Тема.                                  Формування навичок і прийомів мислення. 
Види, форми, прийоми розумової діяльності. 
Основні закони риторики.

 Мова — це засіб формування, оформлення та існування думки: без називання нема думання, осмислення реальності. "Ми не лише говоримо якоюсь мовою, ми думаємо, ковзаючи вже прокладеною колією, на яку ставить нас мовна доля"  Х.Ортега-і-Гассет.

План
 
1.       Мова і думка.
2.     Види, форми, прийоми розумової діяльності.
3.     Формулювання понять, порівняння і зіставлення, виділення головного, систематизація, узагальнення, аргументація, доведення, встановлення причиново-наслідкових зв’язків, спростування, складання алгоритму, робота за аналогією, висування гіпотези, експериментування і моделювання.
4.     Закони риторики.
 
Здобувачі освіти повинні:
знати  прийоми мислення, вимоги до мовлення і мислення, як правильно читати й осмислювати прочитане;
вміти  володіти прийомами мислення та мовлення, збагачувати індивідуальний словник, правильно читати, осмислювати й опрацьовувати текст, вміти відредагувати текст.
 

                                                                                          Література

1. Українська мова (за професійним спрямуванням): навч.посіб. для студ. ВНЗ І-ІІ р.а./ Т.М.Антонюк, Л.М.Борис, А.М.Кабаненко. – Чернівці: ДрукАрт, 2015. -  528 с
2. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник -К.: А.С.К., 2003. — 400 с.
3. Зубков М.Г. Мова ділових паперів. — Харків: Торсінг, 2001.- 384 с.
4. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне й непрофесійне спілкування — Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2004. — 480 с.
5. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / за ред. Н.Д.Бабич.- Чернівці: Книги ХХІ, 2005. -572 с.
6. Мацюк З.О. Станкевич Н.І. Українська мова професійного спілкування — К.: Каравела, 2005.
7. Мацько Л.І. Кравець Л.В. Культура українського фахового мовлення Навч. посіб. — К.: ВЦ "Академія", 2007. — 360 с
8. Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2008. — 424 с.
9. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: модульний курс. — К., 2008 — 448 с.
10.Шевчук С.В., Кабиш О.О. Практикум з українського ділового мовлення: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2008. — 160 с.

 Formuvannja_navichok__prijomv_mislennja.docx   Методичні вказівки

                                  ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1Запишіть текст.  Розставте розділові знаки. Прокоментувати  зміст тексту.

     Кінцева мета красномовства  переконувати людей. Обов’язок оратора  говорити правду. Красномовство  дар який дозволяє нам оволодіти розумом і серцем співрозмовника здатність тлумачити чи навіювати йому все що нам потрібно. Красномовство є мистецтвом керувати умами. Виступ переобтяжений фактами нагадує вогнище настільки завалене дровами що воно починає згасати. Уміння переконувати співрозмовника уміння правильно й красиво говорити привертати увагу й здобувати довіру слухачів потрібне нам в усіх сферах життя. Володіння мистецтвом слова  одна з умов для досягнення успіху в багатьох професіях. Уміння складати й виголошувати промови необхідне юристові (риторика й виникла як мистецтво складання судових промов). Політик  що говорить грамотно й переконливо  викликає повагу й довіру громадян  тоді як ті політичні діячі  які не надають ваги цьому вмінню  легко потрапляють у кумедні ситуації. У навчальній діяльності студентів і школярів риторична майстерність незамінна, бо вона допомагає правильно написати й захистити реферат чи наукову роботу  цікаво побудувати усну відповідь на заняттях. Ораторське мистецтво використовується й у галузі реклами  адже її завданням є переконати можливих покупців вибрати саме цей товар чи послугу. Навіть повсякденне спілкування у колі друзів і родичів потребує певної майстерності  адже саме мова є основним засобом встановлення контактів між людьми.

Завдання 2.  Встановити відповідність

Роди красномовства

Жанри 

академічне

звинувачувальна та захисна промова

соціально-політичне

проповідь, звернення до пастви

урочисте

ювілейна, вітальна промова, виступ на прийомі

церковно-богословське

наукова доповідь, лекція, наукове повідомлення, огляд, виступ у науковій дискусії

судове

політична доповідь, промова, політичний огляд, ділова доповідь, промова

 
Завдання 3. Розкрийте дужки. Поясніть вибір слова чи написання.
  Розуміння (здібності, здатності) до ко(мм,м)унікації часто базується на (здібності, здатності) особи володіти (навиками, навичками) вираження емоцій. Компетентні ко(мм,м)унікатори вміють (розрізняти, розпізнавати) як свої емоції, так і емоції інших людей. Вони розуміють, що (де)які ситуації вим(о,а)гають (відвертого, відкритого) вираження почуттів, а інші – ні. Більшість взаємо(-стосунків, -відносин) між людьми перетворюються на поверховий обмін (вітаннями, привітаннями). Але компетентні ко(мм,м)унікатори, зазвичай, використовують три (навики, навички): вираження (власних, особистих) почу(т,тт.)ів, (розпізнавання, розрізнення) почу(т,тт)ів інших, заохочення інших до вираження почу(т,тт)ів за допомогою (розгортання,розкриття) своїх емоцій та вираження співпереживання.

Завдання 4.  Допишіть фрази
1.     Найвідоміші оратори Давньої Греції та Давнього Риму _________
2.     Найвідоміші зразки вітчизняного ораторського мистецтва __________
3.     «Якщо хочеш бути добрим оратором, _______________» (Сократ).
4.     Основні закони риторики___________________________
5.     Основні правила риторики____________________________
6.     Основні етапи виступу______________________
7.     Логічна схема доказів складається з 3-х елементів: _____________________
8.     Існує три способи проголошення промови:__________________
9.     Засмічують мовлення виступаючого____________________
10. Дикція – це ________________________
11. Найоптимальніший темп промови ________________
12.  Пауза в мовленні робиться для _______________________
13.  Ораторські прийоми для підтримки уваги слухачів _______________
14.  До тропів належать _____________________

                                                                    Питання для самоконтролю
1.     Що поєднує мову і думку?
2.     Які є види, форми та прийоми розумової діяльності?
3.     Що таке порівняння та зіставлення?
4.     Узагальнення і систематизація відбувається для того щоб…..
5.     Що таке доведення і спростування?
6.     Що таке алгоритм і як він складається?
7.     Що означає робота за аналогією?
8.     З якою метою відбувається висування гіпотези?
9.     Що ви розумієте під експериментуванням і моделюванням.
10.   Назвіть основні закони риторики.
 
 
 

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше