Тема. Засоби мовного вираження промови. Троп як засіб мовного вираження. 
Риторичні фігури

                                                                                      СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Прочитайте тексти й виконайте завдання. 

А. Поміркуйте, який вступ до промови науковця матиме більшу силу впливу на аудиторію. 
Б. Знайдіть у тексті ІІ слова й сполуки слів, що мають емоційне забарвлення. 

                                                                                МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

  Щоб надати мовленню експресії, використовують мовні виражальні засоби — тропи й риторичні фігури. Промова без тропів і риторичних фігур пісна, нею важко зацікавити аудиторію. Засоби мовного вираження якнайкраще впливають на емоційну сферу людини, вони міцно утримують увагу аудиторії.

Тропи увиразнюють мовлення, додають йому емоційності, образності, роблять виклад більш влучним. Вони можуть як пом’якшити висловлення думок, так і загострити його. Використати троп — означає вжити слово в переносному значенні на основі: • подібності (метафора, порівняння); • тотожності (перифраза, евфемізм); • суміжності (метонімія, синекдоха); • протилежності (оксиморон) та ін. 

Риторичні фігури побудовані на словесних зворотах умовно-діалогічного характеру (риторичне запитання, риторичне звернення) або на застосуванні синтаксичних конструкцій з відмінним від узвичаєного порядком слів (антитеза, градація, повторення).

                              Яким з наведених нижче текстів легше встановити контакт зі слухачами?

Текст ІІ потужніше, ніж перший, активізує увагу слухачів, бо в ньому використано: • риторичні запитання (Ви хочете мати успіх у престижній фірмі? Готові слухати?); • пряме звернення на ви, яке «приміряє» на себе кожен учасник заходу (на противагу безособовим конструкціям потрібно влаштуватися, варто пам’ятати, треба підготуватися); • тропи (провалити співбесіду, виграти у двобої, людина в дорогому костюмі).

Перегляньте відео. 


                          ЗАВДАННЯ

1. Утворіть тропи, вибравши з дужок потрібне слово. Запишіть. Аргументуйте свій вибір (усно). Крила (сокола, птахів, мрій); ліс (видніється, росте, спить); гаряча (шкіра, зима, каструля); перемогла (команда, Одеса, киянка); бережи (копійку, ліс, гідність); заспана (дитина, галявина, дорога); гострі (голки, ножі, слова); чекати (давно, трохи, тисячу років); читати (Шекспіра, роман, інструкцію); залізний (кран, характер, чоловік); вітрила (кораблів, надій, душі); топтати (траву, гідність, ґрунт).

2.  Перепишіть вірш і виконайте завдання. 

Завдання 3. Прочитайте речення та визначте в них тропи й риторичні фігури. Запишіть. 1. Нараз за стосами ящиків щось зашаруділо, зашурхотіло, задзвеніло, задеренчало скло, і з вузького проходу з’явився молодик з дженджуристою борідкою та довгим волоссям (М. Стельмах). 2. Верни до мене, пам’яте моя! (В. Стус). 3. Щоранку йде в холонучі сузір’я одвічний дим одвічних димарів (Л. Костенко). 4. Хто сказав, що все уже відкрито? Нащо ж ми народжені тоді? Як нам помістити у корито наші сподівання молоді? (В. Симоненко). 5. І вже проміння біле відлетіло на тиху втому тихого обличчя (Г. Чубач). 6. Андрій тепер уже завив з болю, заревів і застогнав (Л. Дереш). 7. Є вірші-квіти... є іграшкові вірші. Є рани, є повелителі і раби. І вірші є каторжани (Л. Костенко). 8. Багатство дме, а бідність удвоє гне (Нар. тв.). 9. Така таємниця агави: вона цвіте, щоб умерти, і вмирає, щоб цвісти (М. Коцюбинський). 10. Коли гримить зброя, закони мовчать (Цицерон). 11. Земля пахне торішніми травами й молодою м’ятою, вічністю та миттю (Гр. Тютюнник). 12. Земле Шевченкова, земле Франкова, ниво, засіяна щастям-добром, вічна твоя соловейкова мова, вічна розмова Дністра із Дніпром (Д. Павличко).

4. Перегляньте фрагмент промови Ольги Сумської (3 хв 46 с) і виконайте завдання. 

Завдання 5. Потренуйтеся читати чистомовки, чітко їх артикулюючи. 

Завдання 6.  Виконайте тести.

Завдання 7. Напишіть промову (одна сторінка) на тему «Здоровий спосіб життя: мрія чи реальність?». Використайте в ній тропи.Питання для самоконтролю

1. Які мовні виражальні засоби використовують,  щоб надати мовленню експресії?
2. Що таке троп? Назвіть тропи.
3. Назвіть троп на уживання слова в переносному значенні на основі подібності двох предметів чи явищ за формою, кольором, функцією та ін.
4. Назвіть троп на заміну назви цілого назвою його частини, однини — множиною, родового поняття — видовим або навпаки
5. Де вживають здебільшого тропи?
6. Що таке риторичні фігури?
7. Що називається риторичним запитанням?
8. Що таке риторичне звернення?
9. Тавтологія - це...

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше