Тема.            Слово  і його лексичне значення. Лексико-стилістичні синоніми. Антоніми. Пароніми

 Прочитайте виразно наведені епіграф і вірш Ліни Костенко, перегляньте світлину. З яким почуттям ви прочитали вірш, який настрій він у вас викликав? Якого колориту надають тексту виділені слова? 
Випишіть і визначте лексичне значення їх.

Стоїть у ружах золота колиска. 
Блакитні вії хата підніма. 
Світ незбагненний здалеку і зблизька. 
Початок є. А слова ще нема.
 Ще дивен дим, і хата ще казкова,
 і ще ніяк нічого ще не звуть. 
І хмари, не прив’язані до слова, 
от просто так – пливуть собі й пливуть. 
Ще кожен пальчик сам собі Бетховен. 
Ще все на світі гарне і моє. 
І світить сонце оком загадковим. 
Ще слів нема. Поезія вже є.

Пригадайте, що таке лексичне значення слова. Укажіть неправильне твердження. 

А Лексичне значення слова можна знайти в тлумачному словнику.
Б Усі слова мови утворюють його словниковий склад, або лексику. 
В Те, що означає слово, є його лексичним і граматичним значенням. 
Г Лексикологія – наука про мову, яка вивчає словниковий склад мови.
Ґ Лексична норма – це норма слововживання, прийнята в сучасній українській літературній мові.

Методичні вказівки

Лексика мови — це всі слова, які в мові вживаються. Слова, поширені в українській літературній мові, утво­рюють її словниковий склад.
Лексичні норми — це вживання слів у властивому зна­ченні та впровадження їх до узаконених семантичних відношень (себто враховуючи багатозначність слова, синонімію, омонімію, паронімію, антонімію та закономірності сполучуваності).
Лексична помилка — це порушення відповідності між явищем і спосо­бом його називання, між засобами власної мови і чужої тощо.
Лексичне значення слова — це його основний, реальний зміст. Воно відображає співвіднесеність між звуковим комплексом і предметом чи яви­щем дійсності. Маючи лексичне значення, слова називають все, що нас оточує в навколишньому світі, що вже пізнала людина і має уявлення про нього.

Омоніми

Омоніми — це слова, однакові або подібні за звучанням, але різні за лек­сичним значенням.


Синоніми

Синоніми — це слова тотожні чи близькі за значенням, але різні за зву­чанням: аргумент, доказ, підстава, обґрунтування; будувати, споруджу­вати, зводити; (хату) ставити, (з каменю) мурувати; (машини) склада­ти, виготовляти; (суспільство) створювати, організовувати; (світогляд) формувати, ґрунтувати.
Синоніми групують у синонімічні ряди (синонімічні гнізда).
Синонімічний ряд — це група слів, що мають однакове чи подібне зна­чення: істотний, посутній, сутній, суттєвий, дуже важливий, значний, вагомий, поважний.
У синонімічному ряді всі слова об’єднують навколо стрижневого (опорного) слова.
Стрижневе слово — це найуживаніше серед інших, сти­лістично нейтральне, яке найповніше виражає значення, властиве всім членам ряду.
Наприклад, на означення особи, яка дотримується пра­вил пристойності, нейтральним словом виступає прикмет­ник ввічливий. Навколо нього групуються усі інші синоні­ми: чемний, ґречний, вихований, тактовний, обхідливий, коректний, делікатний, ґалантний, люб’язний, ласкавий, уважний.


Антоніми — слова з протилежним лексичним значенням. Слова-антоніми належать до однієї частини мови: світло — пітьма (імен­ники); корисний — шкідливий (прикметники); вперед — назад (прислівни­ки); забороняти — дозволяти (дієслова); на столі — під столом (приймен­ники в поєднанні з іменниками чи словами, вжитими у їх значенні).

                                                          Пароніми.  Близькі до омонімів, але не тотожні з ними.

Пароніми — слова, різні за значенням, але   подібні за формою і звучанням.

Гривня — національна валюта України від 2 вересня 1996 року: п’ять гривень, курс гривні.                                              Гривна — металева прикраса у вигляді обруча, яку носили на шиї. 
Громадський — який стосуєть­ся суспільства, громадян чи окре­мого колективу; який відбуваєть­ся в суспільстві або  пов’язаний з суспільно корисною діяльністю: громадські організації, громадська думка.
Громадянський — який стосує­ться громадянина як члена суспіль­ства, властивий йому: громадян­ський обов’язок, громадянська муж­ність.
Кампанія — сукупність захо­дів, спрямованих на виконання певних завдань: виборча кампанія.
Компанія — 1) група осіб, об’єд­наних певними інтересами: весела компанія-, 2) торговельне або про­мислове товариство, що об’єднує підприємців: торговельна компанія.  


Перегляньте відео.


                                                                                                                                                          

                                                              ЗАВДАННЯ

1. Прочитайте речення. Знайдіть лексичні  помилки. Виправте ці помилки (письмово).  
1.  На концерті звучали лише популярні шлягери. 2. Служба в армії — громадянське дору­чення кожного чоловіка. 3. У моїй роботі лише одна невірна відповідь. 4. Ми познайомилися з тобою в травні місяці. 5. У тебе сім четвергів на тиждень — не можна так часто змінюва­ти свою думку. 6. Самі смачні кулінарні вироби випікають італійські кулінари. 7. Я завжди пам’ятаю й не забуваю, коли день народження кожного члена моєї родини. 8. Мій тато корис­тується авторитетом серед науковців. 9. Я всю неділю бив байдики, а на вихідних заходився працювати. 10. Я ніколи не приймав участь в  учнівській олімпіаді. 11. Можеш розраховувати на нашу фірму: ми маємо кілька  вільних вакансій. 

2. Інтерактивна вправа.3. Запишіть подані словосполучення у дві колонкиз однозначними словами; з багатозначними словами.
Осіннє пальто, спокійне слово, грубий голос, активний дієприкметник, прямокутний трикутник, чиста вода, постійний епітет, зменшено-пестливі суфікси, антонімічні іменники, активні дії, прямий шлях, лісостепова зона, багате оздоблення, вшанування трудівників, історичний роман, стилістична помилка, важка робота, п’єдестал пошани, льняний костюм.
Ключ. Якщо ви правильно виконали завдання, із других букв перших слів складеться початок прислів’я: «... людину».

4.  Випишіть з поданих речень антоніми.
1. У небі вітер кучерявий колише теплую блакить, і на землі гойдає трави, і затихає, й знов шумить (М. Рильський). 2. Ось і Великдень зверху задзвонив у всі дзвони, а низом розстелив веснянки. У церкві вистоювала старість, біля церкви стрічалися молодість і любов, а під ними бавилося наше дитинство (М. Стельмах). 3. І буду ждати кожної години в далекому чи близькому краю одну тебе, тебе єдину. 4. О друже мій, попереду розлука, а зустрічі — чи трапляться вони (В. Симоненко). 5. Є слова, що білі-білі, як конвалії квітки, лагідні, як усміх ранку, ніжно-сяйні, як зірки. Є слова, як жар, пекучі і отруйні, наче чад... 6. Для мене любих слів ти не знайшла, бо всі давно їх іншому сказала... 7. З журбою радість обнялась... 8. Сміються, плачуть солов’ї і б’ють піснями в груди ... 9. Як іскра ще в тобі горить і згас­нути не вспіла, — гори! Життя єдина мить, для смерті ж — вічність ціла (О. Олесь). 

5. Складіть словосполучення з поданими словами, підтверджуючи, що вони омоніми.
Захід, коса, рація, бухта, бал, тур, дорога, мати, нота.

6. Спишіть текст, уставляючи на місці пропусків один з поданих синонімів (форму слів можна змінювати). 
                                                                          Лукавить, лицемірить, кривить душею

Коли хтось виявляє нещирість, то кажуть, що він ... . Така людина думає, що так легше жити. Але ж ні. Якщо ти ..., то не матимеш справжнього щастя та справжніх друзів, а отже, й підтримки. Тому будьте щирими й ніколи не ... (3 посібника).

 7. З’ясуйте значення поданих паронімів. Уведіть їх у словосполучення.
1. Земний — земляний — земельний — землистий. 2. Водний — водяний — водянистий — водневий. 3. Вітровий — вітряний — вітряний. 4. Кампанія -  компанія.   5. Книжковий -  книжний. 6. Писемний -  письмовий.

8. Попрацюйте в "Тренажері з української мови".  Лексика.

9. Виконайте тестові завдання.

 1. Виділене слово вжито в прямому значенні в реченні
А Любов перемагає все!
Б Країна йшла назустріч своїм першим післявоєнним виборам.
В Наче напоєний чарами, тільки й жив він тепер своїм золотим видінням.
Г Розбиті ноги остуджу в росі.
Д Мине сім літ – і голову цю сиву Виговському на списі подадуть.

2. Позначте рядок словосполучень, у кожному з яких є слово, вжите в переносному значенні
А золота обручка, стіна дощу
Б лагідний голос, золота душа
В золоті руки, залізничний вузол
Г море вражень, золотий браслет
Д золота коса, зміїна шкіра

3. Слово музичний (у різних формах) можна поєднати з усіма поданими словами, ОКРІМ
А репертуар
Б родина
В інструмент
Г школа

4. Лексичну помилку допущено в рядку
А вимкнути світло
Б відчинити двері
В дружня бесіда
Г виборна кампанія

5. Лексичну помилку допущено в реченні
А У наказі все зумовлено заздалегідь.
Б Долю врожаю зумовлює якість насіння.
В Сторони обумовили повернення товару.
Г Це не обумовлено правилами трудового розпорядку.

6. З поданих у дужках синонімів кожен з варіантів можливий у реченні
А Старі дуби (оточували, облягали) галявину.
Б Ми стояли, зачаровані (дивною, прекрасною) музикою весняних лугів.
В (Ретельні, проникливі) дослідження археологів підтверджують слова історика.
Г Представники різних поколінь не завжди (здатні, здібні) порозумітися.

7. Синонімами є всі слова в рядку
А лагідна, сумлінна, добросердна
Б старанний, дбайливий, жагучий
В безмежний, безкрайній, безконечний
Г привабливий, цікавий, привітний

8. Антоніми є в прислів’ї
А Хто ошпарився на молоці, той і на воду дме.
Б Треба нахилиться, щоб з криниці води напиться.
В Ранні пташки росу п’ють, а пізні - слізки ллють.
Г Хочеш їсти калачі — не сиди на печі.

9. Установіть відповідність.

Слово

Синонім

1

огрядний

А

широкоплечий

2

кремезний

Б

неповороткий

3

вайлуватий

В

тендітний

4

чепурний

Г

опасистий

Д

охайний

10. Установіть відповідність.

Слово

Антонім

1

млявий

А

запопадливий

2

мінливий

Б

бадьорий

3

буденний

В

казковий

4

упереджений

Г

зверхній

Д

стійкий

   

КУЛЬТУРА СЛОВА

А. Запам’ятайте, як правильно наголошувати слова.

Зру́чний, зра́ння, за́стібка, засла́ння, зубо́жіння.

Б. Перегляньте експрес-урок «Адрес і адреса» і поясніть, у чому полягає відмінність між  словами.


ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Що вивчає лексикологія?
2. Дайте визначення лексичного значення слова.
3. Назвіть основні ознаки слова.
4. Які типи перенесення значень ви знаєте?
5. Дайте визначення омонімів.
6. Що таке синонімічний ряд?
7. Яку стилістичну роль виконують антоніми?
 8. Пароніми -це..?

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше