Тема. Правопис слів з ненаголошеними голосними (4 год)

СПОСТЕРЕЖЕННЯ
1. Прочитайте діалог і виконайте завдання.
На озері:
— Гр..би!
— Які можуть бути гр..би в човні посеред озера?!
— Та не гр..би, а гр..би веслами, бо я вже трохи змерзла.
А. Зважаючи на ситуацію, визначте, де треба вписати на місці крапок літеру е, а де — и.
Б. До чого може призвести неправильне написання ненаголошених е, и?

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Правопис ненаголошених голосних у префіксах та суфіксах  

Перегляньте відео.                                                         
                                                         ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Згрупуйте й запишіть слова за правилами: 1) е, и, о, що перевіряємо наголосом; 2) е, и, о, що не перевіряємо наголосом; 3) випадний е; 4) з буквосполученнями -ере-, -еле-.
Лисиця, синичка, зима, мережити, шептати, очерет, природа, земля, півень, дерево, черв’як, перець, вітер, кленовий, затишний, шелест, тривати, пеньок, голубка, човен, лелека, клекотіти, степовий, бешкетник, козуля, мешканці, щебетання, пшениця, стрепенутися, нівечити, осередок.

Завдання 2. Запишіть подані слова у дві колонки:  із вставленою буквою е;  із вставленою буквою и.
Зл..тіти, акт..віст, сл..мак, людиноненависн..к, затр..мтіти, оч..сний, агр..сивний, віддз..ркалювати, здр..гатися, вдал..чині, ан..кдот, покр..вати, ас..стент, вет..ран, неприм..ренний, ост..рігатися, тр..вога, оц..нкований, пл..кати, пов..рнутися, зв..личувати, тят..ва, тол..рантний.
Ключ. Якщо ви правильно виконали завдання, із других букв записаних слів складеться прислів’я.

Завдання 3. Виконайте інтерактивну вправу.

Завдання 4. Прочитайте теоретичний матеріал, спишіть, розкриваючи дужки. Поясніть, за якими правилами ви написали слова.
Ш(и, е)рокий, с(е, и)р(и, е)д, кл(е, и)котіти, к(и, е)шеня, малес(и, е)нький, справ(и, е)дливий, кр(и, е)шити, тр(и, е)вога, тр(и, е)мати, книж(и, е)чка, виховат(е, и)ль, н(и, е)су, д(е, и)ржу, б(и, е)р(и, е)гиня, бр(и,е)ніти, зд(и, е)рати, тижд(и, е)нь, л(и, е)вада, м(и, е)нулий, тр(и, е)вати, тр(и, е)нування, пш(и, е)ниця, п(и, е)ріг.

Завдання 5. Випишіть слова  з ненаголошеними е, и. 1. Повільним кроком проїхали через село. Темні силуети хат, присипані снігом дерева, тини, чорні руки колодязних журавлів, простягнуті в передсвітанкове небо. 2. Думко тривожна, куди ти летиш?! Серце моє, ну чого ти щемиш? 3. І я подивився у очі йому, погладив шинель, поруділу в диму. 4. В моїм краю зелені трави і неба синя глибина. 5. Нехай вітрами з високості крилата молодість зліта і на гучнім кленовім мості мої не спиняться літа. 6. Я все забуду тільки лиш за те, що знову небокрай веселкою цвіте, що грає піснею весняний виднокруг, що йду по борозні, узявшися за плуг (З тв. Г. Тютюнника). 

Завдання 6. Перепишіть речення. Вставте пропущені букви, поясніть правопис слів. 1. Гілки д..рев мокро бл..щали, зволожені по-в..сняному (О. Гончар). 2. Вранці пусте було небо, хмари убогі пливли над собором, а вітер улігся, на сході краєчок неба холодно, кр..ваво ч..рвонів (О. Гончар). 3. Схололі в хмарах крап..льки води п..рлинами котилися в сади (М. Бажан). 4. Кр..ло зорі рум’янить тучі у голубій дал..ч..ні (В. Сосюра). 5. Під в..селкою у голубіні голуби л..тять (В. Лучук). 6. З пш..ничного поля Данило поглянув на той обш..р, який густіше проростав туманом та й зн..кав у тумані (М. Стельмах). 7. У небі віт..р куч..рявий колише темную блакить, і на землі гойдає трави, і зат..хає, й знов шумить (М. Рильський).

Завдання 7.  У ліву колонку випишіть слова зі вставленою буквою и, у праву – зі вставленою буквою е. Бл..зенько, ос..литися, справ..дливий, д..ректор, греб..лька, зш..вати, дал..ч, неприм..ренний, зв..чайний, сп..нити, квіт..нь, дж..рело, кр..ниця, зн..сти, в’єтнам..ць, заст..лати, ущ..мити, зат..кти, оц..нкований, ос..ледець, ст..лити, відд..рати, дят..л. 
Ключ. Підкресліть у кожному слові другу від початку букву. З цих букв прочитаєте вислів Ю. Фучика. 

Завдання 8. Виконайте інтерактивну вправу.


Завдання 9. Перепишіть, вставляючи пропущені букви е та и. I. 1. А з..мля л..жить м..дова, а поля пожаті мріють, на городах дост..гають гарбузи з..ленор..брі (М. Рильський). 2. Бр..нять, як море, зорані лани (Д. Павличко). 3. Он зірка в небі прол..тіла, погасла зірка в в..шині (В. Сосюра). 4. Кр..ло зорі рум’янить тучі у голубій дал..ч..ні (В. Сосюра). 5. Ум..раючий промінь сонця падає на б..резу, кр..вавить білу кору (А. Шиян). 6. Т..че вода в синє море, та не в..тікає (Т. Шевченко). 7. З т..много моря білява хвил..чка до поб..р..жного кам..ня горн..ться (Л. Українка). 8. Часом то за мрію річкú кр..ваві люди прол..вають (Леся Українка). II. 1. Люди д..вуються, що я в..села. 2. Квіток було назр..ваєм та позаквітчуємось, як молоді, та до самого двору тими вінками в..л..чаємось. 3. Помалу усе панночка на свій лад п..р..в..рнула. 4. Прийду було її вб..рати, то вже якої наруги я од неї не нат..рплюся! 5. Вона м..не й щ..пає, і штирхає, і гр..бінцем м..не скородить, і водою зл..ває. 6. Л..жу та все собі думаю: «Таке молоде, а таке немилосердне, Господи!» 7. Увеч..рі, см..рком уже, в..ртаються з панщини люди потомл..ні. 8. Люди прок..дались і лягали плачучи, прокл..наючи (Марко Вовчок).

Завдання 10. Запишіть слова у дві колонки: 1) з ненаголошеним е; 2) з ненаголошеним и. Ож..ледиця, др..жати, ож..вати, л..генький, ел..ґантний, в..шневий, ж..рненький, кл..котіти, ст..пи, евр..ка, н..зенько, адр..сат, кр..ниця, окр..лити, нап..кти, дал..чінь, р..ве. 
Ключ. Підкресліть у кожному слові першу букву – прочитаєте ім’я та прізвище автора повісті «Зачарована Десна». 

Завдання 11. Запишіть слова у дві колонки: у першу – з ненаголошеним е, у другу – з ненаголошеним и. З..рно, вер..с, л..ман, м..далі, ваз..лін, ш..рокі, вер..сень, п..ніцилін, кр..латої, м..сколиз, чер..да, трен..р, пш..ниця, велос..пед, бр..ніти, н..потріб, вес..ло, ц..ферблат, гл..бочінь, з..рном, б..режу, п..ньок, м..тро. 
Ключ. У кожному слові підкресліть останню букву. Прочитаєте народну мудрість.

Завдання 12. Слова запишіть у дві колонки: 1) зі вставленою буквою и; 2) зі вставленою буквою е.

Бл..скавичний, ущ..мити, нов..ліст, тюб..к, зд..вування, обн..сти, зв..селілий, с..нтезований, зн..кати, запл..вти, пов..рнути, зн..силений, вст..гати, стр..жневий, пап..ровий, удал..чінь, звел..чання, пож..витися, сув..ренітет, зм..ртвілий, др..жаки, характ..р, неприм..ренний, кл..пати, гн..луватий, нах..льцем, мар..во.

Ключ. З других букв виписаних слів прочитаєте вислів Б. Паскаля.

 13. Розгляньте ілюстрацію й виконайте завдання.

А. Письмово висловте свої міркування щодо способу проведення дозвілля молодих людей (чотири-п’ять речень).
Б. Використайте опорні слова, поставивши пропущені літери е, и.
Опорні слова: соціальні м..режі, Фейсбук, смартфон, ж..ве спілкування, спілкування онлайн, несправжні друзі, інт..рнет-залежність, тр..вожний.

14. Попрацюйте в тренажері з правопису української мови.

15. Виконайте тестові завдання. 

1. Букву и на місці пропуску треба писати в слові
А виб..реш
Б вит..рти
В вид..рати
Г вип..реш
2. Букву и на місці пропуску треба писати в слові
А прин..су
Б ш..потіти
В в..сняний
Г м..ленький
3. Букву е на місці пропуску треба писати в слові
А пом..рати
Б вит..раєш
В виб..руть
Г виб..рають
4. Букву е на місці пропуску треба писати в слові
А з..мовий
Б д..ктант
В зг..нати
Г бр..хня
5. Букву и на місці пропуску треба писати в обох словах рядка
А бр..ніти, пром..нистий
Б др..жати, зал..денілий
В кр..вавий, бл..щати
Г гл..тати, прав..дний
6. Букву е на місці пропуску треба писати в обох словах рядка
А л..генький, тр..вожний
Б з..леніти, ож..ледиця
В бер..говий, кр..шити
Г пел..на, кр..жаний
7. Букву и на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А в..шневий, крап..лька, вит..рати
Б кр..ниця, тр..вожність, пер..петія
В зуп..нитися, гр..чаний, завм..рати
Г тр..валість, в..слування, кол..вання
8. Букву е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А ч..твертий, сп..нятися, вид..реш
Б підз..мелля, дал..чінь, л..вада
В в..ршина, т..хенько, п..лена
Г в..чоріє, щ..пати, д..серт


Питання для самоконтролю 

1. Як вимовляються [е], [и] не під наголосом? 
2. Назвіть приклади, коли е пишеться в коренях. 
3. В яких префіксах пишеться е ? 
4. Назвіть слова з орфограмою и в префіксі. 
5. Коли пишеться е в суфіксах? 
6. Коли пишеться и в коренях? 
7. Визначте випадки, коли пишеться и в суфіксах. 
8. Які слова потрібно запам’ятати щодо написання е або и?

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше