Тема. Загальна характеристика звукового  складу мови. Орфоепічні  норми. Склад і наголос. Правила переносу слів

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

   Прочитайте діалог і виконайте завдання.

Спілкування журналіста з депутатом Верховної Ради України:

Це потрібний закон. Ми [галасувалие] за нього.
— А навіщо кричати? Ви просто натискайте на кнопки.
— Ми не кричимо, а [галасуйеімо]: наша фракція в [ка:л'іц'ійі].
— Так ви ж щойно самі сказали, що галасуєте, тобто здіймаєте галас...

А. Яке слово депутата неправильно зрозумів журналіст?
Б. Чому він неправильно його зрозумів?


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Будь-яка мовна одиниця (морфема, слово, речення) передається через звукове вираження. Звукове вираження — це матеріальна оболонка мови. Матеріальна звукова форма мови є об'єктом фонетики.
Фонетика (від гр. phone - звук) - розділ науки про мову, який вивчає звуки мови.

 Український алфавіт складається з 33 букв, 32 з яких позначають на письмі звуки, а 33-я виступає Ь (м' який знак).
 В українській мові 38 звуків: 6 голосних, 32 приголосних.

Голосні звуки – це звуки, що творяться за допомогою самого голосу. Залежно від місця наголосу в слові звуки можуть бути наголошеними і ненаголошеними. 

Літери я, ю, є можуть позначати один звук: я – [а], ю – [у], є – [е] та м’якість попереднього приголосного або два звуки: я – [йа], ю – [йу], є – [йе]. 

*з. — зімкнені; щ. — щілинні; з.-щ. — зімкнено-щілинні.

Крім того, за звучанням виділяють ще такі групи:
а) шиплячі: [дж], [ж], [ч], [ш];
б) свистячі: [дз], [з], [ц], [с]

Уподібнення за дзвінкістю
Уподібнення, тобто асиміляція, за дзвінкістю полягає в тому, що глухий звук перед дзвінким вимовляємо дзвінко.
Глухий + дзвінкий → дзвінкий + дзвінкий.
В українській мові дзвінкий приголосний завжди впливає своєю дзвінкістю на попередній глухий і уподібнює його до себе: боротьба – [бородˊба́], вокзал – [воґза́л], кісьба –[к’ізˊба́], футбол – [фудбо́л], отже – [о́дже].


Уподібнення за глухістю
Уподібнення за глухістю відбувається, коли дзвінкий приголосний перед глухим оглушується, тобто також стає глухим.
Дзвінкий + глухий → глухий + глухий.
Дзвінкий [г] втрачає свою дзвінкість лише в обмеженій групі слів української мови: легко[ле́хко], вогко – [во́хко], нігті – [нˊі́хтˊі], кігті – [кʼі́хтˊі], дігтяр – [дˊіхтˊа́р], дьогтю – [дˊо́хтˊу], бігцем – [бʼіхце́м]. Ці слова потрібно запам’ятати.

У префіксах роз-, без- кінцевий з- оглушується при швидкому темпі мовлення: розказати – [росказа́ти], розсипати – [роc:и́пати], безпечний – [беспе́чний]. Однак при повільному темпі мовлення оглушення не відбувається.
Уподібнення префікса з- перед к,п,т,х,ф ("кафе птах") відбита і на письмі: з + казати → сказати, з + фотографувати → сфотографувати, з + питати → спитати, з + терти → стерти, з + хотіти → схотіти.


Уподібнення за м’якістю
Тверді передньоязикові [д, т, з, с, дз, ц, л, н] ("де ти з’їси ці лини") пом'якшуються перед м’яким приголосним цієї ж групи: пісня – [п’і́сʹнʹа], літня – [лʹі́тʹнʹа], дні – [дʹнʹі], могутні – [моугýтʹнʹі], кузня – [кýзʹнʹа], хатні – [хáтʹнʹі], cьогодні – [сˊого́д΄н΄і], тліти – [т΄л΄і́ти].
Свистячі [з, ц, с, дз] перед напівм’якими губними [б’, п’, в’, м’, ф’] ("мавпа Буф") мають подвійну вимову, тобто можуть вимовлятися і твердо, і м’яко: [зв’і́р] і [з΄в’і́р], [см’і́х] і [с΄м’і́х], [св’і́т] і [с΄в’і́т], [цв’а́х] і [ц΄в’а́х], [цв’і́т] і [ц΄в’і́т], [св’а́то] і [с΄в’а́то], [дзв’íн] і [дзʹв’íн].


Уподібнення за місцем і способом творення
Шиплячі й свистячі утворюють пари [ш] — [c], [с΄]; [ч] — [ц], [ц΄]; [ж] — [з], [з΄]; [дж] — [дз], [дз΄].
Свистячі приголосні перед шиплячими вимовляються як парні їм шиплячі.
Cвистячий + шиплячий → шиплячий + шиплячий:
с + ш — [ш:]: винісши – [ви́нˊіш:и],
з + ж — [ж:]: зжати –[ж:а́ти],
з + ш у середині слова — [жш]: безшумний [беижшу́мний],
з + ш на початку слова — [жш] → [ш:]: зшити [ш:и́ти],
з + ч у середині слова — [жч]: безчинство – [беижчи́нство],
з + ч на початку слова — [шч]: зчепити [шчеипи́тие],
з + дж — [ждж]: з джерела [жджеиреила́].

Шиплячі приголосні перед свистячими вимовляються як парні їм свистячі.
Шиплячий + свистячий → свистячий + свистячий:
ш + с΄ — [с΄:]: милуєшся [миелу́йеис:а],
ж + с΄ — [з΄с΄]: поріжся [поурˊі́зˊсˊа],
ч + с΄ — [ц΄с΄]: мучся [муцˊсˊа],
ш + ц΄ — [с΄ц΄]: дошці [до́сˊцˊі],
ж + ц΄ — [з΄ц΄]: мережці [меире́зˊцˊі],
ч + ц΄ — [ц΄:]: качці [ка́цˊ:і].
т + с — [ц]: братство – [брáцтво],
тˊ + сˊ— [цˊ:]: учіться – [уч’і́цˊ:a],
т + ц — [ц:]: коритце [кори́ц:еи],
т + ч — [ч:]: вотчина – [вóч:иена],
т + ш у звичайному темпі — [чш]: багатшати – [багáчшатиe],
т + ш у швидкому темпі — [ч:]: багатшати – [багáч:атиe].

Склад і наголос 

Склад – це частина слова чи мовного потоку, яка вимовляється одним поштовхом повітря. Склад може бути утворений з одного чи кількох звуків, серед яких один обов’язково голосний, тому в слові стільки складів, скільки в ньому голосних звуків: о-мрі-я-ний, ба-жа-ння, здо-ров’-я. 

Залежно від кількості складів слова поділяються на односкладові (смак), двоскладові (ма-ти), трискладові (нав-ча-ння) і багатоскладові (лі-ку-ва-ти, о-здо-ров-лю-ва-ти). 

Якщо склад закінчується на голосний звук, він називається відкритим (со-ло-до-щі), а якщо на приголосний – закритим (без-барвний). 

Виділення у слові складу з допомогою артикуляційних засобів (посиленням голосу, збільшенням тривалості, зміною тону) називається словесним наголосом. 

Наголос у багатьох мовах закріплений за певним складом чи морфологічним компонентом. Такий наголос називається фіксованим, або сталим. В українській мові, як і в російській та білоруській, наголос різномісний, або вільний. Він може падати в різних словах на будь-який склад: сОнце, водА, дІяти, варИти, віднестИ; вИкоханий, занЕдбаний, досконАлий, розповіднИй. Щоб знати його місце в слові, треба знати саме це слово. Український наголос рухомий, тобто він може пересуватися з одного складу на інший у різних формах слова, наприклад: веснА – вЕсни, кнИжка – книжкИ, землЯ – зЕмлю, дЕрево – дерЕва, вікнО – вІкна, робітнИк – робітникА. 

Наголос є додатковим засобом розрізнення слів і їх форм

                   розрізнення граматичного значення слів

         розрізнення лексичного                                 значення  слів

 вЕсни, новИни, книжкИ, ниткИ, дерЕва, вІкна – називний відмінок множини і веснИ, новинИ, кнИжки, нИтки, дЕрева, вікнА – родовий відмінок однини; відкликАти – відклИкати, перемірЯти – перемІряти, підсипАти – підсИпати, пізнаЮ – пізнАю – недоконаний і доконаний вид дієслів

 вИгода і вигОда, зАхват і захвАт, пОділ і подІл, пОра і порА, лІкарський і лікАрський, понЯтий і понятИй, похІдний і похіднИй, склАдний і складнИй, плАчу і плачУ

Однак різномісність і рухомість наголосу не означає його довільності. Він підпорядкований певним закономірностям. В українській мові вже склалася стала система наголошування. Основу її становлять середньонаддніпрянські говори південно-східного наріччя.  

Більшість простих самостійних слів мають один наголос: головА, вИсоко, задовОлений, винагорОджувати. Проте в уповільненому мовленні, головним чином при виразному читанні поетичних творів, по обидва боки наголошеного складу (не ближче ніж через склад) з’являються побічно наголошені склади в усіх простих словах. 

Орфографічні правила переносу

Частини слів з одного рядка в другий треба переносити за складами: кни-га, но-ве-ла, му-зи-ка, ком-по-зи-тор, ар-хі-тек-ту-ра. При цьому: 

1. Одна літера не залишається в попередньому рядку й не переноситься в наступний: ака-де-мія (а не а-кадемія), Ма-рія (а не Марі-я), прислі-в’я (а не прислів’-я). Так само не можна поділяти на частини для переносу такі двоскладові слова, як: або, моя, мрія, орел, шия тощо. 

2. Апостроф і м’який знак при переносі не відокремлюються від попередньої літери: бур’-ян, кіль-це, Лук’-ян, низь-ко. 

3. Не можна розривати сполучення літер дж, дз, які позначають один звук. Отже, переносити можна лише так: ґу-дзик, хо-джу. Якщо дж, дз не становлять одного звука (це буває, коли д належить до префікса, а ж або з – до кореня), то їх треба розривати: від-жити, надзви-чай-ний, під-жив-ляти.

4. Не відривається й від попередньої літери, що позначає голосний: бай-ка, гай-ка, мий-ний. Буквосполучення йо, ьо теж не розриваються: га-йок, третьо-го, міль-йон. АЛЕ: най-обережніший (префікс най-). 

5. При переносі складних слів не можна залишати в кінці рядка початкову частину другої основи, якщо вона не становить складу: біло-сніжний (а не білос-ніжний), восьми-гранний (а не восьмиг-ранний), далеко-східний (а не далекос-хідний). 

6. При збігу приголосних одна буква залишається в попередньому рядку, а інша переноситься в наступний: письмен-ник, щоден-но, ір-раціональний, міськ-ком. 

АЛЕ: допускається подвійний перенос двох однакових приголосних, що виникли внаслідок подовження: жит-тя і жи-ття, розріс-ся і розрі-сся, колос-ся і коло-сся. 

7. Односкладові префікси перед наступним приголосним кореня не розриваються: роз-писати, під-писати, об-писати. Такі ж префікси перед наступним голосним кореня можна переносити двояко: без-оглядний і бе-зоглядний. Кількаскладові префікси можна розділяти: пере-нести і пе-ренести, піді-гріти і пі-дігріти. 

8. Не можна розривати ініціальні абревіатури, а також комбіновані абревіатури, які складаються з ініціальних скорочень цифр: АЕС (атомна електростанція), МАГАТЕ (Міжнародне агентство з атомної енергії), МАУ (Міжнародна асоціація україністів), НТШ (Наукове товариство імені Шевченка), УАПЦ (Українська автокефальна православна церква). 

9. У решті випадків, які не підходять під викладені вище правила, можна довільно переносити слова за складами: Дні-про й Дніп-ро, Оле-ксандра й Олек-сандра, се-стра й сест-ра. Це правило поширюється й на суфікси: бли-зький і близь-кий, видавни-цтво, видавниц-тво й видавницт-во, гали-цький і галиць-кий, росій-ський і російсь-кий, убо-зтво, убоз-тво й убозт-во, суспільс-тво й суспільст-во. 

Технічні правила переносу

1. Не можна переносити прізвища, залишаючи в кінці попереднього рядка ініціали або інші умовні скорочення, що до них відносяться: Т. Г. Шевченко (а не Т. Г. // Шевченко), гр. Іваненко (а не гр. // Іваненко), акад. (доц., проф.), Гончаренко (а не акад. (доц., проф.). // Гончаренко). 

Примітка. Якщо імена, звання тощо подаються повністю, то прізвища (а також по батькові) можна переносити: Тарас Григорович Шевченко й Тарас // Григорович Шевченко, академік // Агатангел Кримський і т. ін.

2. Не можна відривати скорочені назви мір від цифр, до яких вони належать: 1917 р. (а не 1917 // р.)., 150 га (а не 150 // га), 5 г (а не 5 // г), 20 см³ або 20 куб. см (а не 20 // см³ або 20 // куб. см). Примітка. Якщо назви мір подаються повністю, то їх можна переносити: 1917 // рік, 150 // гектарів і т. ін. 

3. Граматичні закінчення, з’єднані з цифрами через дефіс, не можна відривати й переносити: 2-й (а не 2-//й), 4-го (а не 4-//го), 10-му (а не 10- //му) і т. ін. 

4. Не можна розривати умовні (графічні) скорочення типу т-во, вид-во, і т. д., і т. ін., та ін. тощо. 

5. Не можна переносити в наступний рядок розділові знаки (крім тире), дужку або лапки, що закривають попередній рядок, а також залишати в попередньому рядку відкриту дужку або відкриті лапки.

Перегляньте відео. 
          ЗАВДАННЯ 

Завдання 1. Розставте прізвища в алфавітному порядку. Гамалія, Чубинський, Заньковецька, Ґжицький, Січинський, Кухаренко, Кальченко, Кметик, Івченко, Зюков, Абашев, Ухов, Опанасюк, Мстиславець. 

Ключ. У кожному слові підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитаєте речення. 

Завдання 2. Затранскрибуйте слова. Підкресліть приголосні, що уподібнюються у вимові.
Заводишся, ніжці, матч, Київ, боротьба, поличці, подзьобаний, занісши, розжарений, книжці, діляться, турбуєшся, пічці, відродження, кашці, ложці, панчішці, одягаються, на стежці, любов, розжитися, нігті, на мишці, донісши, надзвуковий, миєшся, ручці, вітчизна, дігтяр, косьба, робив.

Завдання 3. Випишіть у три колонки слова, що починаються: 1) на губний; 2) на зубний; 3) на шиплячий. Дощ, п’ятниця, жарт, щонайкраще, зерно, в’юк, грань, надріз, дзвін, брязкіт, час, шлях, цятка, тьмяний, клопіт, м’ясо, джерело, льодохід, шов, фельдшер, щілина, хитрощі, сонце, виріб, товариш, шукає, м’ята, радість, чекаєш. 
Ключ. 3 останніх букв прочитаєте до кінця прислів’я: “Голова— ...”

Завдання 4.  Випишіть у три колонки слова, у яких: 1) звуків і букв порівну; 2) звуків менше, ніж букв; 3) звуків більше, ніж букв.
Радію, праця, рідня, дзюркіт, авіалінія, алюміній, дощ, жолудь, емальований, цятка, об'їзд, сім'я, розбуджений, електродзвоник, троє, ячмінь, льон, ідея, обсаджувати.
Ключ. З перших букв повинен скластися вислів Максима Горького.

Завдання 5. Виконайте інтерактивну вправу.Завдання 6.  Перепишіть слова, позначивши в них наголос. Асиметрія, благовіст, бюлетень, вершковий, вимога, виразний, гальма, дворазовий, дещиця, догмат, дрова, жалюзі, залишити, зубожіння, експерт, заіржавілий, здалека, індустрія, каталог, кишка, копчений, кропива, кулінарія, листопад, мережа, новий, навчання, обрання,осетер, партер, перевести, підлітковий, пологовий, поняття, псевдонім, решето, розпірка, сантиметр, статуя, стовідсотковий, текстовий, травестія, уподобання, фартух, форзац, царина,чарівний, чорнослив, щипці.

Завдання 7. Випишіть слова у дві колонки: 1) з наголосом на другому складі; 2) з наголосом на першому складі.
Начинка, русло, его, оптовий, боязнь, ваги, обруч, олень, випадок, тризуб, адже, курятина.
Ключ. З перших букв виписаних слів складіть приказку.

Завдання 8. Виконайте інтерактивну вправу.


Завдання 9.  Випишіть слова в три колонки: 1) ті, яких не можна переносити (юнак); 2) ті, при переносі яких можна залишати дві перші букви (юн-нат); 3) ті, при переносі яких можна залишати три перші букви (юна-цький. Те саме слово, якщо його можна по-різному переносити, записуйте в різні колонки (рі-зний і різ-ний). 

1. Армія, відступ, орел, умію, склад, ґудзик, іти, згин, рясно, обмию, оазис, раджусь, збуджене, яма, ящик, об’єм, саджанці, підзвіт, око, вздовж, вимір, ясно, ясен, оса, зумію. 2. Піджива, сплав, кряж, подзвін, в’яне, ями, підземний, ущент, інструмент, розірвані, джгут, перепел, яничар, усі, юні, годжусь, надзвичайне, гайок, задзижчати, ірис, в’юн, удвох, книголюб, іду, ярмо, уміє, перекладач, сиджу, ялина. 
Ключ. З останніх букв виписаних слів прочитаєте: 1) вислів М.Рильського; 2) вислів О. Гончара. 

Попрацюйте в тренажері з української мови.Питання для самоконтролю 

1. Назвіть й визначте головні одиниці фонетики. 2. На основі яких ознак звуки поділяються на голосні й приголосні? 3. За якими ознаками здійснюється класифікація голосних звуків? 4. За якими ознаками поділяються приголосні звуки? Розкажіть про поділ приголосних звуків за місцем творення, способом творення, участю голосу й шуму, твердістю/м’якістю. 5. Назвіть співвідносні приголосні: дзвінкі – глухі, свистячі – шиплячі, тверді – м’які. 6. Чому українську мову називають повнозвучною і дзвінкозвучною? Чому про неї кажуть «співуча»? 7. Які звукові явища властиві українському мовленню? 8. Назвіть особливості вимови приголосних звуків. 9. За якими ознаками відбувається уподібнення звуків? 10. Чим уподібнення звуків відрізняється від чергування? 11. Для чого мова потребує уподібнення і чергування звуків? 12. Чому відбувається спрощення у групах приголосних? 13. Розкажіть про норми вимови голосних звуків. 14. Який наголос властивий українській мові? 15. Що таке основний і побічний наголоси? 16. Розкажіть про особливості наголошення слів в українській мові. 17. Наведіть приклади слів, що відрізняються за допомогою наголосу. 18. Чи є в українській мові слова з подвійним наголосом? Наведіть приклади. 19. Назвіть орфографічні особливості переносу слів. 20. Яких технічних правил потрібно дотримуватися при переносі слів?

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше