Тема.  Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, 
переговорів, прийомів та по телефону

План
 
1.  Загальні принципи і правила ділового спілкування фахівця: моральність, повага до інших людей, раціональність, правила критики та самокритики.
2.     Культура телефонного діалогу.
 

Здобувачі освіти повинні:

знати  способи застосування в своїй діяльності правил спілкування;
вміти  спілкуватися по телефону, готувати й проводити ділові зустрічі та прийоми.
            
Література
 
1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник -К.: А.С.К., 2003. — 400 с.
2. Зубков М.Г. Мова ділових паперів. — Харків: Торсінг, 2001.- 384 с.
3. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне й непрофесійне спілкування — Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2004. — 480 с.
4. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / за ред. Н.Д.Бабич.- Чернівці: Книги ХХІ, 2005. -572 с.
5. Мацюк З.О. Станкевич Н.І. Українська мова професійного спілкування — К.: Каравела, 2005.
6. Мацько Л.І. Кравець Л.В. Культура українського фахового мовлення Навч. посіб. — К.: ВЦ "Академія", 2007. — 
7. Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2008. — 424 с.
8. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: модульний курс. — К., 2008 — 448 с.
9.Шевчук С.В., Кабиш О.О. Практикум з українського ділового мовлення: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2008. 

 Zustrch__peregovori__prijom.docx      Методичні вказівки
 

                                                                                               ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1.  Допишіть речення:
1. Готуючись до ділової зустрічі, потрібно передбачити такі елементи:...
2. Протоколи передбачають такі основні моменти:...
3. Предметом ділової зустрічі є ...
4. Місцем проведення ділових зустрічей, переговорів є ...
5. При великій кількості учасників ділової зустрічі необхідно врахувати:...
6. Учасникам ділової зустрічі мають бути властиві такі риси характеру:...
7. Чого не можна робити під час ділової зустрічі?

Завдання 2.  Сформулюйте і запишіть 6-8 основних, на вашу думку, рекомендацій  щодо ведення переговорів. 

Завдання 3. Відредагуйте телефонну розмову.

             – Алло. Це хто?
            – Стеценко. А хто Вам треба?
            – Петро Іванович. Я не знаю, як його прізвище.
            – А хто це дзвонить?
          – Яка різниця? Я хотів би поговорити з Петром Івановичем.
          – Зараз йому ніколи з Вами говорити.          

Завдання 4. Утворіть словосполучення від поданих попарно слів. Яку функцію вони виконуватимуть?
Зв'язок - у зв'язку, мета - з метою, протяг - протягом, результат - у результаті, рахунок -за рахунок.
Взірець: синтаксичний зв'язок - у зв'язку з сімейними обставинами.

Завдання 5. Виберіть із дужок один із варіантів слова. Поясніть, чим Ви керувалися при цьому.
Під час бесіди слід контролювати психологічний стан як свій, так (і, й) співрозмовника. Якщо хтось (із, з, зі) учасників спілкування збуджується, то варто дати йому можливість заспокоїтися, (і, й) тільки після цього продовжувати бесіду. Результат бесіди не завжди може задовольнити обох співрозмовників, бо наслідком обговорення може стати (й, і) «так», (і, й) «ні». Наприкінці бесіди доцільно висловити сподівання на подальше співробітництво, подати себе так, щоб залишити (в, у) співрозмовника добру згадку про себе. Прощаючись, бажано поводитися так, щоб між співрозмовником виникло почуття «ми». Звичайно, процес перебігу бесіди залежить від індивідуальних особливостей співрозмовників, їх (у, в)міння взаємодіяти відповідно до етичних вимог (й, і) психологічних механізмів спілкування та відповідної (бажано гуманістичної) установи на результат бесіди (й, і) співрозмовника. Тому для ефективного ведення ділової бесіди важливо розвивати (у, в) собі такі риси: комунікативні (зокрема, віру в себе, ввічливість, життєрадісність, позитивне ставлення до критики, тактовність); робочі (зокрема, старанність, ініціативність, добру пам'ять, адаптивність, правдивість) (3 посібника).

Завдання 6. Використовуючи етикетні мовленнєві формули, складіть діалог (8-12 реплік) відповідно до однієї з поданих ситуацій «запізнення».
а) на роботу;
б) на зустріч із важливим партнером
в) на профільну нараду до керівника
г) на зустріч із потенційним роботодавцем.

Завдання 7. Якими із запропонованих прикметників сполучаються іменники    
                         

                 відносини, взаємини, стосунки, ставлення, відношення
       

        Виробничі                                              родинні      
        доброзичливі                                         міжнародні
        господарські                                           громадські
        грошові                                                    ворожі
       промислові                                               дипломатичні
       товарні                                                    класові
       кредитні                                                  земельні
       майнові                                                    уважні
       суспільно-політичні                             економічні


Питання для самоконтролю

1.      Як правильно підготувати та провести зустріч?
2.      Назвіть правила спілкування під час проведення зустрічей.
3.      Дайте визначення переговорам.
4.      Назвіть етапи проведення переговорів.
5.      Що таке прийом?
6.      Як правильно організувати прийом?
7.      Які є правила етикету під час прийому?
8.      В чому полягає майстерність телефонної розмови?
9.      Телефонна розмова композиційно складається з яких частин?
10.   Які є правила проведення телефонної розмови?


Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше