Тема. Поняття складного речення. Складносурядне речення 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Складним називається речення, у якому є дві або більше граматичні основи. Частини складного речення об’єднуються за змістом та інтонаційно. 

                                     Наприклад: Шумить і хвилюється Київ, і сонце сміється з висот (В. Сосюра).

Частини складних речень можуть з’єднуватися двома основними способами: 

1) за допомогою інтонації і сполучників або сполучних слів (деяких займенників і прислівників). Такі речення називаються сполучниковими

   Наприклад: 1. Кинь правду в калюжу, а вона чиста буде. 
                             2. Як будеш чесно працювати, то прийде сама доля до хати (Нар. творчість);
 

2) за допомогою тільки інтонації. Такі речення називаються безсполучниковими
                           Наприклад: Червоне сонечко встає — день буде гарячий (Нар. творчість).                               

                                                          Складні сполучникові речення поділяються на два види: 
а) складносурядні, у яких рівноправні частини з’єднані сурядними сполучниками. 

  Наприклад:  Плеще веслами човен у морі, а з-під весел скачуть дрібні вогні, маленькі, зелені (М. Коцюбинський); 

б) складнопідрядні, у яких нерівноправні частини з’єднані підрядними сполучниками або сполучними словами.                         Наприклад: Я бажаю, щоб перше горе було останнім у твоїм житті (Леся Українка).

Складносурядне речення

Складносурядне речення – це речення, частини якого рівноправні за смислом і поєднані сурядним зв’язком за допомогою сурядних сполучників: 

Завірюха стугоніла, вила, а мороз гострив свій білий ніж (І. Драч). 

Частини складносурядного речення з’єднуються сполучниками сурядності
- єднальними: одиничними і, й, та (в значенні і) та повторюваними і…і, ні…ні (ані…ані); 
- протиставними: а, але, та (в значенні але), проте, зате, однак; 
- розділовими: одиничними або, чи, хоч, повторюваними аби…аби, чи…чи, хоч…хоч, то…то, не то…не то;  
- градаційними та приєднувальними: не лише …а й; не тільки… а й; не стільки … скільки; хоча й … але; та й, ще й, також, причому, притому, при цьому. 

Напр.: Або я піду звідси, або вона стане іншою. 
 Подув вітер – і ліс радісно загомонів. 
 Надворі дощ, а тут сухо і тепло.

Перегляньте відео. 

                                               ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Прочитайте речення, визначте граматичні основи. Випишіть складні речення. 1. Сміється сонце з небозводу, кудись хмарки на конях мчать (П. Тичина). 2. В небі жайворонки в’ються, заливаються, сміються, грають, дзвонять цілий день, і щебечуть, і співають, і з весною світ вітають дзвоном радісних пісень (Олександр Олесь). 3. Хай живуть у світі мир, і труд, і спокій (В. Сосюра). 4. Довіку мене зігріває святе відчуття, що лиш рідна земля може дати нам силу життя (Любов Забашта). 5. Той ліс, що я дитиною садив, гуде й шумить на кам’янім узгір’ї (Д. Павличко). 

Завдання 2. Поширте подані речення однорідними членами, з’єднаними сполучником і, а потім складіть складносурядні речення з цими самими сполучниками. Складені речення запишіть. 
Зразок: Прокинулися пташки. — Прокинулися пташки і озвалися на різні голоси. Прокинулися пташки, і чути звідусіль їхні пісні. 
1. Над річкою здіймався туман. 2. Зійшло сонце. 3. Із-за хмари виплив місяць. 4. Осипалося геть-чисто листя з дерев. 

Завдання 3. Виконайте інтерактивну вправу (клікніть мишкою по пропуску).

Завдання 4. Спишіть складносурядні речення в такій послідовності: а) з єднальними смисловими зв'язками; б) з протиставними смисловими зв'язками; в) з розділовими смисловими зв'язками. Підкресліть сполучники, визначте їхню групу за значенням. 
1. Кілька човнів, припнутих ланцюжками, злегка погойдувались на воді, а поміж ними чувся плескіт і безперервне клекотання хвиль (А.Шиян). 2. Ніде ні травичка не колихнеться, ні пташка не пролетить (І. Нечуй-Левицький). З. Ідуть зі мною чесні люди, і хліб росте без гіркоти (А.Малишко). 4. Хуртовина гуде, замітає стежину людині, а людина торує свій слід, не зважає на сніг (А.Малишко). 5. Чи то життя шумить по той бік прірви, чи даленіє електрички шум? (В. Базилевський). 6. Або печи пиріжки, або не прийдуть дружки (Нар. творчість). 7. Палахкотять, згорають дні, в заграві гаснуть до останку, але щоразу на світанку життя всміхається мені (Л.Петрова). 8. Хліб і сіль для друга й брата, а для ката  -  грім (В. Коломієць). 

Завдання 5. Виконайте інтерактивну вправу (клікніть мишкою по пропуску).


Завдання 6. Із поданих простих речень складіть і запишіть складносурядні, підкресліть граматичні основи. Визначте смислові зв’язки між частинами.
1. Дув пронизливий вітер. Внизу, за скелями, глухо шуміло море. 2. Біля Слобідки стежка круто пішла вниз. Стало дужче чути гуркіт моря. 3. Вітер збивав дядька Кажана з ніг. Чоловік уперто йшов уперед, стукаючи товстим ціпком. 4. За дверима чути швидкі приглушені кроки. На порозі з’являється мати. 5. Дощ безперестану йшов цілий день, ущух тільки надвечір. Тоді з землі піднявся густий сивий туман. 6. У діда Савелія ніколи не було власної пасіки. Він умів розповідати про бджіл так, як ніхто інший. 7. Ранком куряться над гірськими скелями рожеві тумани. Орли кружляють над бездонними ущелинами (За О. Донченком).

 Завдання 7.  Перепишіть речення.  Підкресліть у них граматичні основи.
Побудуйте схеми речень і визначте смислові зв’язки між частинами складносурядних речень (за зразком).
Зразок. Десь пливуть дощі по шибках і бредуть сніги в полях (Є. Сарапулова). [ ] і [ ]. Одночасність подій.
     1. Снігу ще небагато, але на деревах іскриста, пухнаста паморозь (В. Собко). 2. Темно-зелені садки дрімають вже без плоду, і тихо гріються хатки, і верби гнуться в воду (І. Франко).3.З десятеро вже оперених качат замаскувалися під жовте старе коріння, а стара качка з шумом випурхнула з куща (Ю. Збанацький). 4. Дощ пройшов — і Київ зеленіє (М. Рильський).5.І вже каштанам ніколи дрімати, і сонце не надивиться згори на їх носи, рум’яні і кирпаті, на витівки, на ігри дітвори (В. Симоненко). 6. Уже давно стояла ніч над землею і зорі виблискували з темного неба 7. Усе зраділо, зустрічаючи день; і день зрадів — ясний, теплий, погожий (Панас Мирний).

Завдання 8. Спишіть речення, уставляючи пропущені букви та добираючи потрібні за змістом сполучники. Визначте смислові зв’язки між частинами складносурядних речень.
1. Найвища наука в жит..і — мудрість, ... найвища мудрість —бути добрим (Григір Тютюнник). 2. ... пронесеться над болотом чайка, ... промайне шв..дкий чибіс і грудкою впаде на землю (А. Шиян). 3. Вже вийшов місяць, ... сова гукала, ... тепла скирта уві сні зітхала, ... дуб дрімав у срібному плащі (Людмила Скирда). 4. Сон..чко вже сховалося за гай, ... через гущавину листя в..з..рало його жовтогаряче промін..я (О. Кониський). 5. Над Поліс..ям дощі пропл..вли, прол..лись, ... травою береться узгір’я піщане (М. Сингаївський). 6. ... доведи ро..почату справу до кінця, ... зовсім не слід братися до діла (Панас Мирний).
Довідка: а, то... то, і... і... і, проте, і, або... або. 


КУЛЬТУРА СЛОВА

А. Запам’ятайте, як правильно наголошувати слова. 

ПомОвчати, прИчіп, прОділ, понЯття, поблизУ

Б. Розглянувши ілюстрацію, скажіть, у чому полягає відмінність між словами поїхати та в’їхати. Складіть з цими словами речення. 


Питання для самоконтролю 

1. Які речення називаються складними? 
2. На основі чого складні речення поділяються на складносурядні і складнопідрядні? 
3. Які речення називаються складносурядними? 
4. Якими сполучниками поєднуються між собою частини складносурядних речень? Наведіть приклади. 
5. Назвіть смислові зв’язки між частинами складносурядних речень.

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше