Тема. Подвоєння і подовження приголосних (4 год)

А. Чому брат неправильно зрозумів написане?
Б. Поясніть відмінність у значенні слів неоцінений і неоціненний.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 У сучасній українській літературній мові довгі приголосні звуки позначають на письмі двома однаковими літерами, що зумовлено:

1) збігом приголосних на межі морфем (значущих частин слова): осінній, заввишки, туманний;
2) прогресивною асиміляцією, тобто уподібненням давнього суфіксального [й] до попереднього приголосного: колосся, миттю, ллється.
ПодвоюютьсяПриклади
приголосні на стику:
 • двох префіксів
 • префікса і кореня
 • кореня і суфікса
 • двох суфіксів
 • основи дієслова і постфікса -ся
 • частин складноскороченого слова

 • возз’єднати
  безземельний
  годинник
  письменник
  розрісся
  юннат – юний натураліст,
  міськком – міський комітет
  н у наголошених прикметникових та
  прислівникових суфіксах -éнн--áнн-, (-я́нн-),

  але без наголосу пишемо -ен--ан-, (-ян-)
  числéнний, свящéнний,
  незрівнянний, невблагáнний

  незчи́слений, невблáганий
  приголосні у словах та їх похіднихбовван, ввічливий, Ганна,
  лляний, овва, ссати


  Не подвоюютьсяПриклади
  н у дієприкметникових суфіксахвихований, сказаний, зроблений
  н у прикметниках, утворених від
  іменників за допомогою суфіксів
  -ан--ин--ін-
  морквяний, бджолиний, зміїний
  н у прикметникахшалений, жаданий, довгожданий,
  буквений, потомствений, насильствений,
  навіжений, студений, скажений, даний,
  піщаний, олов’яний, скляний
  приголосні у словахотой, отут, отак, отам, отепер, отоді, оцей


  ПодовжуютьсяПриклади
  м’які та напівпом’якшені приголосні звуки
  [д'][т'][з'][с'][ц'][л'][н'][ж’][ч’][ш’]
  між голосними:
 • в іменниках середнього роду ІІ відміни (крім
  родового відмінка множини)
 • в окремих іменниках чоловічого та жіночого
  роду І відміни перед закінченням 
 • в орудному відмінку іменників жіночого
  роду однини ІІІ відміни
 • у деяких прислівниках • зілля, збіжжя, угіддя

  стаття, рілля, Ілля

  розкішшю, тінню, віссю

  навмання, попідвіконню, зрання,
  попідтинню, спросоння
  звук [л'] в особових формах дієслова лити
  та в похідних дієсловах
  ллю, виллють, зіллєш


  Не подовжуютьсяПриклади
  приголосні [д'][т'][з'][с'][ц'][л'][н'][ж’],
  [ч’][ш’] у позиції між приголосним і голосним
  повістю, пригорщю, щастя,
  радістю
  губні тверді приголосні [б][п][в][м][ф] та [р]ім’я, матір’ю, верф’ю
  приголосні у числівникахтретя, третє та ін.
  приголосні у словахкутя, попадя, свиня

  Запам’ятай!
  Подовження відбувається за трьох умов:
  1) подовжуватися можуть зубні та шиплячі приголосні звуки;
  2) якщо вони м’які та напівпом’якшені;
  3) у позиції між двома голосними.
  Якщо хоч одна з умов не виконується, подовження не відбувається.
  Запам’ятай!
  вáрений - варéний
  пéчений - печéний
  тóвчений - товчéний
  сýшений - сушéний
  свя́чений - свячéний


  Перегляньте відео.


  ОРФОГРАФІЧНИЙ ПРАКТИКУМ 

                                                                                           (ЗАВДАННЯ)

  1. Прочитайте вголос, правильно вимовляючи подовжені і неподовжені приголосні. 
    Стінна (газета) — стіна; картинна (галерея) — картина; змінна (величина) — зміна; в картоплинні — в картоплині; в павутинні — в павутині; туманні — в тумані; санний — сани; страше́нний — зелений; осінній — синій; нескінче́нний — нескі́нчений. 

  2. Прочитайте речення, правильно вимовляючи подовжені приголосні. Випишіть ці слова.

   1. Минула тривожна беззоряна ніч, і там, де попелясті сніги єдналися з небом, почав відділятися світанок. (М. Стельмах.) 2. Грала промінням, ясним самоцвітом порання роса. (Леся Українка.) 3. Народження дня наближалось повільно, в мовчанні, і дихала легко земля, як завжди на світанні. (Л.Первомайський.) 4. Я морем співів розіллюся і в кожну пісню увіллю весь жар, всю кров мою. (О. Олесь.) 5. Де б я не був, а все ж думками лечу в Донеччину свою. (В. Сосюра.)

  3Запишіть слова, розкриваючи дужки, в дві колонки: 1) ті, у яких букви, що в дужках, подвоюються; 2) ті, у яких вони не подвоюються. 

    Заня(т)я, (багато) столі(т)ь, (перед) могутніс(т)ю, бездорі(ж)я, (покритий) ема(л)ю, зра(н)я, дозві(л)я, (з) учас(т)ю, І(л)іч, (л)ється, тюле(н)ячий, осер(д)я, (з) лю(т)ю, коше(н)я, я́ка(н)я. 

  Ключ. З перших букв прочитаєте другу частину прислів’я: “З праці радість,...”

  4. Запишіть слова, розкриваючи дужки, в три колонки: 1) з апострофом; 2) з подвоєнням букв; 3) без апострофа і без подвоєння букв. (Слова, позначені зірочкою, стоять в орудному відмінку). 

    Взаємніс(т)ю, спіра(л)ю, стер(в)ятник, смер(т)ю, Придніпро(в)я, Полі(с)я, щас(т)я, вче(н)я, ви(л)ються, сльозливіс(т)ю, вер(ф)ю, О(б)ю (річкою), Повол(ж)я, зна(н)я, ма(з)ю, ста(т)я, Заполя(р)я, огрубіліс(т)ю, ри(с)ю, гордіс(т)ю.

   Ключ. У кожному слові підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитайте закінчення крилатого вислову: “Щоб досягти великого...” 

  5. Випишіть у колонку лише слова, у яких букви, взяті в дужки, подвоюються

    Доне(ч)ина, о(б)ризкати, за(б)ризкати, (с)ати, ві(д)ячити, на(д)ворі, іме(н)ий, Туре(ч)ина, ві(д)окремити, на(д)ністрянський, імени(н)ик, ро(з)умний, о(в)а, гайдама(ч)ина, бе(з)успішний, небе(з)ахисний, істи(н)ий.

  Ключ. З перших букв прочитаєте назву вірша Лесі Українки.

  6. Перепишіть, розкриваючи дужки і, де треба, подвоюючи букви. 

  І. 1. Навча(н)я—це насамперед праця, щоденне добува(н)я зна(н)ь. (І.Цюпа.) 2. Шануйте здобуте трудом поколі(н)ь, помножте його у пошані. (М.Нагнибіда.) 3. В мого роду — сто доріг, сто столі(т)ь у мого роду. (І. Драч.) 4. Довіку мене зігрівало святе відчу(т)я, що лиш рідна земля може дати нам силу жи(т)я. (Л. Забашта.) 5. Вітчизні—се́рця кожного би(т)я, всі сили їй у  творчому горі(н)і! (В. Сосюра.) 6. Та найпишніше там цвіті(н)я, найвище серце там зліта, де рух, де дія, де горі(н)я, чу(т)ів і мислей повнота. (М. Рильський.) 7. Тим міцніше перекона(н)я, чим більше воно залежить від почу(т)я. 8. Сором сліз, що (л)ються од безси(л)я. (З тв. Лесі Українки.) II. 1. Як птиця без крил, так жи(т)я без коха(н)я нікчемне й пусте. (О.Підсуха.) 2. Квіти пахучі гнуться в коха(н)і, шепчуть про щас(т)я, про вроду. (М. Рильський). 3. І сяють радіс(т)ю обли(ч)я, і сонце весниться в очах. (Д.Луценко.) 4. Все тоне у безумній черемшині, все пахне молодіс(т)ю і жи(т)ям. (М. Рильський.) 5. Кожній хвилі нема воро(т)я. (В. Сосюра.) 6. Як без ночей нема світа(н)я, так без світа(н)ь шляхи не ті, і якщо в муках є шука(н)я, то, значить, муки ті святі! (А. Малишко.) 7. Збагну безме(ж)я неба і числа, добра відвертість і дволи(ч)я зла, лиш смерті я повік не зрозумію! (Д. Павличко.) 8. Весі(л)ь і побрата(н)ь посол єдиний, із давнини він зветься “хліб та сіль”. (Т.Коломієць.)

  Поміркуйте!
  7. Яка різниця в значенні прикметників журавлиний і журавлинний, горобиний і горобинний? Від яких іменників вони утворені?  Складіть з цими словами речення.


  8. Запишіть слова, розкриваючи дужки, в дві колонки: 1) ті, у яких подвоюється буква н; 2) ті, у яких вона не подвоюється. 
    Бездога(н)ість, лави(н)ий, скаже(н)ий, леви(н)ий, освітле(н)ість, анте(н)ий, годи(н)ик, огне(н)ий, страше́(н)ий, вогня(н)ий, олов’я(н)ий, щепле(н)ий, орли(н)ий, лату(н)ий, горохвя(н)ий, однозмі(н)ий, височе́(н)ий, адресова(н)ий, електро(н)ий, незбагне́(н)ий [якого не можна збагнути], реформе(н)ий, тьмя(н)ий, незнище(н)ість [неможливість знищити щось], умотивова(н)ість, ешело(н)ий, єди(н)ий. 


  Ключ.
  З перших букв прочитаєте вислів Лесі Українки.

  9. Інтерактивна вправа. Вставте слова у відповідну колонку.

  10. Запишіть слова, уставивши, де потрібно, пропущену літеру.

    Пореформен..ий, вихован..ість, милосерд..я, дзвін..иця, клятвен..ий, антен..ий, перепелин..ий, правосуд..я, кількіст..ю, академ..істечко, туман..ий, ешелон..ий, пташин..ий, ікон..опис, вишукан..ість, шален..ий, істин..ий, завзят..я, незбагнен..ий, адресован..ий, уживан..ий, свя­щен..ик, неждан..о-негадан..о, завезен..ий, освічен..ість, узліс..я, знан..ь, галуз..я, від..звеніти, студен..ий.

  11. Опишіть картину Л. да Вінчі «Мона Ліза», використавши слова незлічений, незлічен­ний, нездійснений, нездійсненний, незбагненний.


  12. Запишіть тільки ті слова, у яких на місці пропуску має бути літера. У дужках зазначте номер орфограми.

  1 — збіг однакових приголосних на межі значущих частин слова;
  2 — прикметник зі значенням можливості/неможливості виконання дії;
  3 — старослов’янізми з подвоєними літерами;
  4 — подвоєні літери внаслідок подовження приголосних;
  5 — прикметники зі значенням перебільшення ознаки.

  Заздріст..ю ( _ ), осін..ій ( _ ), списан..ій ( _ ), неждан..ий ( _ ), благословен..ий ( _ ), уз­ліс..я ( _ ), височен..ий ( _ ), несказан..й ( _ ), священ..ий ( _ ), невблаган..ий ( _ ), облич.. ( _ ), огнен..ий ( _ ), невгомон..ий ( _ ), передпліч..я ( _ ), качин..ий ( _ ), несказан..ий ( _ ), освітлен..ість ( _ ), від..ячити ( _ ), здоровен..ий ( _ ), розріс..я ( _ ), букве..ий ( _ ), безсмерт..я ( _ ), лют..ю ( _ ).

  13. Випишіть слова у дві колонки: 1) без подвоєння букв; 2) з подвоєнням букв.
  I. Ю(н)ий, дерев’я(н)ий, зв’яза(н)ий, (с)авець, глиби(н)ий, розрі(с)я, піща(н)ий, (в)ечері, удава(н)ий, гайдама(ч)ина, твари(н)ий, удови(н)ий, пі(в)відра, о(д)ати, вівся(н)ий, олов’я(н)ий, одното(н)ий, рядня(н)ий, зйомоч(н)ий, Вінни(ч)ина, (л)яний, змії(н)ий, голуби(н)ий, зако(н)ий.
  II. Тума(н)ість, бджоли(н)ий, букве(н)ий, здорове(н)ий, росли(н)ицтво, умотивова(н)ість, скаже(н)ий, обмі(н)ий, притама(н)ий, вихова(н)ість, рва(н)ий, видума(н)ий, віко(н)иця, свяще(н)ий, ознайомле(н)ий, очище(н)я, широче(н)ий, орли(н)ий, післяреформе(н)ий, знаме(н)ий, людя(н)ий, стурбова(н)ість, окая(н)ий, числе(н)ий, тьмя(н)о.
  Ключ. 3 других букв повинні скластися: 1) вислів М. Коцюбинського; 2) закінчення вислову Л. Толстого «Думай добре,

  14. Напишіть висловлення (5-8 речень) на одну з поданих тем, у якому обґрунтуйте свій вибір. Використайте три або більше слів з подвоєними буквами. Ви можете скористатися поданою нижче довідкою.

  1. Електронна чи паперова книжка?

  2. Улюблений вид мого дозвілля.

  3. Мій вибір - здоровий спосіб життя.

  Довідка. Читання, сприйняття, покоління, уміння, запитання, цінний, старання, старанно, сумлінний, бездоганний, бездоганно, відмінний, протиріччя, враження, використання, незмінність, поєднання, дозвілля, відновлення сил, заняття, бажання, безмежжя, планування, пізнання, відчуття, терпіння, щоденно, дотримання, захворювання, харчування, навантаження, формування, оздоровлення.

  15. Попрацюйте в тренажері

  Тестові завдання з теми "Подвоєння та подовження приголосних"

  1.     Усі слова пишуться з подвоєними приголосними в рядку:
  А годин...икар, щоде...о, без...убий, хвилин...ий, безмеж...я;
  Б  роз...броїти, від...ати, священ...ик, шален...о, суд...я;
  В широчен...ий, священ...ий, вихован...ий, здоровен...ий, затиш...я;
  Г ден...ий, числен...ий, захопле...ість, написан...ий, суд...івський;
  Д Він...иця, туман...ний, печен...ий, страйк...ом, бездоріж...я.
  2.     Усі слова написані правильно в рядку:
  А віддати, юннат, священник, ссати, зрання;
  Б ссавці, рілля, зробленний, спросоння, наллють;
  В бовваніти, мерзенний, настінний, попідвіконню, освяченний;
  Г возз’єднання, розрісся, священний, узбіччя, навмання;
  Д виллється, галчення, затишшя, суддівство, здоровенний.
  3.     На місці пропуску треба вставляти букви в усіх словах рядка:
  А стін...ий, пореформен...ий, туман...ий, бездоган...ий, вікон...ий;
  Б огнен...ий, благословен...ий, освічен...ий, ден...ий, рослин...ий;
  В чавун...ий, неписьмен...ий, притаман...ий, захлан...ий, гуман...ий;
   Г адресован.. .ий, електрон...ий, гостин...ий, блажен...ий, невпин...ий;
  Д старан...ий, буден...ий, остан...ій, мільйон...ий, скажен...ий.
  4.     Усі слова пишуться з подвоєними літерами в рядку:
  А питан...я, заклят...я, пореформен...ий, узвиш...я, старан...о;
  Б лимон...ий, вис...ю, підпіл...я, еталон...ий, узліс...я;
  В безсніж...я, повін...ю, завзят...я, закреслен...ий, зран...я;
   Г туман...ий, бадил...я, беззаконня, буквен...ий, молод.,.ю;
  Д вікон. ..иця, ластовен...я, суміш...ю, блакит...ю, креслен...я.
  5.     Без подвоєння приголосних пишуться всі слова в рядку:
  А інкас...ація, гол...андець, ком...ентатор, тер...аса, кор...ектний;
  Б ас...амблея, кол...егія, тон...а, прогрес...ивний, трас...а;
  В конфет...і, інтел...ектуальний, компрес...ор, ан...отація, бон...а;
  Г іп...одром, бал...он, ап...лодисменти, ап...аратура, віл...а;
  Д кал...іграфія, ас...оціація, мас...аж, іл....юстрація, ат...аше.
   6 . Без помилки записані всі прикметники в рядку:
  А бджолиний, солом’яний, зміїнний, хвилинний, широченний;
  Б шалений, несказанний, височенний, довгожданний, мільйонний;
  В бездонний, забобонний, качиний, нездійсненний, сонний;
  Г гречаний, машинний, буквенний, глибинний, страшенний;
  Д осінній, непримирений, сонний, ранній, нездоланний.
  7.     Усі слова правильно записані в рядку:
  А подвоєння, узбережжя, гілля, пташення, буйноквіття;
  Б будування, суддя, рілля, міццю, наллєш;
  В навмання, підніжжя, довгожданний, ссавець, Ілля;
  Г віддалік, Запоріжжя, спросоння, безлісся, лисття;
  Д узбіччя, Поволжжя, буття, розуміння, співвітчизник.
  8.  З орфографічною помилкою записано слово в рядку:
  А мотто, змінний, безсмертя, довгожданий, життєпис;
  Б віддаль, суцвіття, долар, тераса, лібретто;
  В суддя, нетто, подорожжю, піщаний, новела;
  Г панно, зрання, каса, кутя, брутто;
  Д родинний, овва, бароко, імміграція, іподром.
  9. Усі слова правильно записані в рядку:
   А туманність, бджолинний, здоровенний, рослинництво, обмінний;
   Б притаманний, віконниця, вихованність, священний, очищення;
  В свідчення, орлинний, знаменний, окаянний, численний;     
  Г височенний, значення, однотонний, вівсянний, законний;
  Д змужніння, тваринний, широченний, піднесення, глибинний.

  10. На місці пропуску треба вставити літеру в усіх словах рядка:
  А спі...вітчизник, роз...єднати, під...ашшя, без.. .аконня;
  Б на...дніпрянський, пере...день, ов...а, під...перти;
  В ро...зброєння, спі...власник, самові...даний, бов...аніти;
  Г під...ослідний, бе...заперечний, роз...ігнати, від...зеркалюватися;
  Д на...дністрянський, під...ігріти, л...яний, бе...звучний.
  11. Усі слова правильно записані в рядку:
  А стінний, потомственний, священний, нездолбнний;
  Б священник, гостинність, востаннє, здоровенний;
  В невпізнбнний, гостинно, неписьменний, левинний;
  Г багатомільйонний, бездоганний, віконний, туманний;
  Д рослинність, електронний, нескінчйнно, продуманний.
  12. На місці пропуску треба писати ще одну літеру в усіх словах рядка:
  А ріл..я, без..вучний, багат..я, л..ється, жовч..ю;
  Б об..ити, переміщен..я, непримирйн..ий, старан..о, військ..омат;
  В стін..ий, свіжіст..ю, обертання, затиш..я, спросон..я;
  Г без..авітний, юн..ат, поніс..я, шален..ий, контр..озвідка;
  Д огудин..я, родіст..ю, обростай..я, запас..я, з..замолоду.
  13. Подовження приголосних відбувається у формі О. в. в усіх іменниках рядка:
  А ожеледь, галузь, туш, радість, сутінь;
  Б доповідь, річ, вісь, осінь, жовч;
  В тінь, подорож, сув’язь, сіль, емаль;
  Г паморозь, нехворощ, ніч, розкіш, слибочінь;
  Д зелень, здобич, північ, кров, далеч.

  14.У формі орудного відмінка буде відбуватися подвоєння літер в обох іменниках рядка
  А сіножать, Січ
  Б папороть, фальш
  В безліч, мудрість
  Г ясність, паморозь
  Д міть, кіновар.

  15. У форм: родового відмінка множини НЕ подвоюються літери в обох іменниках усіх рядків, ОКРІМ
  А покоління, прощання
  Б роздоріжжя, стаття
  В щеплення, терпіння
  Г століття, почуття
  Д узвишшя, заняття                                                                 Запитання для самоконтролю

  1. Поясніть явища подовження і подвоєння літер.
  2. Назвіть умови подовження приголосних: а) в іменниках середнього роду 11 відміни; б) в іменниках чоловічого та жіночого роду 1 відміни; в) в іменниках жіночого роду однини 111 відміни; г) у дієсловах; д) у прислівниках.
  3. Назвіть умови, за яких подовження приголосних не відбувається.
  4. Назвіть основні випадки подвоєння приголосних: а) за їх збігу на межі частин слова; б) у суфіксах; в) в окремих словах

  Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

  Швидко, просто, без програмування.

  Поскаржитися на порушення Більше