Тема. Загальні вимоги до складання документів. Текст документа. Основні реквізити . Види документів
 
1.     Документ — основний вид ділового мовлення.
2.     Вимоги до складання та оформлення різних видів документів.
3.     Основні реквізити.
4.     Види документів та їх класифікація.
5.     Стандартні і нестандартні документи.
6.   Правила оформлення сторінки, рубрикація тексту, правила оформлення заголовків, виділення окремих частин тексту .
  Повинні:
знати призначення, класифікацію документів, вимоги до складання та оформлення різних видів документів, реквізити документів та правила їх оформлення
вміти складати ділові папери управлінської документації обраної професії, грамотно писати й оформляти документи.
 
Література
Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник -К.: А.С.К., 2003. — 400 с.
Зубков М.Г. Мова ділових паперів. — Харків: Торсінг, 2001.- 384 с.
Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне й непрофесійне спілкування — Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2004. — 480 с.
Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / за ред. Н.Д.Бабич.- Чернівці: Книги ХХІ, 2005. -572 с.

SKLADANNJa__DOKUMENTV.docx    Методичні вказівки

Національний стандарт ДСТУ 4163:2020 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» 

ЗАВДАННЯ

Класифікація документів. Види документів. | Урок на 2 завдання.  Інформаційні системи автоматизації документообігу

Завдання №1. Сформулюйте і запишіть визначення документа. Обґрунтуйте значення документів у житті людей.

 
Завдання №2. Розкрийте  значення поданих слів за «Словником іншомовних слів».
Абзац, стандарт, штамп, реквізит, бланк, копія, діловод­ство, гриф, кліше, резолюція, рубрикація, індекс, формуляр.
 
 Завдання № 3. Оформіть правильно реквізит «підпис».
1. Директор інституту Кудін А.П. (підпис).
2. Сергієнко М.К. Директор ЗОШ № 186 (підпис).
3. (підпис) Головний бухгалтер О. Васильченко
 
 Завдання №4. Виправте помилки в оформленні реквізиту «ад­ресат». Запишіть правильні варіанти.
1. Директор Олійнику Сергію Петровичу.
2. Генеральні директори виробничих об'єднань, дирек­тори підприємств і
     керівники організацій.
3. Міністерству аграрної політики та продовольства України.
4. Міністерство промислової політики України. Управління справами
     Головний спеціаліст Кононенку В. П.
 
    Завдання №5. Розгадайте кросворд.


 Завдання № 6. Продовжіть речення та поясніть в них розділові знаки.
1.     Документи відтворюють на..
2.     За походженням документи поділяються на …
3.     За призначенням виділяють такі документи …
4.     Діловодством називається…

Завдання №7. Оформіть правильно гриф затвердження документа директором навчального закладу, де ви навчаєтесь.

  8.   Виконайте тестові завдання
 
1. Документ – це:
а) засіб закріплення всілякими способами на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища об’єктивної дійсності і розумової діяльності людини;
б) аркуш паперу із розміщеними на ньому реквізитами;
в) засіб закріплення інформації про події в житті людини;
г) аркуш паперу, на якому закріплені  факти, події, явища об’єктивної дійсності і розумової діяльності людини.
2.Текст документа складається з таких логічних елементів:
            а) вступу, доказу, закінчення;
            б) зачину, фрази, коментарів;
            в) вступу, зачину, коментарів;
            г) зачину, основна частина, коментарів.
3. Рубрикація – це:
а) це  членування   тексту  на  складові  частини,  графічне  відокремлення  однієї  частини  від  іншої,  а  також  використання   заголовків,  нумерації та  ін.;
б) поділ   тексту  на  складові  частини;
в) відступ  на  початку  першого  рядка  кожної  частини  документа;
г) фрагмент  тексту  між  двома  такими  відступами.
4. Якщо текст документа не вміщується на одній сторінці, на другу сторінку можна перенести
          а) самі підписи;
          б) два речення і підписи;
          в) три речення і підписи;
          г) чотири речення і підписи.
5. Штамп – це:
           а) сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку;
           б) аркуш паперу з відтвореними на ньому реквізитами, що містять
            постійну   інформацію;
           в) група реквізитів та їх постійних частин, відтворена як єдиний блок;
           г) початкова частина документа.

Запитання для самоконтролю
1.     Що таке документ?
2.     Які види документів ви знаєте?
3.     З яких елементів складається документ? Як ці елементи називаються?
4.     Вкажіть реквізити, які використовуються при складанні ділових паперів.
5.     Наведіть приклади стандартизованих та не стандартизованих документів.
6.     Яких вимог слід дотримуватись при оформленні сторінки документа?
7.      З яких логічних елементів складається текст, які існують вимоги щодо його оформлення?

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше