, експортний. 

Ключ. З перших букв прочитаєте закінчення: 1) давнього латинського вислову: “Через терни...”; 2) українського прислів’я: “Пташку пізнати у польоті, а людину — ...”; 3) українського прислів’я: “Вчитися ніколи...”.

3.   Запишіть подані словосполучення у три колонки: із виділеними словами, утвореними морфолого-синтаксичним способом; із виділеними словами, утвореними лексико-синтаксичним способом; із виділеними словами, утвореними лексико-семантичним способом.

Допоміг пораненому; триста колод; парк автобусів; полотно залізничне; сьогодні повернемо; в операційну заніс; зупинився коло кручі; вищезгаданий прийом; село Сад; вартовий завмер; перекотиполе полетіло; лінія фронту; щасливі наречені; дванадцять квартир; миттю зник; журнал «Всесвіт»; татар-зілля розрослося; весною прилетіли; криничний журавель.

Ключ. Якщо ви правильно виконали завдання, з останніх букв словосполучень складеться прислів’я. 

4. Запишіть підряд подані слова в такій послідовності: • утворені префіксальним способом; • утворені суфіксальним способом; • утворені префіксально-суфіксальним способом; • утворені безафіксним способом; • утворені складанням основ.

Преширокий, хліборобський, улесливий, заспів, кормосховище, зайти, підземний, людський, збори, словосполучення, здати, здобуток, утретє, здогад, підказати, виборювати, джеркіт, суглинок, синьоокий.

Ключ. Якщо ви правильно виконали завдання, із других букв складеться початок прислів’я: «... — цвіту».

5. Спишіть текст, вставляючи, де треба, на  місці крапок пропущені букви.

      У пр..тихлому осін..ьому парку затишно. ..рідка щ..б..тали пташки, десь у лис..ті чувся пр..глуш..ний ш..лест вітру. Аліса полюбляла це місце. Зараз вона повіл..но, мов кішка, ..крадалася з фотокамерою, уважно стежачи за об..єктом свого полюван..я. Це була сойка, яка також з цікавіс..т..ю ..постерігала з гілки дерева за незвичайним мисливцем. Утім, достатньо бли..ько до себе не пі..пускала, пер..літаюч.. з гілки на гілку.
      Птаха, ..рештою, завмерла на гілоч..ці клена, пр..йнявши положен..я «у профіль», ніби ч..каючи на знімок.
Пташка, як і личить ..правжній моделі, почала крутити голівкою вправо-вліво, постаючи то в одному, то в другому ракурсі. При цьому вона зацікавлен..о пр..глядалася до Аліси то правим, то лівим оком. Нарешті дівчина вловила мить, щоб ..робити ..німок.
   ..полохана кл..цан..ям камери птаха кудись полетіла і зникла за д..ревами. Аліса ж задоволен..о ро..глядала ..роблені фотографії, а вони вийшли пр..чудові (О. Скороход).

6.  Виконайте тести.

1. Розділ мовознавства, який вивчає будову слова, – це
А словотвір
Б морфеміка
В морфонологія
Г синтаксис
Д орфографія
2. Спільнокореневими є всі слова рядка
А завод, водій, водний, підводник
Б місто, містом, у місті, місту
В дрібка, дрібний, дріб’язковий, дріб’язок
Г мороз, морозиво, морозом, морозивом
Д коса, косий, косинець, косити
3. Не є спільнокореневими слова рядка
А око, очний, заочний, окуліст
Б малювати, малюнок, малювання, малювальний
В слово, словесний, слов’яни, словник
Г земля, земелька, земляний, землянка
Д голова, головань, головастий, голівка
4. У якому рядку подано форми того самого слова
А лебідь, лебедем, лебедя, лебедеві
Б лебідь, лебедиця, лебединий, лебедіти
В лебедиця, лебідочка, лебідонька, лебідка
Г лебеденя, лебідка, лебідки, лебідкою
Д лебедина, лебедині, лебідь, лебеденя
5. Визначте рядок, у якому слова мають афіксальну основу
А запис, згода, моряк, учень
Б даль, день, два, чай
В дуб, міра, група, друг
Г презирство, край, таксист, стіл
Д спів, розтин, грива, волосся
6. Непохідну основу мають слова в рядку
А мудрість, сивина, повсюди, літній
Б воля, звук, свист, олово
В підгрупа, відрізати, високий, соняшник
Г книжечка, ручка, девіз, мотто
Д газета, кінознавець, папір, щербет
7. Визначте, слова якого рядка мають похідну основу
А смак, автор, діло, барва
Б умова, крига, промінь, образ
В аптекар, багажник, більшість, замисел
Г клавіатура, весна, рондо, байкар
Д цінник, ромашка, довідник, нитка
8. В якому рядку всі слова утворені префіксальним способом
А перетин, опис, зліт, заплив
Б ошукати, післязавтра, праісторичний, безвість
В перемир’я, безіменний, окрилити, суцвіття
Г співіснування, антициклон, безсмертя, переоблік
Д узлісся, правнучка, присмак, передчуття
9. Слова якого рядка утворені суфіксальним способом
А заріччя, надлишок, розгалузити, сукупний
Б обніжок, надхмар’я, безробіття, перешийок
В синява, юнацтво, завтрашній, оцінювач
Г плаксій, гордість, діяч, міжряддя
Д веселун, недогарок, мореплавець, хазяйка
10. Постфіксальним способом утворені слова рядка
А чийсь, відбуватися, хтось-то, де-небудь
Б сьомий, погожий, їсти, зорі
В поросль, відсів, зав’язь, вибори
Г єдність, розрісся, все-таки, перетинати
Д п’ятиборець, винісся, знаннями, ходи-бо
11. В якому рядку всі слова утворені безафіксним способом
А темно-фіолетовий, високочолий, першоджерело, шахово-шашковий
Б даль, вихід, міць, виріб
В нічний, свояк, ойкати, дивно
Г прохід, заміс, вигін, марно
Д декому, прадід, спів, біг
12. Слова якого рядка утворені префіксально-суфіксальним способом
А промовити, дочитати, дехто, поверх
Б гіллястий, глибшати, ковзани, читання
В затінок, навушник, сумирний, надміру
Г безлюддя, подорожник, узгір’я, намордник
Д землерийка, прибічник, рівноправ’я, підсніжник
13. В якому рядку слова утворилися внаслідок словоскладання
А стежки-доріжки, сон-трава, фільм-опера, хтозна-звідки
Б автостоянка, Інтерпол, Мін’юст, соцзахист
В першооснова, двозначний, рукописний, Котигорошко
Г м’ясорубка, активістка, пройдисвіт, лісостеп
Д відчайдух, протиставлення, пустоцвіт, горицвіт

КУЛЬТУРА СЛОВА 

                                                        А. Запам’ятайте, як правильно наголошувати слова. 

КаталОг, квартАл, кіломЕтр, кУрятина, кулінАрія. 

Б. Запам’ятайте правильний варіант слововживання. 

НЕПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО

моє день народження

мій день народження

задавати питання

ставити питання

бажаючі поспілкуватися

охочі поспілкуватися

таємна усмішка

таємнича усмішка

опанувати мовою

опанувати мову


Питання для самоконтролю 


1. Що таке морфема? 
2. Які морфеми можуть входити в основу слова? 
3. Чим змінювані слова відрізняються від незмінюваних? 
4. Яка значуща частина слова називається закінченням? 
5. Що називають основою слова? 
6. Що називається коренем слова? 
7. Яка морфема містить у собі лексичне значення слова? 
8. Що таке твірне слово і твірна основа? 
9. Яке слово називається похідним?
10. Які способи словотворення виділяють у сучасній українській мові? 

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше