Тема. Прикметник. Особливості творення ступенів порівняння  прикметників


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Кожна самостійна частина мови має свої граматичні категорії та ознаки: рід, число, відмінок, особу та ін. Усталені правила вживання роду, числа й відмінка та ін. є морфологічними нормами.

Прикметник – це повнозначна змінна частина мови, яка виражає ознаку або властивість предмета й відповідає на питання який? яка? яке? чий? чия? чиє? За своєю здатністю виражати ознаки предмета безпосередньо або через відношення його до іншого предмета чи особи прикметники поділяться на три розряди: якісні, відносні, присвійні.

Ознаки прикметника

                         Морфологічні ознаки

Синтаксична роль

Відмінювані слова, змінюються за родами, числами й відмінками. Початкова форма: називний відмінок однини чоловічого роду. Можуть мати форму ступені порівняння (якісні прикметники). За лексичними й морфологічними ознаками поділяють на якісні, відносні та присвійні

Основна: узгоджене означення.

Неосновна: іменна частина складеного присудка

Персональний сайт викладача української мови Марусіч Наталі ...

 Дружний — пов’язаний взаємною прихильністю, злагоджений (дружний колектив, дружна сім’я), а дружній — який ґрунтується на дружбі, доброзичливий, прихильний (дружній потиск руки, дружній погляд, дружній візит). Слів природній та зворотній в українських словниках немає. Отже, уживайте прикметники твердої групи природний та зворотний: природний баланс, природна поведінка; зворотний шлях, зворотна адреса

Якісні прикметники виражають ознаки предметів безпосередньо своїм лексичним значенням: жовтий цвіт, бадьора пісня, гіркий перець, хоробрий воїн, далека путь, глухий тупіт, приємний вигляд.

В сучасній українській літературній мові якісні прикметники утворюють кілька тематичних груп, виражаючи:

1) ознаки кольору, розміру, ваги і зовнішніх особливостей предмета, що сприймаються органом зору: чорний, ясний, великий, широкий, важкий, косий, круглий;

2) ознаки предметів за смаковими якостями і властивостями, що сприймаються органом смаку: кислий, гіркий, смачний та ін.;

3) ознаки предметів за фізичними властивостями, що сприймаються органами дотику, слуху, нюху: холодний, теплий, твердий, дзвінкий, пахучий;

4) фізичні якості людини та інших істот: здоровий, худий, меткий, сліпий, лисий, стрункий;

5) психічні властивості, особливості характеру та інші ознаки людини: сердитий, лагідний, сумний, добрий, розумний, рішучий, настирливий, тихий.

Солодкий торт (пряме, якісний) — солодкий сон (перен., якісний).
Гострий ніж (пряме, якісний) — гострий погляд (перен., якісний).
Лисяча (якісн.) хитрість — про хитру, підступну, невідверту людину.
Вовчий (якісн.) апетит — дуже сильний.
Собаче (якісн.) серце — про віддану людину.
Заяча (якісн.) вдача — про полохливу, боязку людину.
Слоняча (якісн.) хода — незграбна, важка, неграційна.

У поданих фразеологізмах прикметники лисячий, вовчий, собачий, заячий, слоня­чий, які зазвичай можуть бути відносними і присвійними, виконують роль якісних, тому що означають якості характеру людини.

Якісні прикметники можуть мати ступені порівняння, тобто вияв ознаки в предметі різною мірою
Розрізняють два ступені порівняння: вищий і найвищий. 
Вищий і найвищий ступені порівняння мають просту і складену форми, а найвищий – ще й складну форму. 

Кінцеві приголосні основи [г], [ж] перед суфіксом -ш-  змінюються й утворюють із суфіксом звукосполучення [жч]: дорогий — дорожчий, дужий — дужчий; кінцевий приголосний основи [с] перед суфіксом -Ш - теж змінюється утворюючи з суфіксом звукосполучення [шч], що графічно передається буквою щ: високий — вищий; товстий-товщий;
Окремі прикметники утворюють форму вищого ступеня, змінюючи основу: гарний — кращий, поганий — гірший, малий — менший, великий — більший.
Посилення інтенсивності ознаки може виражатися додаванням до прикметників вищого ступеня слів багато, значно, набагато, куди (багато ширший, значно дорожчий, куди кращий).

Деякі якісні прикметники не утворюють ступенів порівняння:

назви кольорів, що перейшли з розряду відносних

кремовий, шоколадний, волошковий, брунатний, лимонний, вишневий, бузковий, каштановий

назви масті коней

вороний, буланий, карий

назви ознак абсолютного порогу інтенсивності

сліпий, босий, мертвий, німий, голий

назви складних ознак

чорнобокий, блідо-рожевий

назви ознак, що виражають міру ознаки суфіксом, префіксом, складанням основ чи синтаксично

низенький, вузюсінький, страшенний, злющий, препоганий, надзвичайний, ультрамодний, густо-синій, білосніжний, надто хитрий

прикметники, що мають безвідносний вияв ознаки

голубуватий, білястий

                       М. Ростовцев. Мальовнича Полтавщина                    

Відносні прикметники утворюються 
переважно від іменникових основ, рідше — від дієслівних і прислівникових:


основа іменника + -н-, -ан-(-ян-), -ов-, -ев-(-єв-)

ознака предмета за матеріалом, з якого його зроблено

мідний, гречаний, пшоняний, березовий, смушевий, баєвий

основа іменника +-н-

ознака предмета за просторовими відношеннями; за призначенням; за часом

стінний годинник, районний відділ;

віконна рама, машинний завод; столітній, денний, осінній

основа іменника +

значення належності до уста-

сільський, паризький, ткацький,

-ськ-(-зьк-, -цьк-)

нови, країни, міста, особи

бідняцький

основа іменника іншомовного походження + -ичн(ий), -ічн(ий) [-їчн(ий)]

різні ознаки

історичний, класичний, ортопедичний; академічний, ідилічний, органічний

основа дієслова + -льн-, -ч-

різні ознаки

навчальний, точильний, складальний, вірчий, споживчий

основа прислівника + -шн-, -жн-

різні ознаки

завтрашній, справжній


Неповторний український краєвид

Присвійні прикметники утворюються від назв людей і тварин:

основа іменника І відміни (назва людини) +

-ин-, якщо основа закінчується на [j],— -ін-

(на письмі їн-)

Ольга — Ольжин, мачуха — мачушин;

Софія — Софіїн, Марія — Маріїн, Ілля — Іллін

основа іменника II відміни (назва людини) + -ів-(-їв-), який чергується з -ов-, -ев-(-єв-)

Петро — Петрова — Петрів, батько — батькова — батьків;

Юрій — Юріїв — Юрієвого, Сергій — Сергіїв — Сергієва

основа іменника (назва тварини) + -ин-, -ін- (на письмі — -їн-), -ач-(-яч-) та ін.

бджола — бджолиний, орел — орлиний, змій — зміїний, соловей — солов' їний;

собака — собачий, теля — телячий; вовк — вовчий, ведмідь — ведмежий

Перегляньте відео.


                          ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Розв’яжіть мовну задачу.
Чому прикметники всесвітньовідомий, білосніжний, південноамериканський пишуться разом, а прикметники всесвітньо-історичний, сніжно-білий, південно-західний — через дефіс?

Завдання2. Перепишіть поданий уривок, вставляючи, де треба, м’який знак або апостроф. Визначте якісні, відносні й присвійні прикметники. Не до сну с..огодні Вутан..ці. Непомітно вибравшись за табір, тінню стоїть перед степом, підставивши нічному вітерцеві свої вишневі рум..ян..ці. Далекі чабанс..кі вогні самотн..о золотят..ся де-не-де. Данькового нема з-поміж них. Сумно, темно у Вутан..чиних с..вітлицях. Пусткою дихає степ. Не сріблит..ся над ним м..яке місячне сяйво. На степовій могилі забовваніла якась висока постать. Може, пан..с..кий об..їждчик задрімав у сідлі? Величезна кам..яна баба зловісно випливла з темр..яви дівчині назустріч (О. Гончар). 

 Завдання 3. Прикметники запишіть у три колонки: 1) якісні; 2) відносні; 3) присвійні. 
Змінний, охайний, стрункий, платний, учителева, тонкий, лютневий, знаменитий, п’ємонтський, столітній, мамин, зелений, світлий, льотний, всесвітній, старий, довгий, ляльковий, Ксенин.
 Ключ. З других букв має скластися закінчення вислову Л.Костенко: “Єдиний, …”

Завдання 4. Виконайте інтерактивну вправу.


Завдання 5. Відредагуйте письмово речення. 
1. Олег самий веселий у групі. 2. Північна частина озера Синевир набагато глибша південної. 3. Найбільш цікавішою була розповідь Наталі. 4. У природі алюміній більш поширений заліза. 5. Я знаю більш простіший варіант розв’язання задачі. 6. Рівень Каспійського моря на 28 м нижчий рівня Світового океану. 7. Комп’ютеризація — найбільш характерніша ознака нашого часу. 8. Ця зустріч з актрисою була самою найкращою у моєму житті. 9. Вона розумніше своєї сестри. 10. Самі передові фермерські господарства одержали високий урожай зернових.

Завдання 6. Від поданих іменників утворіть присвійні прикметники, поставте їх у називному відмінку жіночого роду (ч и я? ) і запишіть у три колонки: 1) з суфіксом -ин-; 2) з суфіксом - ов-; 3) з суфіксом -ев- (-єв-). Прикметники з суфіксом -ін- не виписуйте. 
Джеря, Назар, панич, Едмунд, учень, Ольга, Зоя, Боруля, Сень, Стецько, Терентій, Раїса, Ася, Галя, Ігор, Олекса, Леся, Кирило, сторож. Лазар, Марія, Оксана, Андрійко, Олексій, Варка, Жук [прізвище], Віталій, Аріадна, Андрусь, електрик. 
Ключ. З перших букв прочитаєте прислів’я. 

Завдання 7. Утворіть просту форму вищого і найвищого ступеня порівняння прикметників
Гарний, добрий, малий, веселий, видний, дорогий, ясний, пахучий, гіркий, далекий, низький, слизький, в’язкий, синій, високий, рідний, милий, чистий, охайний. 

Завдання 8. Виконайте інтерактивну вправу.


Завдання 9. Виберіть і запишіть лише прикметники складеної форми найвищого ступеня порівняння. 
Найдрібніший, найменш спритний, найбільш переконливий, найдобріший, найлагідніший, найменш цікавий, найвитриваліший, найстрункіший. 

Попрацюйте в тренажері з правопису української мови

https://webpen.com.ua/pages/Morphology_and_spelling/adjective_grammatically_characteristic.html
https://webpen.com.ua/pages/Morphology_and_spelling/adjectives_degrees_of_comparison.html
https://webpen.com.ua/pages/Morphology_and_spelling/adjective_possessive_spelling.html
https://webpen.com.ua/pages/Morphology_and_spelling/adjective_declination.html
https://webpen.com.ua/pages/Morphology_and_spelling/adjective_case_endings.html


Виконайте тестові завдання
1.Лише прикметники записано в рядку 
А шкіряний, левовий, кожний 
Б весняний, знаний, бетонний 
В лисячий, танцюючий, ветхий 
Г кварцовий, дужий, двозонний 
2. Помилку у творенні присвійного прикметника допущено в рядку 
А бабусин 
Б матусин 
В Оленин 
Г Ольгин 
3. Помилку у творенні присвійного прикметника допущено в рядку 
А Миколин 
Б Микитин 
В Назарин 
Г Олексин 
4. Лише якісні прикметники записано в рядку
А веселий, яскравий, лісовий 
Б відвертий, мужній, міцний 
В щирий, довгий, дерев’яний 
Г сумний, глибокий, скляний 
5. Лише відносні прикметники записано в рядку 
А київський, народний, качиний 
Б дорожній, світлий, кімнатний 
В ситцевий, хімічний, зимовий 
Г залізний, мовний, ведмежий 
6. Якісний прикметник ужито в словосполученні 
А золоті сережки 
Б золоті хрести 
В золоті персні 
Г золоті руки 
7. Стилістичну помилку допущено в реченні 
А У зеленім вбранні йде весна. 
Б Чекай мене у вишневім садку. 
В У маминім слові звучить мудрість.
Г Розділові знаки в простім реченні. 
 8. Ступені порівняння можна утворити від усіх прикметників рядка
А високий, жахливий, сліпий 
Б холодний, новий, предобрий 
В бідний, весняний, сміливий 
Г важливий, теплий, міцний 
9. Ступені порівняння можна утворити від усіх прикметників рядка 
А теплий, успішний, босий 
Б яскравий, кумедний, ясний
 В добрий, зависокий, важкий 
Г низький, новий, величезний 
10. Правильно утворено форми ступенів порівняння всіх прикметників рядка 
А дешевший, найсвітліший, більш ніжніший 
Б вигідніший, скромніший, якнайцікавіший 
В більш точний, найбарвистіший, презлий 
Г старіший, найпомітніший, самий веселий   
11. Правильно утворено форми ступенів порівняння всіх прикметників рядка 
А дорожчий, світліший, найсміливіший 
Б найвидатніший, смачніший, надлегкий 
В триваліший, щонайтовщий, величезний 
Г бідніший, найбільш активний, премудрий 
12. Правильно утворено форми ступенів порівняння всіх прикметників рядка 
А найстарший, менш рішучий, найбільш міцніший 
Б найосвіченіший, якнайсвіжіший, архіважливий 
В найбільш упевнений, дотепніший, самий довгий 
Г щонайгрізніший, менш досвідчений, найвужчий 
13. Прикметник у ролі іменника вжито в реченні 
А Фанерні журавлі не полетять у вирій. 
Б Страшні слова, коли вони мовчать… 
В Рожеві сосни… Арфа вечорова… 
Г Не забувайте незабутнє…
КУЛЬТУРА СЛОВА 


Питання для самоконтролю 

1. Яка частина мови називається прикметником? 
2. Які граматичні ознаки властиві прикметнику? 
3. Як поділяються прикметники за розрядами? 
4. Яке значення виражають якісні прикметники? 
5. Яке значення властиве відносним прикметникам? 
6. Які прикметники називаються присвійними? 
7. Які ступені порівняння мають прикметники? Назвіть їхні форми. 
8. Як утворюються форми вищого ступеня порівняння? 
9. Які зміни відбуваються при утворенні простої форми вищого ступеня порівняння? 
10. Назвіть особливості творення трьох форм найвищого ступеня порівняння. 
11. Яких помилок необхідно уникати при утворенні ступенів порівняння? 
12. Від яких якісних прикметників не утворюються ступені порівняння? 

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше