Тема.  Спеціальна термінологія і професіоналізми (відповідно до напряму підготовки)
 
План
1.     Правила вживання термінів.
2.      Терміни і професіоналізми.
3.     Творення професіоналізмів.
4.      Фразеологічні одиниці, кліше та використання їх у мовленні.
5.     Джерела походження фразеологізмів. Сфери вживання.
 
Студенти повинні:
знати   правила вживання термінів, правила правопису слів-термінів та слів іншомовного походження;
вміти користуватися термінологічними словниками та словниками іншомовних слів, використовувати терміни і фразеологічні одиниці у професійному мовленні.

Література
 
1.Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник -К.: А.С.К., 2003. — 400 с.
2.Зубков М.Г. Мова ділових паперів. — Харків: Торсінг, 2001.- 384 с.
3.Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне й непрофесійне спілкування — Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2004. — 480 с.
4.Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / за ред. Н.Д.Бабич.- Чернівці: Книги ХХІ, 2005. -572 с.
5.Мацюк З.О. Станкевич Н.І. Українська мова професійного спілкування — К.: Каравела, 2005.
6.Мацько Л.І. Кравець Л.В. Культура українського фахового мовлення Навч. посіб. — К.: ВЦ "Академія", 2007. — 3
7.Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2008. — 424 с.
8.Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: модульний курс. — К., 2008 — 448 с.
9.Шевчук С.В., Кабиш О.О. Практикум з українського ділового мовлення: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2008.

Specalna_termnologja.docx  Методичні вказівки

                                                                                                 ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ     

Завдання 1. До поданих слів іншомовного походження дібрати українські відповідники (скористайтесь довідкою). Поясніть, якими з них краще послуговуватися. 

Контракт, коментар, експресивний, толерантний, масивний, стратег, брокер, менеджер, дистриб’ютер, імпорт, практицизм, міграція, екстрено, полісемічний, ліміт, презент, прогресивний, превалювати, фатум, ординарний, конгрес, оригінал, симпозіум, стимулювати.
Довідка: переселення, ввіз товарів, передовий, заохочувати, обмеження, управлінець, переважати, подарунок, діловитість, посередник, негайно, виразний, розподілювач, воєначальник, багатозначний, згуртований, договір, звичайний, дивак, поблажливий до чужих думок, захисний, предмет думок, нарада фахівців, пояснення, доля, з’їзд

Завдання 2.  Укладіть словниковий диктант, уживаючи професійні слова й терміни (по 10  слів).

Завдання 3. Відредагуйте слова та словосполучення: в двох словах, один за другим, два роки назад, семидесятиріччя, пятидесятитомник, шестидесятники, семеро президентів, троє міністрів, сорокам двом банкірам, із шістдесяти семи економістами, із вісімдесяти чотирьма друзями, до пятидесяти сімьох відсотків, від сімсот девяносто трьох гривен, давайте обговоримо питання, навчатись інформатиці, хворіти бронхітом, працювати по сумісництву, постачати товарами, звертатись по адресу, вибачте мене, вибачаюсь, не зрозумів коментаря, не відшукав інвентар, не збудував будинок, ведучий програміст, керуючий, копіюючий пристрій, головуючий на засіданні, обслуговуючий персонал, потрясаючий результат, слідуючим образом, слідуючого разу, обнаружили наступні проблеми, прийти до слідуючих висновків, шокуючий поступок, не дивлячись на перешкоди.

Завдання 4. Складіть діалог, використовуючи жаргонізми й професіо­налізми вашого фаху.

Завдання 5. Користуючись «Фразеологічним словником української мо­ви», поясніть значення та визначте стилістичне забарвлення пода­них виразів. З трьома (на вибір) складіть речення.

Скуштувати гарбузової каші, злий геній, відігравати роль, топтати ряст, увінчувати лаврами, замилювати очі, мати за честь, з позиції сили, ставити крапку, брати курс,  з роси та з води, творча лаборато­рія,  ламати пута, лягти в ос­нову, одним миром мазані, тримати марку, альма-матер,  пекти раків, тримати в полі зору, їсти чужий хліб, яблуко розбрату.

 Питання для самоконтролю
1.      Як правильно треба вживати терміни?
2.      Що таке терміни?
3.      Що таке професіоналізми?
4.      Як творяться професіоналізми?
5.      Що таке фразеологічні одиниці?
6.      Які є джерела походження фразеологізмів?.
7.      Яка сфера вживання фразеологізмів?

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше