Тема.                                        Укладання фахових документів (відповідно до напряму підготовки) 

1. Укладання обліково-фінансових документів.
-         Акт
-         Доручення
-         Накладна
-         Таблиця
2.     Укладання документів з договірної діяльності.
-         Договір
-         Трудова угода
-         Контракт


 Повинні:    
Знати основні документи свого фаху, структуру їх тексту, правила оформлення;
Вміти складати тексти документів свого фаху, бездоганно застосовувати орфографічні та пунктуаційні норми літературної мови.
 
Література
1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник -К.: А.С.К., 2003. — 400 с.
2. Зубков М.Г. Мова ділових паперів. — Харків: Торсінг, 2001.- 384 с.
3. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне й непрофесійне спілкування — Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2004. — 480 с.
4. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / за ред. Н.Д.Бабич.- Чернівці: Книги ХХІ, 2005. -572 с.
5. Мацюк З.О. Станкевич Н.І. Українська мова професійного спілкування — К.: Каравела, 2005.
6. Мацько Л.І. Кравець Л.В. Культура українського фахового мовлення Навч. посіб. — К.: ВЦ "Академія", 2007. — 360 с.; 

Ukladannja_fahovih_dokumentv.docx      Методичні вказівки

                                                    

                       ПРАКТИЧНІ   ЗАВДАННЯ

1.   Відредагуйте подані словосполучення відповідно до норм літературної мови.
Прожиточний мінімум, укласти договір про слідуюче, у відповідності з діючим законодавством, договір поставки, щорічний отпуск, обсяг робіт, приймати участь у створенні підприємства, доручення дійсне на протязі двох років, в сумі дев'яносто гривен, відношення між працівником і установою, заключати договір,  економити кошти, у відповідності до угоди,  робота по сумісництву,  акціонерне общество, слідуючий робочий день, тяжке матеріальне положення, якісні покажчики роботи, підприємство в лиці керівника, рахунок зберкнижки, роботодатель зобов'язаний, по закінченню коледжу, продажа цінних паперів, люба спеціальність.

2.  Заповніть формуляр-зразок акта інвентари­зації товарно-матеріальних цінностей майстерні з виготов-лення меблів (пошиття одягу). Визначте, який це документ за: а) призначенням; б) походженням; в) формою.
 

Назва міністерства,                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ
відомства, організації                                                 __________________
АКТ№____
(дата)
(місце видання)
Про___________________________________________
                                                 (заголовок до тексту)

Підстава:       '__________________________________
від_______________ №________

Комісія у складі:
Голова                  ______________________________ (посада, прізвище та ініціали)
Члени комісії:

 1._______________________________________       (посада, прізвище та ініціали)
2. ______________________________________     (посада, прізвище та ініціали)
3. ______________________________________     (посада, прізвище та ініціали)

В період з__________ по__________ комісія провела перевірку роботи_________
В результаті перевірки встановлено____________________
(текст)__________________________________________

Складено у 2 примірниках
1-й примірник — 2-й примірник —

Голова комісії_______________      Ініціали, прізвище
                                                    (підпис)
Члени комісії _______________      Ініціали, прізвище
                               (підпис)
_______________________           Ініціали, прізвище
                                  (підпис)
 

 3Розмістіть правильно реквізити особистого доручення.
1. Назва виду документа.
2. Дата .
3. Текст.
4. Підпис.
5. Завірення підпису.
II. Розмістіть правильно реквізити офіційного доручення.
1. Печатка.
2. Штамп.
3. Дата .
4. Номер.
5. Назва виду документа.
6. Текст.
7. Зразок підпису особи, якій видано доручення.
8. Підпис керівника установи.

4.  Заповніть  накладну.
Накладна №______ 
від «__ »_______ 200   р.
Від кого________________________________________
Кому___________________________________________
 

п/п

Найменування

Одиниця виміру

Кіль­кість

Ціна без ПДВ

Сума, грн

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

Загальна сума з ПДВ

 

 

 

 

 

Загальна сума прописом

 

 

 

 

Керівник_________ ________ Гол. бухгалтер_________ 
Відпустив_________                   Прийняв______________ 

5. Напишіть інвентаризаційний опис власних предметів, якими ви користуєтеся в процесі навчання, у вигляді таблиці з такими графами: 1) No пор.; 2) назва; 3) кількість; 4) стан; 5) вартість.

6Продовжіть речення:
1. Договір — це документ, що ... .
2. Договір вважають укладеним тоді, коли ... .
3. Текст договору має ... .
4. Договір містить такі реквізити: ... .
5. Контракт — це документ, що ... .
6. Текст контракту має таку структуру: ... .
7. Контракт укладається у ... примірниках.
8. Трудова угода — це документ, яким ... .

7. Напишіть трудову угоду про те, що виконавець бере на себе відповідальність оформити вітрини фірми (за поданим зразком).
Трудова угода
                                                                                                      «__»_____ 200_р

Торговельна фірма____________________в особі________________________________________ ,
який діє на підставі______________ , названа в подальшому________________ ,  з однієї сторони, і громадянина_______________ паспорт серії № виданий_________________, який проживає за адресою;
___________________________ названий у подальшому_________ , з іншої сторони, уклали цей договір про таке:
1. Предмет угоди
1.1._______________________ _____________________
1.2.__________________________________________
1.3._________________________________________
2. Розмір і порядок оплати
2.1.__________________________________________
2.2._________________________________________
3. Відповідальність сторін
3.1.__________________________________________
4. Дострокове розірвання угоди
4.1.__________________________________________
5. Розв'язання суперечок
5.1.__________________________________________
6. Юридичні адреси сторін


Запитання для самоконтролю
 
1. Які документи належать до господарсько-договірної діяльності?
2. Що таке договір?
3. Які бувають договори?
4. Назвіть реквізити договору.
5. Що таке контракт?
6. Яка різниця контракту і договору.
7. Назвіть реквізити контракту.
8. Що таке трудова угода?
9. Назвіть реквізити трудової угоди.
10. Які документи належать до обліково-фінансових?
11. З яких частин складається акт?
12. Які відомості містить текст доручення?
13. Які реквізити повинні бути у накладній?
14. Якою має бути таблиця?

Виконайте тестові завдання на вивчену тему.


 

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше