Тема.       Синтаксичні норми сучасної української літературної мови у професійному    спілкуванні.

1. Синтаксичні структури у професійному мовленні.
2. Розповідна форма викладу матеріалу. 
3. Прямий порядок слів, вживання інфінітивних конструкцій, дієприслівникових та дієприкметникових зворотів, однорідних членів речення. 
4. Місце в реченні вставних слів та словосполучень у діловому мовленні. 
5. Складні випадки керування та узгодження у професійному мовленні. 
6. Просте і складне речення.

 Повинні:
знати синтаксичні аспекти професійного мовлення, основні форми викладу матеріалу, структуру речень і словосполучень, правила координування підмета з присудком;
вміти правильно будувати синтаксичні конструкції при складанні професійних текстів.

Література
1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник -К.: А.С.К., 2003. — 400 с.
2. Зубков М.Г. Мова ділових паперів. — Харків: Торсінг, 2001.- 384 с.
3. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне й непрофесійне спілкування — Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2004. — 480 с.
4. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / за ред. Н.Д.Бабич.- Чернівці: Книги ХХІ, 2005. -572 с.
5. Мацюк З.О. Станкевич Н.І. Українська мова професійного спілкування — К.: Каравела, 2005.

Metodvkazvki_Sintaksichn__normi.docx Методичні вказівки

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Завдання 1. Виправте помилки дієслівного керування. Поясніть усно причини помилок (у сумнівних випадках зверніться до словників).
1.     Студенти люблять і вірять своєму наставникові.
2.     Ми проводили лекцію в цій аудиторії згідно розкладу.
3.     Керівництво шанує і пишається кращими своїми працівниками.
4.     Наприкінці виступаючий подякував присутніх за увагу.
5.     Треба ознайомити і поширити серед виборців програму і цього кандидата.
6.     Збори працівників засвідчили про великий авторитет та інтерес усіх про проблеми на придпріємстві.
7.     Багато інвесторів приділяє увагу на вкладання грошей в розбудову промишленності.

Завдання 2. Прочитайте і запам’ятайте синтаксичні норми правильної побудови словосполучень, уживання прийменників.
Правильно:                                      Неправильно:
згідно з наказом                               згідно наказу
відповідно до інструкції                 у відповідності з інструкцією
повідомити факсом                         повідомити по факсу
робота за сумісництвом                робота по сумісництву
незважаючи на це                           не дивлячись на це
досвід (щодо) розроблення          досвід по розробці
комісія з питань                              комісія по питанням
на замовлення                                  по замовленню
за формою                                         по формі
за наявності , у разі                        при наявності
тому що, оскільки                            так як
деякою мірою                                   в деякій мірі

Завдання 3. Записати синтаксичні конструкції, обравши правильний варіант узгодження.
Завідувач відділення менеджменту – завідуючий відділенням менеджменту; опанувати фахові дисципліни – опанувати фаховими дисциплінами; пробачте мені – пробачте мене; керівник відділу – керуючий відділом; властивий для професії – властивий професії; багатий ідеями – багатий на ідеї; аналізуючи події – при аналізі подій; завдавати шкоду – завдавати шкоди.

Завдання 4. Узгодити присудок із підметом.
Три студенти відділення організації виробництва і технології обслуговування (виконав) завдання з української мови. Більшість працівників ресторану (попрацював) над інтер’єром закладу. Двадцять чотири студенти (з’явився) на консультацію з дисципліни «Менеджмент». Об’єднання «Світанок» (уклав) угоду про співробітництво. Усі, хто (пройшли) реєстрацію, будуть забезпечені запрошеннями на святковий вечір. Двадцять один працівник готелю (написали) заяву про відпустку.

Завдання 5. Утворіть словосполучення, поєднавши дієслово з доречним іменником. Уведіть ці словосполучення в речення фахового спрямування.
Підтримувати, завдавати,  погоджуватися, обіймати, займати, звільнити, усунути.

Завдання 6. Побудуйте речення професійного спрямування з такими вставними словами.
На мій погляд, на жаль, безсумнівно, звичайно, на мою думку.
 

Завдання 7. Зробити переклад професійного тексту. Знайдіть прості та складні речення. Зробіть синтаксичний розбір.

Управление — это планирование, организация, мотивация и контроль. Область ответственности менеджера зависит от его специализации или звена (низшее, среднее, высшее). Можно быть менеджером по продажам или рекламе, менеджером по работе с клиентами или по персоналу, проектным менеджером и т. д. Глобальная задача менеджера — эффективная работа бизнеса. Для этого необходимо продумать стратегию по достижению результата, определить задачи для сотрудников организации и проконтролировать их работу, не забывая задавать нужный темп. Здесь особенно важно уметь точно формулировать задачи, правильно рассчитывать время на их выполнение, оценивать их актуальность и достижимость.

 ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 
1. Що регулюють синтаксичні норми?
2. Які ознаки властиві текстам професійного мовлення?
3. Які основні вимоги до побудови речень у професійному мовленні?
4. Які синтаксичні структури використовуються у фахових текстах?
5. Чому в діловому мовленні актуальною є проблема штампів.
6. Яких правил слід дотримуватись, перекладаючи з однієї мови на іншу.
 

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше