Тема.  Орфографічні та орфоепічні норми сучасної української літературної мови (робота з орфографічним та орфоепічним словниками)

1.      Особливості українського правопису.
2.     Орфоепічні норми.
3.     Систематизація правил орфографії.
4.     Правопис прізвищ, імен та по батькові в українській мові.
5.     Правопис складних іменників та прикметників.
6.     Правопис прислівників.

Повинні:
знати правописні правила української мови;
вміти використовувати правила орфографії сучасної української літературної мови в професійному спілкуванні.

Література
1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник -К.: А.С.К., 2003. — 400 с.
2. Зубков М.Г. Мова ділових паперів. — Харків: Торсінг, 2001.- 384 с.
3. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне й непрофесійне спілкування — Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2004. — 480 с.
4. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / за ред. Н.Д.Бабич.- Чернівці: Книги ХХІ, 2005. -572 с.
5. Мацюк З.О. Станкевич Н.І. Українська мова професійного спілкування — К.: Каравела, 2005.

   Metodichn_vkazvki_Orfografchn_normi.docx  Методичні вказівки                                        

     ЗАВДАННЯ     1. Випишіть у три колонки слова, у яких: 1) звуків і букв порівну; 2) звуків менше, ніж букв; 3) звуків більше, ніж букв. 

Свято, ймовірність, хрущ, абияк, пітьма, таємно, в’ється, отже, радість, ідея, сім’я, аджика, вольовий, їжджу, вищий, дзвін, альбом, об’їзд, яблуко, йод. 

Ключ. З перших букв повинен скластися початок вислову Тараса Шевченка: “…, і сила, і воля” .

2. Поставте правильно наголос у словах
Будемо, випадок, відгомін, бюлетень, кажу, дрова, дочка, текстовий, звичай, зручний, перепис, загадка, кілометр, кидати, курятина, колесо, камбала, недруг, начинка, олень, адже, феномен, похибка, подруга, поки, приятель, пасти, приязнь, перепел, позначка, разом, ненависть, розвідка, середина, столяр, фольга, хутро, центнер, царина, одноразовий.

3. На місці крапок, де потрібно, вставте пропущені букви, розкрийте дужки, користуючись відповідними правилами.
 
Контрас...ний, радіс...ний, тиж...невий, студен...ство, якіс...ний, шіс...надцять, почес...ний, кількіс...ний, хворос...няк, зап’яс...ний, скоше(н/нн)ий, (в/вв)ічливість, стара(н/нн)ий, бе(з/зз)астережний, бо(в/вв)аніти,  л..л...єт...ся,  порт...єра,   павiл...йон,    пол...с...кий,  ран...т...є, прем...єр, мужнiс...ть, їдал...ня,  українс...кий,  рiж...те,   в...їдливий,  медв...яний, дев...ят...сот, довiр...я, присв...ятити, п...єдестал, об...єкт, iн...ший, мен..ше, одягаєт...ся, кур...єр,  п...ят...десят,  /з/с/формувати,  /з/с/скочити, пр...дорогий, пр...гнiчувати, пр...рва, пр...дорожнiй, ро...сипати, /з/с/класти, пi...палити, бе...турботний,  пр...морозок, пр...бiчник,       пр...мiський,    ро...шити, ...шити,    /з/с/хитрити, /з/с/хилитися,  пр...їхати, пр...ховати, пр...стол, пр...крашати, пр...красний.

Вибрати правильний варіант написання поданих слів.
4. Правопис складних іменників
  А Б В
1. купівля продаж купівля-продаж купівляпродаж 
2. Нью-Йорк Нью Йорк НьюЙорк
3. землероб земле роб земле-роб
4. норд-ост нордост норд ост
5. держбанк держ-банк держ банк
6. пів Києва пів-Києва півКиєва
7. віцепрезидент віце президент віце-президент
8. блок система блок-система блоксистема
9. людинодень людино день людино-день
10. сім-десятиріччя сімдесятиріччя сім десятиріччя

 5. Правопис складних прикметників

  А Б В
1. народногоспо­дарський народно-госпо­дарський народно господар­ський
2. військовоморський військово-морсь­кий військово морсь­кий
3. жовто-гарячий жовтогарячий жовто гарячий
4. південно східний південно-схід­ний південносхідний
5. ново грецький новогрецький ново-грецький
6. чорноземний чорно-земний чорно земний
7. навчальновиховний навчально ви­ховний навчально-ви­ховний
8. військово-поло­нений військово поло­нений військовополонений
9. суспільнокорисний суспільно корисний суспільно-корис­ний                                 
10. давній прадав­ній давнійпрадавній давній-прадавній
    6.  Правопис прислівників

  А Б В
1. потихеньку по-тихеньку по тихеньку
2. всього на всього всього-на-всього всьогонавсього
3. кінець кінцем кінець-кінцем кінецькінцем
4. ледве ледве ледвеледве ледве-ледве
5. по можливості по-можливості поможливості
6. по перше по-перше поперше
7. в останнє востаннє в-останнє
8. до діла доділа до-діла
9. по-латині по латині полатині
10. що дня щодня що-дня

7. Виконайте тестові завдання.

Правопис прізвищ, імен та по батькові

1. Позначте рядок з правильними варіантами передачі імен з російської українською мовою – Александр, Филлип, Елена, Кристина:
а) Александр, Філліп, Олена, Кристя;
б) Олександр, Пілип, Альона, Кристина;
в) Олександр, Пилип, Олена, Христина;
г) Олєксандр, Філип, Єлена, Христя.
2. Позначте рядок з правильними варіантами передачі  імен та по батькові:
а) Максим Василійович, Олена Петрівна;
б) Володимир Олександрович, Лариса Костянтинівна;
в) Вячеслав Федорович, Катерина Дмитровна;
г) Сидор Анатольович, Раіса Романовна.
3. Позначте рядок, у якому всі прізвища пишуться з літерою и:
а) Макс…мов, Н…к…т…н, Т…ш…н, Гр….горов;
б) М…хайлов, Т…хонов, Кул…к, П…ц;
в) С…доров, Нов….ков, Саб…н…н, В…кторов;
г) Єл…сєєв, Баз…лев…ч, Гущ…н, Скор…к.
4. Позначте рядок, у якому всі прізвища пишуться з літерою і:
а) Скр…пн…к, Калаш…к, Корн…як, Русан…вськ…й;
б) Пономар…в, Погр…бний, Ог…єнко, Дорон…на;
в) Неп…йвода, Чук…на, Скр…пн…к, …гнатов;
г) Ол…йн…к, Ос…пов, М…рошниченко, Р…ж…ков.
5. Позначте рядок, у якому всі прізвища пишуться з літерою є:
А) Іванч…нко, Петрищ…в, Мал…..в, Ридищ…в;
Б) Б…ля…в, …льцин, Р…пін, Твердохл…бов;
В) П…шков, Л…б…д…в, Марч…нко, Пл….щ……в;
Г) Н…жнов, З…рнов, П…тров, Іса…в.
6. Позначте рядок, у якому всі прізвища пишуться з літерою е:
а) Анциф…ров, Павл…нко, Арт…мов, Л…рмонтов;
б) С..рг…..в, Мал……в, Ф…с…нко, Прийм…нко;
в) Ф…доринов, Куд…рська, Нас…дкіна, Андр……ва;
г) Парф…нов., Анань…в, Лапт…в, Б…лобров.
7. Позначте рядок, у якому всі прізвища пишуться з йо:
а) Ока…мов, Син…в, Ма…ров, Грач…в;
б) Вороб…в, За…мов, Пана…тов, Руч…в;
в) Корол…в, Солов…в, Хмел…в, Алф…рова;
г) Лихач…в, Парф…нов., …сипов, Горбач…в.
8. Позначте рядок, у якому всі прізвища пишуться з ьо:
а) Арт…мов, Син…в, Ковал…в, Вороб…в;
б) Сем…нов., Корол…в, Лихач…в, Трен…в;
в) Алф…ров, Вер…вкін, Мал….вана, Трен…в;
г) Ф…доров, Горбач…в, Пугач…в, Пил…в.
9. Позначте рядок, у якому всі прізвища пишуться з апострофом:
а) Р…бцев, Солов…йов, Астаф…єв, Син…ов;
б) Кар…єрін, Водоп…янова, Лук…янчук, Бур…янов;
в) Цв…яновський, Прив…ялов, Мурав…йов, Іл…їн;
г) Р…ясний, Мал….явкін, Григор…єв, Григор…ян.
10. Виберіть рядок з правильними варіантами передачі російських прізвищ Пришвин, Серов, Моисеев, Толстой:
а) Прішвін, Серов, Моісєєв, Толстий ;
б) Пришвин, Сіров, Моїсеєв, Товстий;
в) Пришвін, Сєров, Моїсєєв, Толстой;
г) Прішвин, Сірий, Моісєєв, Товстой.
11. Позначте рядок з правильними варіантами передачі імен та по батькові у давальному відмінку:
а) Дмитрі Яковичі, Олесі Павлівни;
б) Сергії Анатолієвичі, Тетяні Петрівні;
в) Валентинові Сидоровичу, Ользі Романівні;
г) Федіру Харитоновичі, Тамарі Івановні.
12. Позначте рядок з правильними варіантами передачі імен та по батькові в орудному відмінку:
а) Павлом Івановичем, Іриною Романівной;
б) Сергієм Анатолієвичем, Аліною Ігоровною;
в) Борисом Миколайовичем, Надією Степанівною;
г) Тодосем Марковичем, Оленою Дмитрівной.
13. Позначте рядок з правильними варіантами передачі прізвищ чоловіків у родовому відмінку:
а) Франко, Швеця, Клеця, Глух;
б) Мальцева, Швидкого, Шевченко, Ющук;
в) Дюми, Ковальчука, Зайцева, Зарубіна;
г) Золя, Українця, Плюща, Фесенка.
14. Позначте рядок з правильними варіантами передачі прізвищ жінок у род. відм.
а) Оганесян, Павловой, Зотової, Козир;
б) Кудрявцевої, Гайдук, Сироти, Мальованой;
в) Сайко, Лацис, Дацун, Звонарьової;
г) Кузнецовой, Горбач, Шевчука, Федорової.
15. Позначте рядок з правильними варіантами передачі прізвищ чоловіків у давальному відмінку:
а) Карпову, Макєєві, Плющі, Заренко;
б) Маслову, Кузі, Турчині, Щокінові;
в) Баранову, Гнатюкові, Руставелі, Пасіці;
г) Гайдамакі, Коваленку, Сидорчукі, Ломаковичу.
16. Позначте рядок з правильними варіантами передачі прізвищ жінок у давальному відмінку:
а) Щипачовій, Сагайдаці, Кочергі, Шевцю;
б) Марковій, Гайко, Бровар, Сороці;
в) Головко, Брагі, Ільницькой, Бугайовій;
г) Фадєєвой, Зайцевій, Черних, Іваненко.
17. Позначте рядок з правильними варіантами передачі прізвищ чоловіків у орудному відмінку:
а) Кузьом, Барановим, Гайдамакой, Гайченком;
б) Шевченком, Косинкою, Олесем, Стецем;
в) Кущом, Друзьом, Павлюком, Ждановим;
г) Тимофєєвим, Васильєвим, Захожай, Дідром.
18. Позначте рядок з правильними варіантами передачі прізвищ жінок у орудному відмінку:
а) Грицевой, Мальсеко, Донцовой, Єсеніной;
б) Коваленко, Тарасовою, Перець, Українкою;
в) Крамаровій, Зозульою, Кочергою, Мухою;
г) Щукою, Фареником, Стапановой, Гриців.
19. Виберіть правильний варіант передачі російського прізвища, імені та по батькові Кочерга Сергей Николаевич, поставленого у давальному відмінку:
а) Кочергі Сергії Миколовичу;
б) Кочерзі Сергієві Миколаєвичеві;
в) Кочерзі Сергієві Миколайовичу;
г) Кочергі Сергію Миколайовичу.
20. Виберіть правильний варіант уживання давального відмінка для власної назви Дейнека Тетяна Костянтинівна:
а) Дейнекі Татяні Констянтиновні;
б) Дейнеці Тетяні Костянтинівній;
в) Дейнека Тетяні Костянтинівні;
г) Дейнеці Тетяні Костянтинівні.
21. Без помилок утворено всі імена по батькові в рядку
А Євгенівна, Матвієвич, Іллівна, Савич
Б Назарович, Артемійович, Борисівна, Олеговна
В Владиславівна, Миколівна, Лукич, Якович
Г Григорійович, Євгенович, Хомич, Хомівна
Д Орестівна, Олексіївна, Григоріївна, Любомирович   
22. Позначте словосполучення, в якому правильно вжито форми прізвища, імені та по батькові
А познайомитися з Остраниця Степаном Михайловичем
Б попросити Чеварду Андрія Івановича
В підписано Ватрушкіном Сергієм Олексійовичем
Г довірили Марценяк Степану Олеговичу
Д видали Кидайгороді Ользі Василівні
23. Позначте рядок з правильними варіантами передачі прізвищ чоловіків у давальному відмінку:
а) Ткачук, Тимофєєві, Ситченку, Жижченку;
б) Леле, Карпенко-Карому, Паляниці, Ващенко;
в) Лисиченко, Дорошенку, Ковальчук, Карому;
г) Вороні, Павлову, Швецю,
24. Позначте рядок з правильними варіантами передачі прізвищ жінок у орудному відмінку:
а) Ухач, Трублаїні, Жижченко, Марковою;
б) Заболоцькою, Паляницей, Гульо, Ткачем;
в) Бокаччо, Денщиковой, Лосєвою, Стрілецькою;
г) Драч, Олейниковой, Шевченко, Гончар.
 

Питання для самоконтролю

1. Назвіть особливості  українського правопису.
2. Дайте визначення орфоепічної норми   
3. Що таке  систематизація правил орфографії.
4. Як пишуться  прізвища, імена та по батькові в українській мові.
5. Як пишуться складні іменники та прикметники.
6.  Які прислівники пишуться разом, через дефіс,  окремо.

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше