Тема. Точність і доречність мовлення. Складні випадки слововживання. 
Пароніми та омоніми. Вибір синонімів
 
 План

1.     Багатозначні слова.
2.     Синонімічний вибір слова.
3.     Словники синонімів та паронімів: правила користування.
4.     Пароніми та омоніми у мові фаху.
 5.    Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення.   
 6.   Абревіатури загальновживані та вузькоспеціальні у тексті (граматичні форми).

Студенти повинні:
знати особливості використання багатозначних слів, паронімів та омонімів у професійному мовленні; правила написання та введення у текст складноскорочених слів, абревіатур, графічних скорочень;
вміти знаходити в тексті синоніми, пароніми, омоніми та доречно використовувати їх у професійному мовленні; користуватися словниками, редагувати тексти.
 
                                                                                              Література
 
1.     Головащук І.С. Російсько-український словник сталих словосполучень. — К., 2001.
2.     Головащук І.С. Українське літературне слововживання: Словник-довідник. — К., 1995
3.     Гринчишин Д.Г. та ін. Словник-довідник з культури української мови. — Львів: Фенікс, 1996.
4.     Гринчишин Д. Г., Сербенська О. А. Словник паронімів української мови. -К., 1986. 2-ге вид., перероб. і доп. — К., 2000.
5.     Гринчишин Д. Г., Сербенська О. А. Словник паронiмiв української мови. — К.: Рад. шк., 1986. — 222 с.
6.     Російсько-український словник наукової термінології: Суспільні науки. — К.: Наук, думка, 1994
7.     Словник синонімів української мови: У 2-х томах / Редкол. А.А. Бурячок та ін. — К.: Наукова думка, 2000.
 
 Tochnst__dorechnst_movlennja.docx   Методичні вказівки 

                                 ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Прочитайте. Які з наведених визначень відповідають поняттям — "багатозначні слова", "терміни", "синоніми", "омоніми", "пароніми"?                

1. Спільнокореневі слова, схожі за вимовою і будовою, але різні за значенням.
2. Близькі за значенням слова, які виражають різні відтінки у значенні.
3. Слова, які вживаються у кількох значеннях.
4. Слова з різним значенням й однаковим звуковим складом.
5. Слова, що називають явище, предмети спеціальних галузей людських знань.

Завдання 2. Згадайте, що таке абревіатури і які вимоги висуваються до їх використання. Запишіть приклади різноманітних абревіатур, які б позначали: а) посади; б) звання (почесні, військові, вчені); в) назви установ, закладів та організацій; г) одиниці виміру; ґ) географічні поняття. Зверніть увагу на правопис абревіатур.

Завдання 3. Запишіть слова скорочено, підкресліть номенклатурні назви: кілометр, метр, дециметр, сантиметр, міліметр, тонна, центнер, кілограм, грам, міліграм, мільярд, мільйон, тисяча, квадратний, кілометр, кубічний метр, область, район, місто, наприклад, порівняйте, тридцять дві сторінки меню, п’яте замовлення.

Завдання 4. Доберіть українські відповідники до іншомовних слів. Аналізувати, бізнесмен, вакантний, деградація, дезорганізація, дефініція, дефіцит, еквівалентний, ігнорувати, ідентифікувати, індиферентний, компенсація, констатувати, координувати, легалізувати, потенційний, публічний, реалізувати, санкція, тенденційний.

Завдання 5. Поєднайте подані слова зі словами в дужках: (Прихильник, шанувальник, послідовник) таланту; (доступний, зро­зумілий, досяжний) виклад; (обіймати, осягати, охоплювати) посаду; (свідоцтво, посвідчення, посвідка) про народження; (сперечання, спір, дискусія) у пресі; (говорити, казати, висловлювати) думки; (оплачувати, сплачувати, платити) борги; (діставати, здобувати, набувати) освіту; (ви­черпна, фундаментальна, глибока) відповідь; (хиба, помилка, вада) в розрахунках; (проведення, здійснення) валютних операцій,  (громадське — громадянське) майно, (додержувати — додержуватись) правил безпеки, (ефективна — ефектна) робота в комітетах, (консультативна — консультаційна) служба, (консультативний — консультаційний) комітет, (оснований — заснований) на припущенні, (особистий — особовий) архів, (позбавити — позбавитися — позбутися) прав,  (свідоцтво — свідчення — посвідчення) про реєстрацію; (адрес — адреса) підприємства, (виключно — винятково) важливе значення, (виконавча — виконавська) влада, виконання (гарантійних — гарантованих) зобов’язань, (декваліфікація — дискваліфікація) внаслідок безробіття, (заснований — оснований) на фактах. 

 Питання для самоконтролю

1. Які слова називаються синонімами?
2.Які слова називаються омонімами?
3. Що відомо вам про слова-пароніми?
4. Які слова називаються омонімами?
5. Чим відрізняються багатозначні слова від омонімів?
6. Наведіть приклади професійних синонімів, омонімів, антонімів, паронімів.
7. Абревіатура - це...
8. За написанням графічні скорочення є декількох типів:....

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше