Тема.     Правопис слів іншомовного походження

          МІРКУВАННЯ

1. Чим для вас є інтернет - джерелом пошуку інформації, другом, улюбленим заняттям, захопленням, полем для розваг чи марною тратою часу?
2. Чи вписується колаж у ваше уявлення про глобальну мережу?
3. Складіть речення зі словами дня в контексті інтернету.
4. Пригадайте ознаки слів іншомовного походження.
5. Поясніть написання слів «інтернет», «колаж», «мільярд».
                                                     

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

    У словниковому складі сучасної української літератур­ної мови є значна частина слів, засвоєних з інших мов, і ними досить активно послуговуємося у процесі спілку­вання.    

Запозичені з інших мов слова в українській літературній мові підпорядковані її граматичній і фонетичній системам, а ортографічні норми визначають їхні правописні особливості.


Примітка. Нині «правило дев’ятки» поширено на власні іншомовні назви, що робить послідовним правопис запозичень. Тож пишемо и у словах: Аристотель, Аристофан, Еврипід, Фердинанд, Ричард, Фридрих.


                                      ЗА НОВИМ ПРАВОПИСОМ

Назви сайтів та інших інтернет-сервісів пишемо тільки українською.
Приклад: Твіттер, ґуґл; мережа «Фейсбук», енциклопедія «Вікіпедія»Такі слова можна відмінювати: Фейсбука, ютуба, імейла (із закінченням -а, -я в родовому відмінку однини).

Регулярно вживані іншомовні  компоненти на голосний чи приголосний, приєднані до іменника, пишемо  разом.
Приклад: Віцепрем’єр, ексчемпіонка, контрадмірал, вебсайт, преміумклас, максісукня, мідімода, мініспідниця, топменеджер, лейбгвардієць, оберофіцер, штабскапітан, унтерофіцерЦе стосується не тільки іменників, а й утворюваних від них прикметників, які теж тепер втратять дефіс.
Якщо такі іншомовні компоненти приєднані до власного імені, то їх пишемо з дефісом: пан-Європа, псевдо-Фауст.

З дефісом пишемо складні іменники, утворені з двох самостійних іменників без сполучного звука або поєднання абревіатури й іменника.

                                                                                                    Приклад: 
Альфа-частинка, бізнес-план, інтернет-видання, ВІЛ-інфекція, ДНК-аналіз.

Пишемо також через Ґ:   Верґілій, Ґарсія, Геґель, Ґеорґ, Ґете, Ґреґуар, Ґуллівер.
                                                                                                     
Буквосполучення th у словах грецького походження передаємо звичайно буквою Т.

                                                                                                        Приклад:
Анатема — анафема, дитирамб — дифірамб, етер — ефір, катедра — кафедра, міт — міф, мітологія — міфологія, Атени — Афіни, Демостен — Демосфен.

У словах із давньогрецької й латини сполучення AU передається як АВ.
                                                                                                          
Приклад:
Авдієнція — аудієнція, авдиторія — аудиторія, лавреат — лауреат, павза — пауза, фавна — фауна.
У низці слів така передача звуків існує давно: автентичний, автобіографія, автомобіль, автор, авторитет, лавра, Аврора, Мавританія, Павло.

Скасовані написання ЙЯ, ЙЄ.
                                                                                                Приклад:
Фоє — фойє, єті — йєті, Гаваї —Гавайї, Хаям —Хайям, Савоя — Савойя, Феєрбах — Фейєрбах.
В українській мові звукосполучення [je], [ji], [ju], [ja] передаємо буквами є, ї,ю, я (без вставного Й):
конвеєр, плеєр, флаєр, круїз, мозаїка, лояльний, параноя, плеяда, рояль, саквояж, секвоя, фаянс, феєрверк, ін’єкція, проєкт, проєкція, суб’єкт, траєкторія,  Гаїті, Єйтс, Феєрбах, Маєр, Каєнна, Ісая, Йоганн, Рамбує, Шантії, Соєр,  Хеєрдал, Юнона.

Перегляньте відео.               ОРФОГРАФІЧНИЙ ПРАКТИКУМ

Завдання 1. Запишіть до кожного слова чи словосполучення іншомовне слово-відповідник.  Поясніть його правопис.

Життєпис; художній стиль кінця XVI — середини XVIII ст., що харак­теризується декоративною пишністю; повідомлення; наука красномовства; перша вистава п’єси; столиця Франції; оцінка успішності; ввіз (товарів); суперечка; театр, у виставах якого поєднують різні жанри мистецтва; казкова країна золота та коштовного каміння, яку розшукували в Америці перші іспанські завойовники; завіса з важкої тканини на дверях чи вікнах; рішення; керівник підприємства; зображення, що пояснює, доповнює друкований текст; вага товару з упакованням та без нього.

Завдання 2. Випишіть у дві колонки: 1) іншомовні слова, 2) українські слова.
1. Кенгуру, комплекс, нашвидку, ескадрилья, інструктор, молот, портьєра, авангард, спів, соловейко, журі, прогрес, поет, вітер, річ, філігрань, екіпаж, колесо, покіс, політ, силікати, азимут, радощі, таксист, трансмісія.
2. Зупинка, інтермецо, механік, кіно, столяр, вікно, рогіз, масштаб, внизу, віньєтка, матч, канікули, грім, сніг, кабінет, штепсель, стіл, сутінки, бутерброд, хліб, абревіатура, інтеграл, комюніке, високо, каучук, нетто, щоденник, око.
Ключ. З останніх букв виписаних слів прочитаєте: 1) вислів Р. Роллана; 2) українське прислів’я.

Завдання 3. До поданих іншомовних слів доберіть українські відповідники або синоніми і запишіть їх у тому самому порядку

П’єдестал, офтальмолог, дантист, реанімація, інтерв’ю, агітація, ідея, інтер’єр, портьєра, дискусія, акт, ательє, фотографування, бюро, гравюра, космос, рефрижератор. 
Відповідники: думка, суперечка, розмова, умовляння, вчинок, майстерня, внутрішність, дереворит, завіса, підніжжя, зйомка, стіл, всесвіт, оживлення, льодовня, зубний лікар, очний лікар. 
Ключ. З других букв записаних слів має скластися початок вислову Т.Шевченка: “…, й свого не цурайтесь”

Завдання 4. Запишіть слова, вставляючи потрібні літери.

Ап..льсин, арт..лерія, безпр..ц..дентний, б..нзин, абор..ген, автор..тет, р..ф..р..ндум, д..л..гат, д..р..гент, д..сплей, д .р..жабль, пр..з..дент, інд..катор, пр..ор..тет, к..нтавр, кол..ктив, кр..терій, амб..ц..я, кр..шталь, л..г..нда, матр..ця, м..даль, інт..лект, ор..гінал, п..рсп..ктива, пар..тет, пр..парат, ульт…матум, пр..т..ндент, пр..зент, пр..мітив, прот.стант, р..ванш, р..цепт, р..тор..ка, р..ф..рат, р..п..титор, р..туал, р..лігія, с..рена, с..кр..тар, с..нсація, с..лует, с..метрія, акц…онер, с..мбіоз, інту..ція, аж..отаж, с..туація, катол..ц..зм, т..раса, альтру..зм, ш…мпанзе, геро..чний, х..мера, хр..зантема, ц..тата. 

Завдання 5. Слова запишіть у дві колонки: 1) зі вставленою буквою і; 2) зі вставленою буквою и. 1. Вар..ант, с..стема, рев..зор, аж..отаж, ульт..матум, г..пс, аф..ша, пар..тет, осц..лограф, с..роп, натр..й, еп..зод, б..нокль, т..тан, ар..стократ, унц..я, транз..т, д..аспора, атр..бут, ек..паж.
2. Орх..дея, д..афрагма, пер..метр, інд..катор, д..зайн, імм..грант, локомот..в, ет..л, інст..нкт, лекс..ка, йотац..я, дев..з, ут..ль, кварт..ра, екв..валент, вітам..н, ас..стент, м..чман, оф..с, вакц..на, рефер.., обел..ск, еруд..т, кор..андр.
3. Щ..голь, б..дон, ек..паж, аз..мут, с..нус, зак..нченість, пр..звище, тр..вога, ящ..к, еп..тет, рац..он, еп..зод, Єг..пет, Пак..стан, ч..ткість, нум..змат, ор..єнтація, р..торика, юв..лей, афер..ст, утоп..ст, М..лан, Ок..нава, Вірг..нія, ц..стерна, оф..цер, ярл..к, юн..сть.
4. Нар..н, Алж..р, З..ндорф, Дубл..н, Ох..нага, Д..ксон, Сард..нія, Ор..ноко, Б..хар, Ув..ра, В..льнюс, Браз..лія, Апенн..ни, Єн..сей, Очамч..ра, Юдж..н, Шлезв..г.
Ключ. З перших букв виписаних слів має скластися: 1) закінчення вислову Т.Шевченка: “І на оновленій землі…”; 2) вислів В.Симоненка; 3) вислів Л. Толстого; 4) закінчення вислову О. Гончара: «Найбільша перемога це та, яку...».

Завдання 6. Слова запишіть у дві колонки: 1) зі вставленою буквою и; 2) зі вставленою буквою і. Значення незнайомих слів з’ясуйте за словником.
Ір..с, нарц..с, зеф..р, ет..кет, бат..ст, ех..нокок, окс..ген, мар..онетка, неод..м, ларинг..т, експер..мент, бр..нза, еп..граф, уайт-спір..т, юстиц..я, лімуз..н, об’єкт..в.
Ключ. З перших букв повинно скластися закінчення вислову М. Сома: “Земля ніколи небом не була, але ж ...”.

Завдання 7. Вставте у власних особових іншомовних назвах пропущені букви и або і. Слова запишіть у дві колонки: 1) зі вставленою буквою и; 2) зі вставленою буквою і.
Гойт..соло, Пучч..ні, Б.е, С..нх, П..фагор, Ц..ркель, Д..нкар, Тіц..ан, Ч..мароза, Ж..гмонді, Дікш..тар, Кваз..модо, Мур..льйо, Д.ро, Дж..нс, Гр..г, Ар..стотель, Ш..нкель, М..страль, Абаш..дзе, Б..дструп, Кунік..да.
Ключ. З виділених букв повинно скластися закінчення вислову Ралфа Емерсона: “Здатність бачити чудесне в звичайному — ...”.

Завдання 8.  Перепишіть власні назви, вставте пропущені літери. У разі потреби звертайтесь до словника.
Сканд..навія, Брат..слава, Ка..р, Антаркт..ка, Аф.ни, Балт..ка, Браз.лія, ..спанія, Грец..я, Капр.., Л..сабон, Місс.п.., Монтев..део, Велика Бр..танія, Кр..т, Пот.., С..дней, Мавр..тан..я, Австр..я, Пар..ж, Йоркш..р, Сан-Франц.ско, Ч..каго, Пак..стан, Єрусал..м, С..ракузи, С..нгапур, Вав..лон.

 9.  Розгляньте ілюстрацію й виконайте завдання.

А. Запишіть назви у дві колонки: 1) корисні страви; 2) шкідливі страви.
Б. Упишіть пропущені літери и або і.

10. Інтерактивна вправа.

   

11. Розв’яжіть мовну задачу.
Чому слово дизель — двигун внутрішнього згоряння важкого палива, яке займається від стискування — пишеться з буквою и, а прізвище його винахідника Дізель — з буквою  і  ?                                                                           

12.  Попрацюйте в "Тренажері з правопису з української мови". 

                                              


                                    


                                                                                     КУЛЬТУРА СЛОВА

А. Запам’ятайте, як правильно наголошувати слова.
Іко́нопис, крице́вий, кро́їти, лю́стро, металу́ргія.

Б. Запам’ятайте правильний варіант слововживання.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Дайте визначення поняття “іншомовні слова”.
Сформулюйте основні правила написання літер и, і, ї, е, є в іншомовних словах.


Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше