Тема. Правопис великої букви (4 год)

СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

1. Поміркуйте, у яких випадках загальна назва полуничка може стати власною, а отже, її треба буде писати з великої літери в лапках («Полуничка») або без них (Полуничка).

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Примітка. Назви частин, відділів, секторів, інших підрозділів установ, органі­зацій пишемо з малої літери: відділ методики початкового навчання, кафедра (катедра) української мови.

ЦЕ ТРЕБА ЗНАТИ! Якщо початковий порядковий числівник у складеній назві написаний цифрою, то наступне слово пишемо з великої літери: 8 Березня, 1 Травня. 

Примітка. Назви історичних подій, епох, геологічних періодів, які стали загаль­ними, пишемо з малої літери: громадянська війна, середні віки, палеозойська ера.

Примітка. Однослівні та двослівні назви станцій метрополітену, вжиті у формі називного відмінка, пишуть з великої літери та беруть у лапки: станції «Універси­тет», «Святошин», «Театральна», «Поштова площа», «Палац спорту».
Не беруть у лапки лише ті назви (однослівні та двослівні), що вжиті у формі родо­вого відмінка: станція Дружби народів, станція Героїв Дніпра. Тому треба писати: їхати від станції «Либідська» до станції Дружби народів.
З великої літери, але без лапок пишуть назви вокзалів, портів: вокзал Київський, порт Севастополь.

 З великої літери пишемо назви сортів рослин у спеціальній літературі: Антонівка, Білий налив, Сніговий кальвіль, Паперівка (яблуні); Українська глива, Лісова красуня (груші); Рекорд, Угорка (сливи); Шпанка рання (вишня). 
Але в загальному вжитку ці слова пишемо з малої літери: антонівка, глива, угорка.

ЦЕ ТРЕБА ЗНАТИ! Слова земля, місяць, сонце пишемо з великої літери тоді, коли вони вживаються як астрономічні назви: Навколо Сонця обертається Земля зі своїм супутником Місяцем. 
Але: обробіток землі, схід сонця.

Перегляньте відео


                                                ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Перепишіть, розкриваючи дужки; букви, де треба, замініть великими. 

І. 1. Земле (ш)евченкова, (з)емле (ф)ранкова, ниво, засіяна щастям-добром, вічна твоя соловейкова мова, вічна розмова (д)ністра із (д)ніпром. (Д.Павличко.) 2. Народжує (а)нтеїв земля. (Л. Забашта.) 3. Прийдешні (с)ократи до суті ітимуть крізь сутінь. (Б. Олійник.) 4. За свічадо було б мені (о)ко (м)орське1 поміж гір, а за стелю — небес голубі і бездонні намети. (Л. Забашта.) 5. Нескінченний (ч)умацький (ш)лях2 простягався у вічність двома велетенськими кривими коліями. (О. Довженко.) 6. Тяглись повільно в сутінках підводи (ч)умацьким шляхом3 млявої доби. (Б. Олійник.) 7. Найвеселіше ж було на (р)іздво та (н)овий (р)ік. (А. Кащенко.) 8. Один кінь у нас звався (м)урай, другий— (т)ягнибіда. (О. Довженко). 
II. 1. Розливався (д)ніпро, дочекавшись приходу весни, і в турбінах вода клекотіла, як (с)іч (з)апорізька. (Д. Луценко.) 2. З боків назустріч пароплаву (д)ніпровські береги пливуть. (П. Дорошко.) 3. До (д)ніпра бредуть, як (г)уллівери, з (о)болоні4 зведені доми. (Д. Луценко.) 4. Лебединою піснею лі́та айстри в (к)иївських парках цвітуть. (М. Нагнибіда.) 5. Уже (в)олосожар піднявся, (в)із на небі вниз повертавсь, і дехто спати укладався. (І.Котляревський.) 6. Цвіли над шляхом (п)етрові батоги. (І. Цюпа.) 7. Моя (б)атьківщина — подолана ніч, на кремені вирослий колос. (М. Рильський.) 8. Всяк (ш)отландець вільний пан своєї (б)атьківщини. (Леся Українка.) 
Примітка. 1 Народна назва озера Синевир у Карпатах. 2 Скупчення зірок. 3 Звичайна дорога, якою їздили чумаки. 4 Житловий масив у Києві.

Завдання 2. Випишіть лише ті власні назви, у яких з великої літери треба писати тільки перше слово.
(С/с)вяте (П/п)исьмо, (Т/т)овариство (Ч/ч)ервоного (Х/х)реста, (І/і)зюмська (С/с)ередня (Ш/ш)кола No2, (Р р)еспубліка (П/п)ольща, (В/в)елика (Ф/ф)ранцузька (Р/р)еволюція, (Д/д)ержавний (П/п)рапор (У/у)країни, (А/а)мериканська (Ф/ф)едерація (П/п)раці, (Н/н)обелівська (П/п)ремія, (Ш/ш)евченківська (П/п)роза, (Ф/ф)ранківський (В/в)ечір, (Д/д)ень (Н/н)езалежності (У/у)країни, (Р/р)омоданівський (Ш/ш)лях, (А/а)зовське
(М/м)оре, (Н/н)едригайлівська (С/с)ередня (Ш/ш)кола, (Р/р)ектор (З/з)апорізького (Н/н)аціонального (У/у)ніверситету, (К/к)улішева (П/п)роза, (О/о)деський (Д/д)ержавний (А/а)грарний (У/у)ніверситет.
Ключ. З перших букв (першого слова) виписаних слів складіть ім’я й прізвище українського письменника.

ЗАУВАЖТЕ!
Коли означуване слово, що входить до географічної назви, не виражає родового поняття, то його треба писати з великої літериБіловезька Пуща (заповідник), Булонський Ліс (парк).

 Завдання 3. Від поданих іменників у дужках утворіть прикметники, запишіть їх з   великої чи малої літери.                

Місця (Шевченко), твори (Шевченко), мова (Езоп), схили (Дніпро), поезії (Франко), батіг (Петро), слово (Тичина), теорема (Піфагор), лист (Катерина), сонати (Бетховен), рукописи (Пушкін), вузол (Гордій).


Завдання 4. Запишіть назви відомих в Україні: а) вищих навчальних закладів, бібліотек, архівів, спортивних споруд; б) церков, пам’яток історії й архітектури, пам’ятників; в) музеїв, театрів, філармоній, видавництв; г) готелів, ресторанів, кафе, магазинів, туристичних агентств, бюро, курортів і санаторіїв; д) банків; е) державних установ, іноземних представництв.  

Завдання 5. Запишіть, розкривши дужки й поставивши, де потрібно, лапки.
(Ш/ш)евченківські (Р/р)ядки, (Ш/ш)евченківський (В/в)ечір, (Ш/ш)евченкове (С/с)лово, (О/о)рден (К/к)нягині (О/о)льги, (М/м)едаль (3/з)а (Б/б)ойові (3/з)аслуги, (Л/л)ьвівська (К/к)ондитерська (Ф/ф)абрика (С/с)віточ, (О/о)рганізація (О/о)б’єднаннх (Н/н)ацій, (С/с)узір’я (Ч/ч)умацький (Ш/ш)лях, (К/к)орейська (Н/н)ародна (Д/д)емократична (Р/р)еспубліка, (П/п)рофесор (О/о)ксфордського (У/у)ніверситету, (П/п)резидент (У/у)країни, (О/о)норе (Д/д)е (Б/б)альзак, (П/п)івнічна (У/у)країна, (Є/є)вропейська (П/п)лоща, (П/п)овість (Т/т)іні (3/з)абутих (П/п)редків, (3/з)ахід прокинувся, (Б/б)іблія, (К/к)иївський (У/у)ніверситет (І/і)мені (Б/б)ориса (Г/г)рінченка, (Л/л)юбимівська (С/с)ередня (Ш/ш)кола, (Х/х)арківська (С/с)ередня (Ш/ш)кола, (0/о)деська (С/с)ередня (Ш/ш)кола , (М/м)ультфільм (3/з)оотрополіс, (Л/л)атинська (А/а)мерика.

 6. Виконайте інтерактивну вправу.


Завдання 7Відкриваючи дужки, запишіть подані назви з великої чи малої літери, поясніть їхній правопис. (Р,р)еспубліка (М,м)олдова, (О,о)рганізація (О,о)б’єднаних (Н,н)ацій, (В,в)олодимир (В,в)еликий, (Б,б)алет «(З,з)апорожець за (Д,д)унаєм», (Б,б)удинок (X,х)удожника, (Г,г)азета «(В,в)ечірні (В,в)істі», (У,у)країнська (П,п)равославна (Ц,ц)ерква, (Д,д)ід (М,м)ороз, (Б,б)удда, (П,п)резидент (А,а)кадемії (Н,н)аук (У,у)країни, (М,м)авка, (В,в)еликий (В,в)із, (В,в)улиця (П,п)етра (С,с)агайдачного, (П,п)ерська (3,з)атока, (М,м)іжнародний (К,к)омітет (Ч,ч)ервоного (Х,х)реста, (М,м)іністерство (К,к)ультури (У,у)країни, (Р,р)еспубліканське (В,в)иробниче (О,о)б’єднання «(П,п)оліграфкнига», (С,с)вято (П,п)еремоги, (Г,г)отель «(3,з)олотий (К,к)олос», (Ш,ш)оста (С,с)есія (К,к)иївської (О,о)бласної (Р,р)ади, (Н,н)обелівська (П,п)ремія, (Д,д)амоклів (М,м)еч.

Завдання 8. Запишіть слова, розкривши дужки й поставивши, де потрібно, лапки.
(К/к)иївський (3/з)авод (0/о)болонь, (Ц/ц)укерки (3/з)олотий (К/к)лючик, (Л/л)ьвівський (Н/н)аціональний (У/у)ніверситет (І/і)мені (І/і)вана (Ф/ф)ранка, (М/м)істо (Ж/ж)овті (В/в)оди, (Б/б)айка (Б/б)джола та (Ш/ш)ершень, (Т/т)ичинівські (Ч/ч)итання, (Д/д)овженкове слово, (Г/г)рінченківські слова, (П/п)івнічний (Л/л)ьодовитий (О/о)кеан, (С/с)хідна(У/у)країна,(К/к)иєво-(П/п)ечерська(Л/л)авра,(Т/т)ернопільська(С/с)ередня (Ш/ш)кола, (Б/б)ердичівські (В/в)улиці, (С/с)офія (К/к)иївська, (С/с)хідна (Ф/ф)ілософія, (С/с)узір’я (В/в)еликий (П/п)ес, (Б/б)лизький (С/с)хід, (Л/л)ітак (Р/р)услан, (А/а)еропорт (Ж/ж)уляни, (С/с)танція (М/м)етро (Т/т)еатральна, (С/с)танція (Ш/ш)епетівка, (Г/г)отель (Ж/ж)енева.


Завдання 9. Розкрийте дужки і вставте велику або малу літеру. Поясніть вживання великої літери. 
І. (б)ульвар Тараса Шевченка, (г)енеральний (с)екретар ООН, (п)резидент України, (п)рем’єр-(м)іністр Канади, (м)іністерство (о)світи і науки України, (з)ахідна Україна, (р)еспубліка (б)олгарія, (ш)евченкові поезії, (к)иївський (б)удинок (м)од, (м)іжнародний (в)алютний (ф)онд, (к)иївський (н)аціональний (е)кономічний (у)ніверситет, (д)ень (н)езалежності України, (к)иєво-(п)ечерська (л)авра, (д)ержавний (м)узей (о)бразотворчого (м)истецтва, (є)вропейське (е)кономічне (с)півтовариство. 

ІІ. (к)иєво-(м)огилянська (а)кадемія, (а)ндріївська (ц)ерква, (р)ада (б)езпеки, (н)аціональна (о)пера України, (с)танція (м)етро (л)ибідська, (д)онбас, (з)бройні (с)или України, (ц)ентральне (п)равління (в)сеукраїнського (т)овариства (п)росвіта ім. Тараса Шевченка, (п)арламент, (к)онституційний (с)уд України, (о)рден (в)ітчизняної (в)ійни, (е)зопівська (м)ова, (е)поха (в)ідродження, (д)октор (е)кономічних (н)аук, (б)ожа (м)атір. 

ІІІ. (б)анк (а)валь, (ц)ентральна (р)ада, (м)айдан (н)езалежності, (н)аціональний (б)анк України, (г)олова (в)ерховної (р)ади України, (в)олодимирський (с)обор, (р)різдво, (м)едаль (з)а (в)ідвагу, (к)раїни (з)аходу, (у)манська (м)іськрада, (ш)евченківські поезії, (н)обелівська премія, (в)олодимир-(в)олинський, (ц)ентральна (н)аукова (б)ібліотека (а)кадемії (н)аук України ім. В. І. Вернадського, (б)іблія. 

                                                                                       Національний банк України

Завдання 10. Випишіть з “Історіі України” 20 прикладів різного вживання великої букви у власних назвах.

Завдання 11. Утворіть прикметники за допомоги суфіксів -ів-, -ов-, -ин-(-їн-) чи -івськ-, -инськ- від слів, поданих у дужках. Запишіть, вживаючи відпо­відно велику чи малу літери, пояснюючи свій вибір. Прикметники узгодьте з іменниками.
(Шевченко) твори, (Шевченко) традиції. (Пушкін) рукописи, (Малишко) поезія, (Косинка) оповідання, (Франко) спадщина, (Моцарт) сонати, (Нобель) премія, (Потебня) читання, (Гаймор) порожнина, (Чернігів) дівчата, (Михайло) до­чка, (Галина) внук, (Марина) син, (Євгенія) внучка, (Шевченко) стипендія, (Про­круст) ложе, (Ахіллес) п'ята, (Базед) хвороба, (Київ) кручі, (Дніпро) вода, (депутат) зошит, (Грінченко) словник, (Петро) батоги, (Вертолет) сіль, (Президент) консуль­танти.


                    Тих, хто кволий, тих, хто хворий,
                    Він лікує залюбки.
                    Лиш цікаво: він цикорій
                    Чи петро́ві батоги́ ?


Завдання 12. Із поданими словами самостійно складіть словосполучення, які виступали б як власні чи загальні назви, пов’язані з суспільним і куль­турним життям України.
Зразок: Суд — Конституційний Суд України, районний суд; Заліз­ничний — Залізничний район м. Києва, залізничний вокзал; Фундація — Правнича фундація України, Фундація Ольжича.
Конгрес, палац, центр, кабінет, день, партія, право, рада, комісія, фонд, київський, залізничний, міжнародний, правничий, всесвітній, про­гресивний, національний, соціалістичний.

Завдання 13. Від поданих слів утворіть абревіатури — ініціальні, комбіновані чи поскладові (скористайтеся світлинами); запишіть їх відповідно до орфографічних (ортографічних) правил вживання великої літери.
Національна академія наук України, Служба безпеки України, Націо­нальний банк України, Український газовий банк, Універсальний словник-енциклопедія, станція технічного обслуговування, Соціалістична партія України, Львівський автомобільний завод, Донецький басейн, Національ­ний авіаційний університет, контрольний пункт, Чорнобильська атомна електрична станція, організаційний відділ, реєстрація актів громадянсь­кого стану, Ліга Арабських Держав, Співдружність Незалежних Держав, організатор фізичної культури, фізична культура, професійна спілка, єди­ний економічний простір, Центральна виборча комісія, Державне інформа­ційне агентство України, Міністерство юстиції України, відкрите акціонер­не товариство.

Завдання 14Роздивіться ілюстрацію й виконайте тестове завдання (відповіді запишіть у зошит).


Установіть відповідність
Номер зображення                 Назва зображення
1   1                                              А чумацький шлях
2  2                                              Б Чумацький Шлях
3                                              В «Чумацький шлях» 
                                                    Г «Чумацький Шлях»


Завдання 15. Попрацюйте в тренажері з правопису української мови.

16. Виконайте тестові завдання.

1. З великої літери треба писати лише перше слово у власній назві
А В(в)ерховна Р(р)ада
Б В(в)елика В(в)едмедиця
В Є(є)вропейський С(с)оюз
Г Д(д)ень У(у)чителя
2. З великої літери треба писати лише перше слово у власній назві
А К(к)абінет М(м)іністрів
Б М(м)олочний Ш(ш)лях
В З(з)апорозька С(с)іч
Г А(а)зовське М(м)оре
3. З великої літери треба писати лише перше слово у власній назві
А Д(д)іва М(м)арія
Б С(с)вяте П(п)исьмо
В А(а)ндріївська Ц(ц)ерква
Г В(в)оскресіння Г(г)осподнє
4. З великої літери треба писати лише перше слово у власній назві
А М(м)іністерство Ф(ф)інансів
Б Т(т)овариство Ч(ч)ервоного Х(х)реста
В К(к)итайська Н(н)ародна Р(р)еспубліка
Г А(а)дміністрація П(п)резидента У(у)країни
5. З великої літери треба писати прикметник у сполуці слів
А Д(д)амоклів меч
Б Б(б)альзаківський вік
В Ш(ш)експірівські сонети
Г Ш(ш)евченківська премія
6. З великої літери треба писати прикметник у словосполученні
А Ф(ф)ранківські рядки
Б Ф(ф)ранківська поема
В Ф(ф)ранківські читання
Г Ф(ф)ранківський стиль
7. Власну назву треба брати в лапки у варіанті
А станція Шепетівка
Б станція метро Хрещатик
В вокзал Дарниця
Г селище Східниця
8. Назву нагороди треба писати в лапках у варіанті
А орден Пошани
Б орден Ярослава Мудрого
В орден Свободи
Г орден За заслуги
9. Правил уживання великої літери та лапок дотримано в рядку
А цукерки «Пташине молоко», орден «Княгині Ольги»
Б Петра і Павла, Міністерство культури України
В Льодове Побоїще, орден Почесного легіону
Г Володимир великий, Нобелівська премія
10. Правил уживання великої літери та лапок дотримано в рядку
А кав’ярня «Галицький штрудель», День Енергетика
Б Верховна Рада України, Народний депутат
В пансіонат «Бескиди», Софійський собор
Г Хмельниччина, сузір’я Молочний шлях

КУЛЬТУРА СЛОВА

А. Перегляньте експрес-урок «Чому Хрещатик має таку назву?» і перекажіть його.

Б. Запам’ятайте правильний варіант слововживання.

Питання для самоконтролю 

1. Назвіть групи слів, у яких вживання великої літери зумовлене лексичним значенням. Наведіть приклади. 
2. Від чого залежить написання з великої чи малої літери одного й того слова в різних складних назвах по-різному? 
3. Розкажіть про вживання великої літери в абревіатурах. Наведіть приклади. 
4. Наведіть приклади власних назв, написання яких викликає труднощі. 

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше