Вступ. Державотворча роль мови. Функції мови. Стилі, типи і форми мовлення

Стан державної мови, рівень
володіння нею,поширеність у
різних сферах життя — усе це
показник цивілізованості суспільства
                                                                                        (Олександр Пономарів).

       План     
 
1.     Предмет і структура курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)».
2.     Нормативні документи про державний статус української мови.
3.     Мова як генетичний код нації, засіб пізнання, мислення, спілкування, як показник рівня культури людини.
4.     Стилі сучасної української літературної мови.
5.      Особливості лексики та синтаксичної організації офіційно-ділового стилю.
6.     Типи мовлення.
 

Здобувачі освіти повинні:

знати важливість вивчення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)», особливості стилів та жанрів сучасної української літературної мови; сприяти утвердженню і розвитку державної української мови;
вміти: визначати стилі різних текстів; користуватися державною мовою в усіх сферах життя.
 
Література

  1. Українська мова (за професійним спрямуванням): навч.посіб. для студ. ВНЗ І-ІІ р.а./ Т.М.Антонюк, Л.М.Борис, А.М.Кабаненко. – Чернівці: ДрукАрт, 2015. -  528 с.

  2. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник -К.: А.С.К., 2003. — 400 с.
  3. Зубков М.Г. Мова ділових паперів. — Харків: Торсінг, 2001.- 384 с.
  4. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне й непрофесійне спілкування — Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2004. — 480 с.
  5. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / за ред. Н.Д.Бабич.- Чернівці: Книги ХХІ, 2005. -572 с.
  6. Мацюк З.О. Станкевич Н.І. Українська мова професійного спілкування — К.: Каравела, 2005.
  7. Мацько Л.І. Кравець Л.В. Культура українського фахового мовлення Навч. посіб. — К.: ВЦ "Академія", 2007. — 360 с.;
  8. Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2008. — 424 с.
  9. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: модульний курс. — К., 2008 — 448 с.
  10. Шевчук С.В., Кабиш О.О. Практикум з українського ділового мовлення: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2008. — 160 с.

Vstup__Derzhavotvorcha_rol_movi.docx      Методичні вказівки

                                               ПРАКТИЧНІ   ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Записати висловлювання про мову. Вставити пропущені букви.  Яке значення має мова в житті суспільства та людини?


«Мова – то цілю..е народне джерело, і хто не пр..паде до нього вустами, той сам всихає від ..праги. (В.Сухомлинський).
«Той, хто зн..важл..во став..т.ся до рідної мови, не може й сам  викликати поваги до себе» (О. Гончар).
«Найбіл..ше і найдоро..е добро в кожного народу – це його мова, ота жива ..хованка лю..ського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє жит..я, і свої ..повідання, розум, досві.., почуван..я» (Панас Мирний).

Завдання 2.  Продовжіть речення.
І.     Мова — це ...
2.     Відповідно до  Конституції України українська мова є ...
3.     Державна мова — це ...
4.    Утвердження української мови як державної немож­ливе без взаємодії двох засад: ...
5.     Мовний стиль — це ...
6.    Жанри — це ...
7.    Офіційно-діловий стиль — це ...
8.   Основні ознаки офіційно-ділового стилю такі: ...

Завдання 3. Заповніть таблицю, розподіляючи слова за групами.
                                          Лексика за співвідношенням зі стилем

Міжстильова


Співвідносна з певним стилем

Наукова

Суспільно-політична

Виробничо-професійна

Офіційно-ділова

Розмовна

          
Заява, жоден, орфографія, пріоритет, справедливість, акт, крутій, ухвала, пікетування, Конгрес демократичних сил України, ін’єкція, коледж, інтеракція, абітурієнт, категорія, дидактика, посвідчення, комизитися, статус без’ядерної держави, роботяга, крапельниця, інноваційний, протокол, батько, замакітрилося, сектор, кількадесят, якісно, доказовість, писака, пунктуальність, класифікація, доводити до відома, старенький, націоналізм, ратифікувати.

Завдання 4.      Назвіть функції мови

1. Мова – засіб ідентифікації мовців, засоб вияву належності їх до однієї спільноти: я такий, як вони, бо маю спільну з ними мову - ....
2. Мова є носієм культури народу – мовотворця. Кожна людина, оволодіваючи рідною мовою, засвоює культуру свого народу, босприймає разом з мовоюпісні, казки, легенди, перекази, історію, звичаї, традиції матеріальної культури і духовного життя нації -.......
3. Милозвучність, гармонія форми і звучання у процесі спілкування стають для мовців джерелом естетичної насолоди, сприяють розвиткові високого естетичного смаку -. ...

 Завдання 5. Знайдіть помилки у побудові словосполучень. Запишіть правильні варіанти.

Попадати в скрутне становище; згідно розпорядження; відповідно з постановою; виключення з правил; прийняти участь; повістка денна; дякую Вас; вести себе; прийняти заходи; особовий приклад; любе питання; згідно наказу, інструктор по техніці безпеки, охорона оточуючого се­редовища, звільнений по наказу директора, учбова частина, вимірюючий пристрій, технічне обслужування.

 Завдання 6.  Складіть речення із поданими нижче словами. Запам’ятайте їх значення.

Вíдомість – відóмість; об’єднання – об’єднáння.
Довідка. Вíдомість – документ; відóмість – звістка; популярність; об’єднання -  організація

 Запитання для самоконтролю

1. Яке місце української мови серед мов світу?
2.  Державна мова – це……… ?
3.  Назвіть  функції мови
4.  Які книжні стилі сучасної української мови ви знаєте?
5. Назвіть загальні особливості офіційно-ділового стилю.

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше