Тема.                                            Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах

                                  Чужу мову можна вивчити за шість років, а свою треба вчити все життя.

                                                                                                                                                   Франсуа Вольтер

1. Прочитайте текст реклами, знайдіть у ньому помилки й виконайте завдання.

А. Невже слово відчизняний написано неправильно, адже префікс від- завжди треба писати з буквою д: відмова, відрада, відкритий?
Б. А може, частина від у цьому слові — не префікс? Поміркуйте про походження слова вітчизна (отець, вітець, вотчина, отчий). 
В. Складіть  речення з цими словами.

2. Прочитайте текст.  Визначте до якого стилю він належить. Запишіть виділені слова, вставивши, за потребою,  пропущені літери. (Якщо виділене  слово в тексті повторюється, записуєте  один раз).

    Грамотність як індикатор освіченості: 
думки знавців українського слова
 
Здавалося б, у прогрес..ивному, сучас..ному та ін..оваційному ХХІ століт..і проблема неграмотності не мала би бути актуальною. Проте така думка хибна. За останніми досліджен..ями, на нашій планеті 781 міл..йон дорослих не мають освіти, а приблизно 100 міл..йонів дітей не ходить до школи. При цьому мова йде і про населення розвинутих країн зокрема. Так, з кожним роком ця цифра змен..шуєт..ся, але питання неграмотності населення залишається актуальним.
Щорічно 8 вересня у світі під егідою ООН відзначають ..іжнародний день грамотності.
Цього дня ще раз хочуть зосередити увагу на “важливості поширення грамотності як інструменту, який допоможе ро..ширити права і можливості усіх людей, побудувати мирне та свідоме суспільство”.
У понят..я “грамотність” не потрібно вкладати саме вміння читати та писати. Це пр..мітивна частина вміння бути грамотною людиною, а ось ..датність використовувати прочитане, одержати нові знання для себе та передати їх довкол..шнім – це і є грамотність.
Ще в одному із тлумачень “грамотності” зазначено, що передусім це володіння цілим комплексом суспільно-необхідних знань і навичок, які дозволяють людям свідомо брати участь у соціальних процес..ах.
“Інститут Просвіти” поцікавився в українс..ких мовознавців, перекладачів та пис..мен..иків, а що, на їх думку, означає бути грамотним українцем?
                                  Олександра Сербенська, український мовознавець, доктор філологічних наук

“Грамотність – це ступінь знання законів і правил рідної мови, це вміння користуватися цими знаннями для висловлювання своєї думки в усному та писемному мовленні. Грамотність – це не тільки вміння добре писати, ми маємо ві..ходити від того ..прощен..ого розуміння.
Грамотність пер..плітається із понят..ям культури мови. Також тут важливе ставлення мовця до своєї рідної мови: як він її ро..цінює, чи є в нього закладені основи ..бережен..я мови, чи він іде за своїм середов..щем, яке не визнає чисту мову. Зараз багато людей працюють над тим, щоб повернути українській мові її самобут..ніх висловів і слів. Ця робота є довгою, і ро..рахована вона насампере.. на орі..нтац..ю самої людини. Добре, якщо людина зорієнтована на те, щоб гарно говорити, якщо вона дбає про свою мову та розуміє, що мова є універсальне явище, вона ід..нтифікує нас.
Мова є прапором нації на нашій планеті, символом нашого бут..я – і цього забувати не можна”.
                                                      Олександр Ірванець, український письменник, перекладач

“Із самого слова “грамотність” ми розуміємо, що це знання правили граматики. І цими знаннями дедалі більше наших сучас..ників не може похвалитися.
Я читаю багато сучас..них електрон..их і паперових видань, але в них дуже низький рівень грамотності. У чому тут небе..пека? Людина, яка неграмотно пише і говорить – неграмотно думає і живе. Її спосіб думання переходить на її життя.
Я не пам..ятаю, коли востаннє бачив якийсь хороший текст. Для прикладу: коли я в метро, у транспорті бачу рекламні тексти, там практично завжди буде помилка. Мене це не втішає, тому що неграмотність граматична поширюється на всі сфери життя.
Читанням класичної літератури можна поставити собі грамотність. Якщо людина має перед собою грамотний, відр..дагований текст, тоді вона і сама буде грамотна. Бо спеціально зараз же ж ніхто не буде ходити на курси підвищення грамотності”.
                                                       Мирослава Прихода, кандидат філологічних наук, викладачка

“Грамотність – це передусім осві..ченість, а також духовна постава, шляхетність. Грамотна людина дбає про свою мову, збагачує її, наповнюється нею, читаючи книжки. Вона не дасть себе обдурити медіям, політикам, бо озбро..на знаннями і не перестає їх ..добувати.
С..огодні багато говоримо про медійну, політичну, екологічну, фінансову грамотність. Це дуже важливо. Втім якось дуже сором..язливо, натяками говоримо про мовну грамотність, особливо в публічних сер..дов..щах.
Маємо дбати про те, щоб у нашому публічному просторі були грамотні й шляхетні українці. Гуртуймось, щоб їм допом..гати,  а не тільки критикувати. ..творюймо моду на грамотних.
Низький рівень мовної грамотності свідчить про те, що перед нами недофахівець, недоосві..чений, той, хто ще не доріс, тому має читати, читати, читати…”

3. Запишіть подані слова у дві колонки: зі вставленою буквою и; зі вставленою буквою е.

 Пал..во, свіч..чка, діж..чка, одуд..ня, схов..ще, ускладн..ння, станов..ще, мороз..во, квітн..карка, стріч..чка, півн..чок, руч..нька, однокласн..чка, спритн..ки, шпач..ня, прапорщ..к, виховат..лька, пал..чка, створ..ння, льодоутвор..ння, двор..чок, книгознав..ць, здирн..цтво, мар..во, вид..во.

 Ключ. Якщо ви правильно виконали завдання, із других букв складеться початок вислову Ліни Костенко: «… півметра, душа у нього сіра й мертва».

4Перепишіть слова, уставивши, де потрібно, пропущені літери. Приї..джати, ні..ті, боро..ьба, духм..яний, облас..ний, щас..ливий, камін..чик, вишен..ці, фу..бол, кни..ці, ж..рі, порт..єра, інтерме..о, во..ко, ане..дот, ро..сада, у горо..і (горох), студен..ський,  Галич..на, скажен..ий, л..ю, бал..ас..ний, пристрас..ний, ро..чищений, бе..притульний, ..фотографуватися, ..сунути, ..котити, ..чавити, парламен..ський, хус..ці, тр..мтіти, блис..нути, жен..шень, мен..ше,  різдв..яний, ал..янс, ім..іграція, нет..о, Дік..енс, п..ріг, мар..во, груш..вий, моркв..яний, чес..ний, ін..овація, кварц..вий, борщ..вий, аген..ство,  піц..а, ем..іграція, хвас..ливий, над..яр..я, плюш..вий, нен..ці, камін..чик, уман..с..кий.

5. Утворіть прикметники від поданих іменників за допомогою суфікса -ев- (-єв-) або -ов- Поставте наголос. 
Матч, палац, кришталь, вогонь, груша, тиждень, калач, алюміній, борщ, свинець, полин, магній, насіння, дощ, значення, чай, павич.

6. Виконайте завдання.     Вставте в словах пропущені літери - з, с, е, и, і


КУЛЬТУРА СЛОВА

                                 А. Перегляньте експрес-урок «Хто такий лимар?» і перекажіть його.


                                           Б. Запам’ятайте правильний варіант слововживання.


Питання для самоконтролю

 1.Назвіть правила написання префіксів в українській мові.
2. Назвіть правила написання суфіксів в українській мові.
3.  Назвіть найпоширеніші чергування голосних і приголосних звуків.
4. Назвіть правила вживання м'якого знака.
5. Апостроф в українській мові вживається після......?
6. Назвіть слова, в яких спрощення не відбувається.
Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше