Тема . Морфологічні норми сучасної української літературної мови, варіанти норм. Особливості використання різних частин мови у професійному спілкуванні.

1. Іменники на позначення професій, посад, звань.
2 Відмінювання прізвищ, імен, по батькові, географічних назв.
3.Правопис відмінкових закінчень іменників II відміни у родовому відмінку.
4. Рід, число невідмінюваних іменників.
5. Особливості використання займенників у діловому мовленні.
6. Узгодження прикметників з іменником на означення певних професій.
7. Числівники в діловому мовленні: написання цифрових даних у професійних текстах.                                                          8. Безособові конструкції з  дієслівними формами на -но, -то.
9. Прийменники у професійному мовленні. Прийменник по в діловому мовленні.

 Повинні:
знати особливості вживання іменників, прикметників, числівників, дієслів та прийменників у професійному спілкуванні;
вміти доречно добирати граматичні форми іменників; правильно вживати форми прикметників у діловому спілкуванні; правильно записувати цифрову інформацію; використовувати дієслівні форми та прийменникові конструкції у професійних текстах.
 
Література
1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник -К.: А.С.К., 2003. — 400 с.
2. Зубков М.Г. Мова ділових паперів. — Харків: Торсінг, 2001.- 384 с.
3. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне й непрофесійне спілкування — Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2004. — 480 с.
4. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / за ред. Н.Д.Бабич.- Чернівці: Книги ХХІ, 2005. -572 с.
5. Мацюк З.О. Станкевич Н.І. Українська мова професійного спілкування — К.: Каравела, 2005.

 Metodichn_vkazvki_Morfologchn__normi.docx Методичні вказівки

                                                                                                  ЗАВДАННЯ

1. Допишіть закінчення прикметників. 
Цікав.. інтерв’ю, крихітн.. колібрі, смачн.. рагу, багаторічн.. каланхое, заключн.. ралі, іспанськ.. танго, зелен.. Тбілісі, бистр.. Колорадо (річка), гірськ.. Колорадо (плато), програн.. парі, біл.. кашне, смішн.. шимпанзе, автралійськ.. кенгуру, гаряч.. какао, юридичн.. бюро, велик.. Колорадо (штат США).

2. До поданих імен і прізвищ доберіть іменники на означення професії, посади, вченого звання. Чи можливі тут варіанти?
Професор, геолог, актор, музикант, кравець, дипломат, співак, геолог, декан, модельєр, водій, учитель.
Діана Петриненко, Світлана Федорчук, Тетяна Шевченко, Наталя Заводська, Ганна Фоменко, Лідія Пилипенко.

3.Утворіть від поданих дієслів усі можливі форми дієприкметників, складіть з ними словосполучення.
Підписати, укласти, проголосити, спостерігати, завершувати, обміркувати, призначити, обрати, підтвердити.

4. Відредагуйте словосполучення і речення.
А. Прийняти участь, заключити договір, об’явити приказ, здавати іспити, я вибачаюсь, дякую Вас, знаючий студент, головуючий зборів, доповідаючий розказав, підвести підсумки роботи.
Б.1) Просимо вислати на наш адрес пропозиції щодо реорганізації підприємства.
2) Збори акціонерів проголосити відкритими.
3) Договір набирає чинності з моменту його підписання.
4) До порушника були вжиті заходи дисциплінарної відповідальності.
5) Керівництво підприємства рахує, що ваша фірма невчасно розрахується за представлені послуги.
6) Був заслухан звіт керуючого підприємством.
7) Починаючи цю програму, подумалось, що ми не все ще зробили для поліпшення ситуації.
8) Інвентаризація в установі проведена.

5. Напишіть речення, користуючись потрібним словом, яке міститься в дужках.
1) Властивість товару обмінюватися у (деяких, певних) пропорціях на (другі, інші) товари, називається його міновою вартістю.
2) Задоволення матеріальних і культурних потреб (всякої, кожної) окремої людини.
3) (Будь-яка, всяка) економічна система ґрунтується на принципах, пов’язаних між собою.
4) Я сумлінно ставлюся до ( моїх, своїх) обов’язків.
5) Менеджери фірми турбуються про людей, причому не тільки про (їх, їхню) зарплату, а й про цікаву й перспективну роботу.
 
6. Знайдіть помилки в поданих висловах. Відредагуйте їх. Запишіть правильні варіанти.
1) Я маю свою особисту думку щодо цієї роботи.
2) Дозвольте щиро подякувати Вас …
3) Повідомляємо Вас, що…
4) Замовлення буде виконано у самий найближчий час.
5) Влаштовуючись на роботу, треба написати свою автобіографію.
6) На любе питання Вам дадуть відповідь.

7. Утворіть присвійні прикметники від поданих імен, узгоджуючи з іменниками чоловічого і жіночого роду.
Зразок:
Іван – Іванів документ – Іванова розписка.
Петро, Гриць, Сергій, Микола, Лариса, Надія, Валентина, Вікторія, Ілля, Юрій, Тетяна, Лідія, Ірина, Павло, Наталя.

8. Подані іменники запишіть у родовому відмінку однини.
Акт, термін, апарат, лудан, гурт, листопад, бал, борт, бор, булат, аркуш, папір, інструмент, буряк, камінь, пояс, цент.
Зразок: Акт — акта (документа), акту (дії)

Утворені словосполучення запишіть в орудному відмінку.
1. 62/ т, 84/м, чверть/кг,  40/грн., півтори/ год; 46/ файл, 5,2/ відсоток, півтори/ тижня,  504/ слово, 1000000/ житель,  третина/ путь, півтораста/ га, кількадесят/раз.

10 Помилково узгоджено числівник з іменником у словосполученні.
А двадцять п’ять апельсинів
Б три з половиною апельсина
В двадцять два апельсини
Г дві треті апельсина
Д двадцять один апельсин

11. Правильно поєднано іменники з числівниками в рядку
А один монітор, три тижня, п’ять метрів, одинадцять запитань
Б одне місто, чотири вагона, дві ручки, вісім кімнат
В двадцять чотири місяці, вісім процесорів, чотири вінничанина, чотирнадцять словників
Г тридцять гривень, три аркуша, двадцять два кілограма, один закон.

Запитання для самоконтролю
1. Назвіть особливості використання іменників у ділових паперах.
2. Назвіть особливості відмінювання іменників ІІ відміни.
3. Назвіть особливості використання займенників у ділових паперах.
4. Назвіть особливості використання прикметників у ділових паперах.
5. Назвіть особливості використання числівників у ділових паперах.
6. Назвіть особливості використання дієслівних форм у ділових паперах.


Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше