Тема.    Спрощення в групах приголосних (4 год)

А. Чому в рекламі слово проїз(д)ний написано по-різному? 
Б. Поміркуйте, чи потрібна в цьому слові літера (звук) д, якщо взяти до уваги те, що українська мова милозвучна. Які ще помилки ви помітили?

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

   Спрощення у групах приголосних – це фонетичне явище, яке полягає у втраті одного із кількох приголосних звуків, що збігаються під час словотворення чи словозміни й утруднюють вимову.       Здебільшого спрощення приголосних засвідчується сучасним українським правописом.

Відбувається на письмі

Не відбувається на письмі

  • у групах приголосних -ждн--здн--стл--стн-тижневий (хоч тиждень), чесний (хоч честь), проїзний (хоч проїзд), щасливий (хоч щастя);
  • у групах приголосних -зкн--скн- за дієслівного словотворення: бризнути (хоч бризк), тріснути (хоч тріск);
  • у групі приголосних -слн-умисний (хоч мисль), ремісник (хоч ремесло);
  • у словах давньоруського походження із групами приголосних -стц--лнц--рдц--рнч--сткл-місце (із мҍстьце), сонце (із сълньце), серце (із сьрдьце), гончар (із гърньчарь), скло (із стькло).

  • у словах: кістлявий, пестливий, хвастливий, хвастнути, зап’ястний, хворостняк, тоскно, скнара, скніти, шістнадцять, шістсот, випускний, пропускний, рискнути, вискнути;
  • у прикметниках, утворених від іменників іншомовного походження за допомогою суфіксів -н--ськ-: аванпостний, баластний, контрастний, компостний, форпостний


                                                                  Лише у вимові відбувається спрощення: 

а) у групах приголосних стц, стч: невістка — невістці [нев’ісˊцˊі], невістчин [нев’ішчин], хустка — у хустці [хусˊцˊі];

б) у групах приголосних стськ, нтськ, нтств: турист—туристський [турисˊкий], студент—студентський [студенˊсˊкий], студентство [студенство], агент—агентство [агенство].

Перегляньте відео.                                                                                  

                                                                                     ЗАВДАННЯ                                                                             

1. Інтерактивна вправа.

                                                                                       

2. Вставте, де треба, пропущені букви т, д, к. Слова запишіть у дві колонки: 1) у які не вставляли букв; 2) у які вставили пропущені букви. 

  Швидкіс..ний, якіс..ний, улес..ливий, осві..читися, хвас..ливий, контрас..ний, щас..ливий, блис..нути, аген..ство, волейболіс..ці (давальний відмінок від волейболістка), заїз..ний, їж..жу (від їздити), учас..ник, заздріс..ний, ус..ний, випус..ний, стис..нути, щотиж..ня, студен..ський, студен..ство, очис..ний, скатер..ка, буревіс..ник, п’я..десят. 

Ключ. У кожному слові підкресліть другу від початку букву. З цих букв складеться закінчення вислову В. Сухомлинського: “Дорожить людина тим, у що вона...”

3. Перепишіть, вставляючи, де треба, пропущені букви. 

 1. Вся сім’я гомонить, кожному хочеться сказати щось радіс..не, кожен почуває себе щас..ливим і повним надій. (Леся Українка.) 2. Чес..ним, хлопчику, будь у труді, у навчанні, у дружбі. (С.Крижанівський.) 3. Недремним будь і пристрас..ним в турботі за мир і щастя людства на землі! (М. Нагнибіда.) 4. Як гаряче плинуть з безвіс..ної далі притьмарених видив нечутні рої! (Л.Первомайський.) 5. Краще я вас на тому тиж..ні виряджу на Запорожжя. От де наука!. (О. Довженко.) 6. Століття — змор..ка на чолі Землі: всесвітні війни, революцій грози. (І. Драч.) 7. І ось—не в строк знялось виття фаши..ського поганства. (П. Тичина.) 8. А потім розмістили їх: в арештан..ську всіх,—лише Давида взяв рудий за руку й повів до флігеля. (А. Головко.) 

4. Виконайте інтерактивне завдання.


5. Перепишіть слова, уставивши, де потрібно, пропущені літери.
  Млос..ний, шубовс..нути, хворос..няк, щиросер..ний, абонен..ський, тиж..невик, випус..ний, передвіс..ниця, безкорис..ливий, облес..ливий, ціліс..ний, зліс..ний, йодовміс..ний, почес..ний, прихвос..ні, аген..ство, пес..ливий, гімнас..ці, хвас..ливий, хрус..нути, невіс..чин, шелес..нути, зап’яс..ний, ненавис..ний. 

                        ЗАУВАЖТЕ!  Не спрощується к у словах: випускний, тоскно, скніти, скнара.

6. Випишіть слова, у яких спрощення приголосних позначається на письмі.
   Медаліс..ці, чес..но, хвас..нути, зап’яс..ний, гіган..ський, умис..ний, перелес..ник, аген..ство, балас..ний, радіс..ний, ус..ний, невіс..чин, аванпос..ний, напас..ник, студен..ство, енерговміс..ний, нещас..ний, шіс..надцять, корис..ний, облас..ний, журналіс..ці.
Ключ.  З перших букв виписаних слів складіть прізвище літературного героя з творів Панаса Мирного.

7. Розгадайте кросворд.

8. Випишіть подані слова у дві групи, у яких спрощення в групах приголосних відбулося 1) у вимові й на письмі, 2) тільки у вимові. Доберіть спільнокореневі слова з відсутніми приголосними і підкресліть групи, у яких відбулося спрощення. 
  Міський, улесливий, ремісник, агентство, проїзний, шелеснути, чесність, звістці, роз’їзний, дилетантський, притиснути, якісний, контрастний, перехресний, серце, пристрасний, безкорисливий, гуснути, піаністці, налисник, провісник, навмисне, захисник, людство, доблесний, хустці, у відпустці.

9. Випишіть слова, у яких вiдбулося спрощення
  Вiн високий, елегантний, хоч вороги, а може, просто заздрiснi люди, називають його кiстлявим. Завжди щасливий прислужитися гарнiй царiвнi. З нею вiн уважний, облесливий, буває хвастливим. Але йому так хочеться сподобатись! Тому й розповiдає про свої доблеснi подвиги, про двобої з нападниками. Нападають на нього ненависнi йому богатирi, всiлякi там Котигорошки. Якщо до царiвен вiн жалiсливий, то до наїзникiв буває безжалiсний. Нема чого вештатися сюди мало не щотижня! Упiзнали? Звiсно, це Кощiй Безсмертний. Таким викохало його в нашiй уявi телебачення. Цей зловiсний казковий персонаж, мабуть, не такий вже й безнадiйний. Вiн має здоровий глузд i почуття гумору. Хiба цього мало? (З журн.)

10. Перепишіть, вставте, де треба, пропущені букви; обґрунтуйте написання слів.
   Пристрас...ний, проїз...ний, випус…ний, верес...нути, облас...ний, свис...нути, перехрес…ний, піс…ний, пис...нути, шелес…нути, шіс...надцятий, радіс...ний, бриз...нути, гіган...ський, студен…ський, перс...ні, ях...смен, корис...ливий, передвіс...ник, учас...ник, безвиїз…но, швидкіс...ний, буревіс...ник, тис...нути, улес…ливий, у повіс…ці, влас...ний, кож...ний, совіс...ні, жаліс...ливий, зліс...ний, прихвос...ні, ціліс...ний, навмис...не, надкіс…ниця, турис...ський, захис...ний, аген...ство, зап’яс...ний, контрас...ний, доблес...ний, дилетан…ський, форпос...ний, плюс...нути, очис...ний, балас...ний, медаліс...ці.

11. Утворіть прикметники від іменників, зверніть увагу на слова, у яких відбувається спрощення приголосних.
  Честь, користь, пристрасть, радість, швидкість, солдат, жалість, захист, ненависть, область, турист, тиждень, щастя, виїзд, масло,  студент, баласт, сонце, контраст, зап'ястя, аванпост, кількість, гігант, вартість, інтелігент, пропуск, швидкість, допуск, захист, баласт, президент.

12. Попрацюйте в "Тренажері з правопису української мови". Виконайте завдання та інтерактивні тести онлайн. Вдосконалюйте правописні навички.

13. Тестові завдання з теми "Спрощення в групах приголосних"

 1. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка
А проїз..ний, пристрас..ний, облас..ний
Б совіс..ний, жаліс..ливий, контрас..ний
В щіс..надцять, очис..ний, доблес..ний
Г учас..ник, зап’яс..ний, швидкіс…ний
Д хвас..ливий, улес..ливий, щас..ливий
2. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка
А тиж..невий, форпос..ний, вартіс..ний
Б хвас..нути, піс..ний, заздріс..ний
В шус..нути, кіс..лявий, буревіс..ний
Г облес..ний, ус..ний, швидкіс..ний
Д беззахис..ний, компос..ний, доблес..ний
3. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка
А прихвос..ні, хрес..ний, напас..ник
Б зловіс..ний, шіс..сот, корис..ний
В кількіс..ний, хворос..няк, бриз..нути
Г страс..ний, боліс..ний, зап’ястний
Д навмис..не, балас..ний, ненавис..ний
4. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка
А сер..цевий, мес..ник, контекс..ний
Б блис..нути, мас..ний, особистіс..ний
В пес..ливий, захис..ник, піз..ній
Г радіс..ний, аванпос..ний, зліс..ний
Д совіс..ний, безжаліс..ний, фігурив..ці
5. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка
А перс..ні, випус..ний, тріс…нути
Б аген..ство, капос..ний, якіс..ний
В артис..ці, хрус..нути, зас..ланий
Г невіс..чин, тиж..невик, умис..ний
Д влас..ний, ціліс..ний, шелес..нути
6. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка
А буревіс..ник, шіс..десят, корис..ливий
Б чес..ний, мас..ниця, щиросер..ний
В млос..ний, шубовс..нути,рідкіс..ний
Г виїз..ний, гіган..ський, хрес..ний
Д звіс..но, захис..ний, студен..ство
7. Спрощення в групі приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка
А балас..ний, виїз..ний, захис..ний
Б перехрес..ний, зап’яс..ний, якіс..ний
В тиж..невий, випус..ний, віс..ник
Г мас..ний, очис..ний, зліс..ний
Д форпос..ний, безшелес..ний, перс..ні
 8. Спрощення в групі приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка
А стис..нутн, учас..ник, медаліс..ці
Б наміс..ник, ціліс..ний, хрус..нути
В влас..ний, гус..нути, хвас..нути
Г двоміс..ний, кіс..лявий, піс..ний
Д компос..ний, прос..лати, доблес..но
9. Спрощення в групі приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка
А буревіс..ник, со..нце, страс..ний
Б совіс..ний, контекс..ний, корис..ний
В зліс..ний, шіс..сот, ненавис..ний
Г надкіс..ниця, балас..ний, сер..це
Д пристрас..ний, почес..ний, пес..ливий
10. Спрощення в групі приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка
А прихвос..ні, щотиж..ня, боліс..ний
Б почес..ний, мас.. ниця, окупан..ський
В безкорисливий, хвас..ливий, облес..ливий
Г мес..ник, шіс..надцятий, безчес..ність
Д особистіс..ний, хворос..няк, перелес..ник
11. Спрощення в групі приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка
А жаліс..ливий, аванпос..ний, одномас..ний
Б волейболіс..ці, надшвидкіс..ний, захис..ний
В благовіс…ний, капос..ний, заздріс..ний
Г корис..но, передвіс..ниця, журналіс..ці
Д реміс..ник, комендан..ці, безвиїз..ний
12. Спрощення в групі приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка
А безпристрас..ний, кар’єрис..ці, тиж..ні
Б радіс..ний, безчес..ний, турис..ці
В артис..чин, напас..ник, хрес..ний
Г хвас..ливий, влас..ний, шіс..надцять
Д заздріс..ний, збриз..нути, безвиїз..но
13. Правильно написано всі слова рядка
А виїзний, форпостний, студенський
Б тижневий, ненависний, хворостняк
В доблесний, піанісці, шістдесят
Г вісник, перехрестний, компостний
Д проїздний, аспірантський, пестливий
14. Орфографічну помилку допущено в рядку
А Здолати втому допоможе контрастний душ.
Б Заповідники сприяють охороні рідкісної флори.
В Відбулася позачергова сесія областної ради.
Г Через замети ми безвиїзно просиділи в селі.
Д Ви можете під’єднати швидкісний Інтернет.
15. Прикметник із суфіксом —ськ-утвориться від іменника
А Воронеж
Б Гаага
В Нью-Йорк
Г Таджик
Д Петербург

                                                                  Питання для самоконтролю 

1. Поясніть природу фонетичного явища спрощення. 
2. Назвіть випадки спрощення в основі слова, які відбуваються: а) завжди; б) частково. 
3. Назвіть випадки, за яких спрощення у словах не відбуваються. 
4. Які звуки найчастіше спрощуються?


Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше