МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ
УКРАЇНСЬКА МОВА
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для закладів фахової передвищої освіти, що здійснюють
підготовку фахових молодших бакалаврів
на основі базової середньої освіти
2022

Українська мова. Навчальна програма для закладів фахової передвищої освіти, що здійснюють
підготовку фахових молодших бакалаврів на основі базової середньої освіти.
Схвалено Вченою радою Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»
(протокол No 7 від 28 вересня 2022 р.).

Укладачі:
Тетяна АНТОНЮК – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Чернівецького індустріального фахового коледжу, голова Всеукраїнської спілки голів обласних методичних об’єднань викладачів філологічних дисциплін закладів фахової передвищої освіти та провідних фахівців галузі, заслужений працівник освіти України (керівник авторського колективу);
Алла КАБАНЕНКО – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист ВСП «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету»;
Людмила АВДІКОВСЬКА спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, методист Чернівецького медичного фахового коледжу;
Людмила КОВАЛЕВСЬКА –  спеціаліст вищої категорії Київського фахового коледжу електронних приладів, голова міського методичного об’єднання викладачів української філології закладів фахової передвищої освіти, м. Київ;
        Ольга СТРИЖАКОВСЬКА – кандидат філологічних наук,  спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, заступник директора з навчально-виховної роботи Чернівецького медичного фахового коледжу.
Рецензенти:
         Ірина КОЧАН доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри українського прикладного мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка;
          Олена КУЛЬБАБСЬКА – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича;
Олена МАЛЕНКО –  доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри українознавства та лінгводидактики Харківського національного педагогічного університету імені  Г.С. Сковороди;
          Валентина БРОННІКОВА – кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Київського професійно-педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка;
         Любов ДОЛИНСЬКА – спеціаліст вищої категорії Мукачівського кооперативного фахового коледжу бізнесу, голова методичного об’єднання викладачів філологічних дисциплін  закладів фахової передвищої освіти Закарпатської області;
          Світлана ІЛЮЧЕК – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Кропивницького інженерного коледжу ЦНТУ, голова методичного об’єднання викладачів української філології закладів фахової передвищої освіти Кіровоградської області;
Валентина ЮЩЕНКО – спеціаліст вищої категорії,  викладач-методист  ВСП «Фаховий коледж транспорту та комп’ютерних технологій  Національного університету «Чернігівська політехніка», голова обласного методичного об’єднання викладачів філологічних дисциплін закладів фахової передвищої освіти Чернігівської області;
        Світлана ЧЕРНІКОВА – спеціаліст вищої категорії, старший викладач Дніпровського індустріального коледжу.

ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п

Назва розділів і тем

Кіль-

кість годин

І

ІІ

Вступ

Мовна стійкість як ключова риса національномовної особистості

Функціональна стилістика і культура мовлення

1

1

1

І. Вступ. Мовлення як предмет стилістики і культури мовлення. Два рівні володіння українською літературною мовою: мовлення правильне (норми літературної мови) і мовлення комунікативно доцільне (змістовність, логічність, точність, виразність, доречність). Мовна стійкість як ключова риса національномовної особистості. Джерела, що живлять мовну стійкість.

ІІ. Функціональна стилістика і культура мовлення. Функціональні стилі мовлення. Стилістичні норми.

2

ІІІ

Практична стилістика і культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики

30

2

Загальна характеристика звукового складу мови. Орфоепічні норми. Правила переносу слів. Складні випадки наголошування слів.

2

3

Правопис. Орфографічна норма. Правопис знака м'якшення, апострофа.

4

4

Правопис великої літери та лапок у власних назвах.

4

5

Правопис слів з ненаголошеними  голосними.

4

6

Робота над темами, визначеними викладачем.

2

7

Правопис слів з подвоєнням і подовженням приголосних.

4

8

Правопис слів зі спрощенням у групах приголосних.

4

9

Правопис слів з чергуванням голосних і приголосних звуків. Написання слів іншомовного походження. Робота над темами, визначеними викладачем.

6

ІV

Стилістичні засоби лексикології та фразеології

4

10

Слово і його лексичне значення. Лексико-стилістичні синоніми. Антоніми. Пароніми.

2

11

Фразеологізми. Стилістичні  можливості використання фразеологізмів.

2

V

Словотворчі засоби стилістики

12

12

Морфеми і словотвірна структура слова. Основні способи словотвору. Стилістичне забарвлення значущих частин слова (префіксів і суфіксів).

4

13

Правопис. Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах.

4

14.

Правопис. Написання складних  слів.

4

Сприймання чужого мовлення. Відтворення готового тексту

12

15

Сприймання чужого мовлення. Відтворення готового тексту. Конспект як різновид стислого переказу висловлювань, що сприймаються на слух.

4

16

Конспект прочитаного, тематичні виписки, план, тези.

4

17

Контрольна робота (тестові завдання). Систематизація здобутих знань.

2

18

Робота над темами, визначеними викладачем.

2

VІІ

Практична стилістика і культура мовлення. Морфологічні засоби стилістики

24

19

Стилістичне забарвлення граматичних форм. Складні випадки правопису різних частин мови. Іменник як частина мови.  Поняття роду, числа. Прикметник як частина мови. Особливості  творення ступенів  порівняння прикметників.

4

20

Числівник як частина мови. Особливості відмінювання та їх зв’язок з іменниками.

6

21

Прислівник як частина мови. Правопис прислівників. Розрізнення прислівників і співзвучних сполук.

4

22

Складні випадки правопису різних частин мови. Дієслово як частина мови. Робота над темами, визначеними викладачем.

4

23

Службові частини мови. Правопис службових частин мови.

2

24.

Правопис часток НЕ і НІ з різними частинами мови.

4

VІІІ.

Стилістика простих речень

14

25

Види простих речень і відтінки їхніх значень. Синтаксична норма. Пунктуаційна норма. Пунктограми в простому реченні.

4

26

Розділові знаки при однорідних членах речення.

4

27

Пунктограми при відокремлених другорядних членах речення.

6

ІХ

Стилістика складних речень

10

28

Поняття складного речення. Види складних речень.

4

29

Пунктограми у складному реченні.

4

30

Робота над темами, визначеними викладачем.

2

Х

Стилістика  речень з різними способами вираження чужого мовлення

8

31

Пряма і непряма мова, її призначення. Пунктограми при прямій мові та діалозі.

4

32

Робота над темами, визначеними викладачем.

4

ХІ

Риторика

24

33

Виступ з тематичною промовою. Основні способи виступу. Підготовка до публічного виступу. Робота над темами, визначеними викладачем.

6

34

Сприймання чужого мовлення. Створення власних висловлювань. Діалогічне мовлення. Робота над темами, визначеними викладачем.

6

35

Монологічне мовлення.  Робота над темами, визначеними викладачем.

6

36

Контрольна робота (тестові завдання). Узагальнення набутих знань.

2

37

Робота над темами, визначеними викладачем.

2

38

Підсумкове заняття

2

УСЬОГО

140*

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше