Тема.          Правопис слів іншомовного  походження


      СПОСТЕРЕЖЕННЯ

 Розгляньте світлину й виконайте завдання.

А.   Яку помилку допущено в назві закладу громадського харчування?
Б. Яка закономірність у написанні слів грисині, лате, піца й Одіссей, Голландія, Джонні?

                                                                                 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Подвоєння літер на позначення приголосних 

1. У власних назвах і словах, похідних від них: Андорра, андоррський, Голландія, голландський, Марокко, марокканець, Будда, буддизм

(Виняток: Лісабон, Голівуд, Копенгаген).

 2. За збігу однакових приголосних на межі префікса й кореня, якщо в мові вживається паралельне непрефіксальне слово: імміграція (міграція), сюрреалізм (реалізм) ірраціональний (раціональний), контрреволюція (революція) (але анотація, конотація, еміграція). 

3. В окремих словах, які треба запам’ятати: алло, аннали, білль, бонна, брутто, булла, ванна, вілла, дурра, мадонна, манна, мірра, мотто, мулла, нетто, панна, пенні, тонна, панно, гамма (буква). 


Запам’ятайте: гамма-промені – кольорова гама, головний біль – білль про права. 

 У загальних назвах іншомовного походження приголосні не подвоюються: бароко, група, сума, шосе, ват (але Ватт), фін, піца, інтермецо, хобі, папараці, комісія тощо.

Перегляньте відео. 

  

                                                                                                ОРФОГРАФІЧНИЙ ПРАКТИКУМ                                                                                     

Завдання 1.  Запишіть слова, уставивши, де потрібно, пропущену літеру.
   Ім..унітет, ас..стент, піц..а, Апен.іни, Рус..о, гет..о, новел..а, ем..ігрант, фін.ський, мадон..а, марок..анський, ір..аціональний, бравіс..имо, ім..іграція, імпрес..іонізм, дон..а, беладон..а, віл..а, груп..а, антен..а, пен..і, пан..о, Тал..ін.. , барок..о, Він..іпег, конфет..і, оперет..а, інтермец..о, ас..міляція, гол..андець, Ус..урі, хоб..і, дюс..ельдорфець, буд..изм.

Завдання 2. Слова запишіть у дві колонки: 1) без подвоєння букв, що в дужках; 2) з подвоєнням букв. Значення незнайомих слів з’ясуйте за словником.
Фі(м)іам, гу(н)и, то(н)а, прогре(с), бру(т)о, мета(л), шо(с)е, не(т)о, ди(з)айн, мо(т)о, мá(н)а, ва(н)а, ві(т)амін, мадо(н)а, комі(с)ія, фі(н), гру(п)а, і(м)іграція, сю(р)еалізм, агре(с)ор, і(р)аціональний, лібре(т)о, ка(т)од, і(н)овація, кенгу(р)у.
Ключ. З останніх букв слів першої колонки повинно скластися закінчення вислову іспанського філософа Хуліо Сехадора: “Мова — це...”.

Завдання 3. Запишіть подані слова у дві колонки: із подвоєними буквами; без подвоєних букв.
 Ма(н,нн)а, Неапо(л,лл)ь, а(с,сс)иміляція, Оді(с,сс)ей, Жа(н,нн)а, Ні(ц,цц)а, су(м, мм)а, Вашингто(н,нн), А(с,сс)ирія, інтерме(ц,цц)о, ві(л,лл)а, сю(р, рр)еалізм, тра(с,сс)а, і(л,лл)юмінація, Е(д,дд)інгтон.
Ключ. Якщо ви правильно виконали завдання, з перших букв слів складеться початок вислову Василя Симоненка: «... вибирати, сину. Вибрати не можна тільки Батьківщину».

Завдання 4. Перепишіть, розкриваючи дужки, і, де треба, подвоюючи букви. 1. Ма(н)а з неба не падає і не впаде (М. Вінграновський). 2. Ціную розум, вигуки прогре(с)у, душа скарби правічні стереже (Л. Костенко). 3. Вся величезна те(р)иторія станції була в цей час переповнена військами (О. Гончар). 4. З обличчя Та(л)і(н) сон свій витер. До праці та(л)і(н)ці ідуть. 5. Моє небо підперте ко(л)онами димарів, а земля оперезана поясом лану (З тв. В. Лучука). 6. Мадо(н)а – це жінка з маленьким дитям на руках (Л. Забашта). 7. Хіба мета(л) проймеш словом? (Панас Мирний).

5. Розгадайте кросворд.
 

Завдання 6. Запишіть слова, уставивши, де потрібно, м’який знак та апостроф.
   П..єдестал, марсел..єза, комп..ютер, конферанс..є, т..юль, він..єтка, П..ємонт, миш..як, міл..ярд, Гот..є, к..янті, ф..юзеляж, павіл..йон, кар..єр, Монтеск..є, Женев..єва, Фур..є, Мол..єр, мад..яр, кон..юнктура, філ..м, р..юкзак, прем..єр, б..єф, монпанс..є, т..юбик, ал..батрос, кур..йоз, сер..йозний, Б..йорк, бул..йон, Н..ютон, ін..єкція, б..юджет, ател..є, транс..європейський, п..юре, б..юро, конс..єрж, ад..ютант, б..юрократія, ф..юзеляж, порт..єра, жул..єн.

Завдання 7. Слова запишіть у три колонки: 1) зі вставленим м’яким знаком; 2) зі вставленим апострофом; 3) без апострофа і м’якого знака. Значення незнайомих слів з’ясуйте за словником.

Профіл.., б..юлетень, біл..ярд, мад..яр, ідал..го, бар..єр, антресол.., преспап..є, дос..є, н..юанс, агал..матоліт (дрібнозерниста гірська порода), інтерв..ю, порт..єра, прод..юсер, ад..ютант, ескадрил..я, ф..юзеляж, ал..бом, миш..як, лос..йон, квадрил..йон, б..юро, комп..ютер, пас..янс.

Ключ. З других букв слів першої колонки повинні скластися два слова з вислову В. Крищенка: “Хто ми в світі без ... ?”  Слів у другій і третій колонках має бути порівну.

Завдання 8. Складіть діалог «Моя майбутня професія», використовуючи слова іншомовного походження.
 
9.  Виконайте тестові завдання

1. Літеру и на місці пропуску треба писати в обох словах рядка
А ч..пси Ваш..нгтон
Б Ч..каго, асп..рин
В д..джей, акс..ома
Г пед..кюр, Д..зель
2. Літеру и на місці пропуску треба писати в обох словах рядка
А д..плом, пед..атр
Б Ц..церон, інд..го
В Аркт..ка, мед..а
Г аж..отаж, Ш..ллер
3. Літеру и на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А бр..джі, к..нджал, брокол..
Б к..пар..с, капуч..но, гр..ль
В башк..р, д..ректор, Д..дро
Г бут..к, гр..с..ні, ф..з..олог
4. М’який знак на місці пропуску треба писати в обох словах рядка
А він..єтка, Ц..юрих
Б Лавуаз..є, іл..юзія
В Гот..є, сер..йозний
Г кондот..єр, Нел..сон
5. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А ател..є, конс..єрж, жен..шень
Б Шифон..єр, Севіл..я, б..юветний
В бул..йн, Кордил..єри, т..юбик
Г павіл..йон, кан..йон, Ал..яска
6. Знак м’якшення на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А Мол..єр, він..єтка, н..юанс
Б міл..ярд, кан..йон, бел..етаж
В конферанс..є, бул..йон, Д..юма
Г Рафаел.., міл..йон, іл..юзія
7. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження пишуть з апострофом
А ад…ю, п…єдестал, кон…юнктура, р…юкзак
Б б…юргер, Руж…є, Іх…ямас, ін….єкція
В Барб…є, Фур…є, комп…ютер, грав…юра
Г прем…єр, ад…ютант, вар…єте, миш…як.
8. Позначте рядок, у якому не порушено правила вживання апострофа
А роз’яснити, екстер’єр, транс’європейський, комп’ютер
Б п’юпітр, Монтеск’є, порт’єра, Рив’єра
В перед’ювілейний, верб’яний, В’ячеслав, м’юзикл
Г Аліг’єрі, Лур’є, п’юпітр, мар’яж.
9. У якому рядку всі слова пишуть з апострофом
А фельд…єгер, Ч…япас, кеш…ю, диз…юнкція
Б Лур…є, к…ювет, кар…єра, Рейк…явік
В акх…яна, м…юрид, О…Ніл, Кот-д…Ор
Г ф…ючерсний, ф…юрер, рев…ю, б…юст.
10. Правильно написано всі слова в рядку
А вілла, портьєра, Сідней
Б Париж, інєкція, оперета
В адютант, Мольєр, ательє
Г однотоний, Х’юстон, монпансьє
11. Подвоєні приголосні треба писати в обох словах рядка
А барок..о, дол..ар
Б гет..о, ір..еальний
В мул..а, ат..ракціон
Г брут..о, буд..изм
 12. Подвоєні приголосні треба писати в усіх словах рядка
А ван..а, Рус..о, ім..ітація
Б віл..а, Жан..а, ан..отація
В хоб..і, От..ава, сюр..еалізм
Г пен..і, Джон..і, марок..о
 
ДО РЕЧІ...

У наш час мовці часто зловживають іншомовними словами. Мовознавці радять використо­вувати запозичення лише тоді, коли в мові немає власне українського відповідника. 

КУЛЬТУРА СЛОВА

А. Перегляньте експрес-урок «Хто такий кушнір?» і перекажіть його.

Б. Запам’ятайте правильний варіант слововживання.Питання для самоконтролю
1. З’ясуйте, у яких словах іншомовного походження пишуть апостроф.
2. Пригадайте, коли не вживають апостроф у словах іншомовного походження.
3. У яких випадках в словах іншомовного походження пишуть м’який знак?
4. Визначте, коли не вживають подвоєння у словах іншомовного походження.
5. Поясніть, чому в словах нетто, брутто, мірра, віллла, мулла є подвоєння приголосних.
6.Прокоментуйте правопис іншомовних власних назв Д’Артаньян, Д’Обіньє, О’Генрі, О’Кейсі.


 
 

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше