Тема.                                                                            Тематичні виписки

Тематичні виписки — це невеликі за обсягом фрагменти тексту (речення, окремі абзаци), що містять основну інформацію з певної теми; дають змогу максимально точно й логічно відтворити зміст висловлення. Потреба у виписках виникає тоді, коли питанню, яке вас цікавить, присвячено не весь твір, а лише якусь частину, окремі фрагменти; або коли вивчають кілька текстів з певної проблеми (під час підготовки доповіді, реферату тощо). Основні вимоги до виписок: точність, оформлення слів автора як цитат із зазначенням назви твору, розділу, параграфа, сторінки.

ЯК ПРАЦЮВАТИ НАД ТЕМАТИЧНИМИ ВИПИСКАМИ


1. Уважно прочитайте статтю. Позначте олівцем потрібний матеріал.
2. Виписуйте цитату в такій послідовності: прізвище й ініціали автора, назва твору, місце і рік видання, видавництво, том (розділ) книги, сторінка.
3. Якщо нова цитата на цій самій сторінці, у цьому самому творі, то пишеться: «Там само».
4. Якщо в цитаті щось пропускається, ставляться три крапки (…).
5. Цитата оформляється за правилами пунктуації у прямій мові.
6. Якщо цитата є продовженням вашої думки, вона пишеться з малої літери, але в лапках.
7. Перед цитатою слід подавати заголовок теми, якої вона стосується (наприклад: «Народний одяг»).

Зразок.
                                                                      ПОЕТИЧНИЙ СВІТ В. СИМОНЕНКА
"З усіх щедрот життя В. Симоненко обирав неспокій, труд душі, боління серця. Він поспішав висловити своє ставлення до світу, ...категорично проголосити своє "за» і "проти", піднести і заперечити, олюднити створюваний світ, бо олюднення — це насамперед визначення позиції, етична оцінка життєвих явищ".
                    В. Моренець. На відстані серця. Літературно-критичні статті, нариси, есе.— К.: 1986.— С. 90.

 

                                                          ЗАВДАННЯ

1. Прочитайте уривок із книги Бориса Антоненка-Давидовича «Як ми говоримо».
http://shron1.chtyvo.org.ua/Antonenko-Davydovych/Yak_my_hovorymo.pdf

За поданим зразком оформіть виписку. 

Зразок. 

Будівельник, будівник, будівничий.  

Будівельник — людина, яка має будівельну спеціальність. 
Будівник — поняття ширше, ніж будівник, бо охоплює людей різних професій, які беруть участь у будівництві, спорудженні якогось підприємства. Будівник вживається як синонім слова творець і в переносному значенні («будівники нового життя»). 
Будівничий виступає синонімом обох слів — будівельник і будівник. Воно може означати робітника-будівельника; зодчого, архітектора, керівника будівельних робіт; творця, засновника. 
Типова помилка полягає в тому, що на означення представників будівельних спеціальностей замість слова будівельник вживають будівник (інженер-будівник), треба інженер-будівельник. 

Чак Є. Д. Чи правильно ми говоримо? — К. : Сім кольорів, 2009. — с. 19–20. 

ГРОМÀДСЬКИЙ, ГРОМАДЯНСЬКИЙ, ЦИВІЛЬНИЙ Прикметник громàдський, що походить від іменника громада, означає «належний до певного колективу людей»: «Громадських людей кликали цінувати» (Марко Вовчок); «Тут кінчалося місто і далі лежав уже громадський вигін, на якому стояли гамазеї з хлібом» (П. Панч). Прикметник громадянський вказує на суспільство або людність цілої країни, на все громадянство, що підлягає законам країни і виконує пов’язані з цим обов’язки. Від цього маємо вислови: громадянські права, громадянська війна, цебто війна різних класів одного суспільства тощо. Властиве українській мові слово цивільний, що є синонімом до прикметника громадянський: «Він не знаходив принципової різниці між своєю роботою в армії й своїми цивільними перспективами» (Л. Смілянський); «Це був кремезний хлопець у цивільному костюмі» (Ю. Смолич); «Художник розбудив ще якогось цивільного в кепі, в благенькому демісезонному пальті…» (О. Гончар). Із цих прикладів бачимо, що прикметник цивільний — протилежний слову військовий тощо. Кажемо: цивільне будівництво, а не громадянське, хоч може бути громадське будівництво, коли щось будується на громадських засадах; цивільне законодавство, цивільний кодекс — протилежно до карного кодексу, цивільний шлюб, а не громадянський шлюб, — на відміну від церковного шлюбу (Б. Антоненко-Давидович). 

2. Прочитайте текст і тематичні виписки, зроблені студентом. 

Нація — це найвища форма організації суспільства, яку дотепер виробило людство на шляху поступу. Саме в нації, передусім державній, створюються умови для повного розкриття життєвих сил і можливостей окремої людини. Чи можна уявити собі, наприклад, Данте, Леонардо да Вінчі, Гарібальді, Верді без італійської нації чи італійську націю без них. Нація, як і будь-яка інша спільнота людей, не може ні сформуватись, ні існувати без спілкування її членів, без збереження ними історичної пам’яті, надбань духовності, самоусвідомлення, без ідентифікації — відчуття приналежності до цієї спільноти. Універсальним засобом здійснення всього цього є мова. Вона забезпечує єдність, функціонування і розвиток національного організму в просторовому і часовому вимірах (Я. Радевич-Винницький, В. Іванишин).

Нація — це найвища форма організації суспільства (…) Саме в нації, передусім державній, створюються умови для повного розкриття життєвих сил і можливостей окремої людини (…). Універсальним засобом ідентифікації спільноти людей як нації є мова. Саме вона є запорукою єдності, функціонування і розвитку нації. Радевич-Винницький Я. К, Іванишин В.М. Мова і нація: Тези про місце і роль мови в національному відродженні України. — 6-е видання, доповнене. — Львів: Апріорі, 2012. — с. 55.

Підготуйте тематичні виписки до виступу за однією з тем: «Українська мова серед інших слов’янських мов»; «Роль Івана Нечуя-Левицького в розвитку української мови».

3.  Випишіть 2-3 цитати про українську мову (її багатство, чистоту, милозвучність).


КУЛЬТУРА СЛОВА


А. Запам’ятайте, як правильно наголошувати слова.

ЗАстібказасУха, затЕмна, кайдАни, камфорАквасолЕвий, крИцевий

Б. Запам’ятайте правильний варіант слововживання.

Питання для самоконтролю 
1. З якою метою використовуються тематичні виписки?
2. Чим вони відрізняються від інших видів запису?
3. Коли робляться тематичні виписки?
4. Як частіше оформлюються виписки?

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше