ПИТАННЯ      ДЛЯ   ПІДСУМКОВОГО   КОНТРОЛЮ

1.Культура фахового мовлення.
2. Державотворча роль мови. Мова як засіб пізнання, мислення, спілкування. Функції мови. Стилі і типи мовлення.
3. Літературна мова. Мовна норма. Види норм
4.Культура мови. Культура мовлення під час дискусії.
5.Мова і професія.
6.Майстерність публічного виступу. Види підготовки до виступу.
7.Мова і думка. Види, форми, прийоми розумової діяльності.
8. Основні закони риторики.
9.Поняття етики ділового спілкування, її предмет і завдання.
10.Основні види ділового спілкування: публічний виступ, ділова бесіда, службова нарада та переговори.
11. Основні правила ділового спілкування.
12.Мовленнєвий етикет.
13. Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів, прийомів та по телефону.
14.Терміни і термінологія.
15.Лексика за сферою вживання.
16.Термінологічна і професійна лексика, її відмінність від загальновживаної.
17. Типи термінологічних словників (відповідно до фаху).
18. Складні випадки слововживання. Пароніми та омоніми.
19.Багатозначні слова і контексти. Синонімічний вибір слова.
20.Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення.
21. Орфографічні норми сучасної української літературної мови.      
22. Морфологічні норми сучасної української літературної мови, варіанти норм
23.Синтаксичні норми сучасної української літературної мови
24. Документ — основний вид ділового мовлення. Загальні вимоги до складання документів.
25.Види документів та їх класифікація.
26.Правила оформлення сторінки. Вимоги до тексту документа.
27.Реквізити документів та вимоги до їх написання.
28.Документи щодо особового складу: автобіографія, характеристика, накази щодо особового складу, резюме, заява.
29. Довідково — інформаційні документи.
30.Види службових листів Ділове листування. Вимоги до офіційного листування. Етикет ділового листування.
31.Телеграма. Факс.
32.Оформлення довідково-інформаційних документів: оголошення, запрошення, доповідні і пояснювальні записки, виробничі звіти. Виробничі протоколи. Витяг з протоколу.
33. Особливості складання розпорядчих та організаційних документів
34.Укладання фахових документів (відповідно до напряму підготовки).


Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше