Тема. Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах 


Рідна мова – то безцінне духовне багатство, в якому народ живе, передає з покоління в покоління свою мудрість і славу, культуру і традиції… Рідне слово – то невичерпне, животворне і невмируще джерело. З нього дитина черпає уявлення про навколишній світ, про свою родину, про своє село і місто, про весь свій край. Віками український народ творив це багатство, відкладаючи в скарбницю рідної мови найдорогоцінніші перлини думки, почуття і фантазії.

                                                                                                                                                                     В. Сухомлинський

1. Прочитайте вислів В. Сухомлинського. Знайдіть слова з префіксами. Випишіть їх.
2. Як  ви розумієте поняття "рідна мова". Запишіть декілька речень.

1. Прочитайте вірш А. Малишка.                                            Буду я навчатись мови золотої...
            У трави-веснянки, у гори крутої,
            В потічка веселого, що постане річкою,
            В пагінця зеленого, що зросте смерічкою.
            Буду я навчатись мови-блискавиці
            В клекоті гарячім кованої криці,
            В корневищі пружному ниви колоскової
            В леготі шовковому пісні колискової.
            Щоб людському щастю
            дбанок свій надбати;
            Щоб раділа з мене
            Україна-мати

2. Розберіть за будовою виділені слова.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


Опрацюйте таблиці. Зверніть увагу на правопис префіксів і суфіксів.

Іншомовні префікси
а-, анти-, архі, дис-, екс-, екстра-, контр-, інтер-, псевдо-,супер-,ультра- 
Аморальний,  антиракета, архіважливий, дисгармонія, експрезидент, екстраординарний, контррозвідка,
інтернаціональний, псевдоспеціаліст, супер'яхта.


Запам’ятайте! 

Чоловічі імена по батькові творяться за допомогою суфіксів –ович, -йович, –ич, -іч Лазарович, Юрійович, Ілліч, Якович (Яковлевич).
Жіночі імена по батькові утворюються за допомогою суфіксів –івна, -ївнаВасилівна, Степанівна, Сергіївна, 
З відхиленням від загальних правил творяться лише такі імена по батькові: Микола – Миколайович, Миколаївна; Григорій – Григорович, Григорівна; Яків – Яківна.

                                                             ЗАВДАННЯ

1. Спишіть, розкриваючи дужки та ставлячи пропущені розділові знаки.

1. Пр(е,и)пало літо до землі грудьми (з,с)томившись бігти (в)слід оста(н,нн)ій птиці (М. Боровко). 2. Верби (з,с)хилившись над тихим (д,Д)інцем ро(з,с)чісують коси зелені (В. Сосюра). 3. І нехай промі(н,нн)я те (не) гріє що послала зірка (с,з)далека та до неї лине й лине мрія ніби світло тиха і ле(г,х)ка (В. Симоненко). 4. Місяць срібними пучками торкає(ц,тьс)я шибок ніжне їхнє мере(г,х)ті(н,нн)я пр(е,и)ковує зір (Є. Гуцало). 5. Я ніжним сном пр(е,и)йду до тебе, зі(л,лл)юсь з твоїм душі тремті(н,нн)ям я стану над тобою небом я пр(е,и)горнусь до тебе ті(н,нн)ю (О. Довгоп'ят). 6. (У)горі над самим підз(е,и)ме(л,лл)ям ро(з,с)ташувались княжі охорон(ь)ці (А. Чайковський). 7. Блаже(н,нн)им бе(з,с)турботн(і,и)м малюком я всмоктував у сер(д)це рідну мову з цілю(шч,щ)им мат(е,и)рин(ь)ським молоком (Д. Луценко). 8. Випрошу у сонця аж чотири дні, забр(е,и)ду у (з,с)покій, мов у хвилі жита. І мене обійме стріч(е,и)чка блакитна воло(ж,ш)кових рад(о,і)с(т)них вогнів (М. Боровко). 9. Ми підем, де трави похилі де зорі в ясній дал(е,и)ні і карії очі і руч(е,и)ньки білі ноч(я,а)ми насняться мені (В. Сосюра). 10. Мріють у тр(и,е)мтячому мар(е,и)ві далекі села (Григорій Тютюнник). 11. Пр(и,е)тихлі явори стоять бе(з,с)шелес(т)но  (Л.Костенко).

 2. Запишіть подані слова у дві колонки: зі вставленою буквою з;   зі вставленою буквою с.
..творив, ..сох, ро..питав, ..ховане, нав..кіс, ..чавити, ..помин, ро..діл, ..чинити, ро..чин, бе..помічна, ..просоння, ..прадавен, ..добич, ..фотографувала, ..далеку, ..хлип, ро..клад, ..тривожено, ..тер, бе..причинно, ..чистив, ..корила, ..шила.
Ключ. Якщо ви правильно виконали завдання, з останніх букв записаних слів складеться вислів Олександра Олеся.

3. Запишіть подані словосполучення у дві колонки: • із вставленою буквою и; • із вставленою буквою е-

Пр..в’язав до воріт, пр..старий дід, пр..крашена ялинка, пр..страшенне місце, пр..кумедний острів, пр..дивно завмер, пр..мудрився сам, пр..глибоке озеро, пр..солоджений обман, пр..швидшена хода, пр..забутий звичай, пр..зирливий погляд, пр..вокзальний квітник, пр..швидкі кроки, пр..старкуватий кавалер, пр..мудрість віків, пр..густий ліс, пр..надна усмішка, пр..сумна пісня, пр..дорожній кущ, пр..чудовий світ, пр..білена стіна, пр..білі сніги.

Ключ. Якщо ви правильно виконали завдання, з останніх букв останніх слів складеться закінчення вислову Дмитра Павличка: «Всі народи рівні, а земля ...

4. У ліву колонку випишіть слова зі вставленою у суфіксах буквою и, у праву—зі вставленою буквою е. 

Станов..ще, мереж..во, стеж..чка, дал..ч, вдесят..ро, велет..нь, ровесн..ця, промов..стий, враж..ння, віконн..ця, няньч..н, щебетуш..чка, вдумл..вий, звелич..ний, довж..лезний, пряд..во, рушн..чок, ожинн..к, вжал..ний, велич..на, виховат..ль, старш..нький, стривож..ний, хмар..ще, п’ят..ро, вінн..чанин, озелен..ння, незнайом.ць, зйомн..к, осич..на, плюш..вий, лелеч..ня, вірмен..н, книж..чка, грабл..ще, дал..на, перепел..ня. 

Ключ. У кожному слові підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитаєте вислів Й.- В. Ґете

5. Розгадайте кросворд.

КУЛЬТУРА СЛОВА

                                   А. Перегляньте експрес-урок «Яблучний чи яблуневий?» і перекажіть його.


                                                         Б. Запам’ятайте правильний варіант слововживання.Питання для самоконтролю

1. Що може відбуватися в коренях слів?
2. Назвіть усі випадки чергування голосних і  приголосних.
3.  Назвіть випадки спрощення в основі слова.
4. Перед якими приголосними вживається префікс с- ?
5. В яких випадках вживаються префікси пре-, при-, прі- ?
6. Які суфікси вживаються для вираження найвищої міри  ознаки?
7. За допомогою яких  суфіксів  утворюються чоловічі та жіночі імена по батькові?

 

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше