Тема.                            Практична стилістика і культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики. 
Повторення вивченого матеріалу

Тренувальні вправи на закріплення отриманих знань

Єдиний шлях, який веде до знань - це діяльність. Б. Шоу
Якщо хочете чогось навчитися - робіть це! Р. Шанк

Вправа 1. Вправа 2. Запишіть подані слова за алфавітом.
Архітектор, пружина, валіза, сивина, Ілько, батарея, грюкання, квітник, блок, доба, дятел, кут, музика, млин, дриль, кава, кучер, ненька, стовп, роса, трюмо.
Ключ. Якщо ви правильно виконали завдання, із третіх букв слів прочитаєте закінчення вислову Володимира Сосюри: «Безсмертний, ...».

Вправа 3. Затранскрибуйте слова
Доріжці, хвилюєшся, розжарити, принісши, повсякденний, Палажці,  борють­ся, річці, бляшці, дзьоб, знущаєшся, пряжці, флешці, Львів, книжці, підживлювати, сиплються, журишся, легко, водичці, безжурний, знісши, футбол.

4. Вкажіть рядок з    однаковою кількістю звуків і букв у кожному слові. 
А тьохкає, щемить, гривня,заява
Б щемління, пісня, місяць, любов
В зілля, дзеркало, з’єднати, нюанс
Г щедрість, пам’ять, ячмінь, людина
Д бджола, послання, дев’ять, рядок

Вправа 5. 

 Вправа 6.  Розв’яжіть мовну задачу.   Складаючи речення, Сергій написав слово неньці з м’яким знаком, а Ярослав записав речення зі словом без м’якого знака — ненці. Чому вчитель нікому з них не виправив помилки? Складіть речення з кожним словом.

Вправа 7. Запишіть подані слова у дві колонки:  • із вставленою буквою е;    • із вставленою буквою и.
Зл..тіти, акт..віст, сл..мак, людиноненависн..к, затр..мтіти, оч..сний, агр..сивний, віддз..ркалювати, здр..гатися, вдал..чині, ан..кдот, покр..вати, ас..стент, вет..ран, неприм..ренний, ост..рігатися, тр..вога, оц..нкований, пл..кати, пов..рнутися, зв..личувати, тят..ва, тол..рантний.
 Ключ. Якщо ви правильно виконали завдання, із других букв записаних слів складеться прислів’я.

Вправа 8. Спишіть, записуючи слова, де потрібно, з великої букви.

Кримський (п)івострів, (к)орсунська (б)итва, сузір’я (в)еликий (в)із, (д)алекий (с)хід, (к)онвенція про захист прав людини, (с)вято (в)оскресіння (г)осподнього, (к)иєво-(п)печерська (л)авра, (т)овариство (ч)ервоного (х)реста, (а)ндріївська (ц)ерква, (н)аціональна (б)ібліотека імені Вернадського, (е)зопівська мова, (с)ин (б)ожий, (м)узей (і)сторії Києва, (з)ахідна Україна, (р)еспубліка (р)умунія, (п)івнічний (п)олюс.

Вправа 9. Доберіть до кожного дієслова форму 1-ї особи однини теперішнього часу. Запишіть слова парами. Позначте в них корені. Укажіть звуки, що чергуються в коренях.
Молотити, будити, мазати, лагодити, кріпити, робити, берегти, мастити, носити, городити, косити, сурмити, терпіти, ловити, графити.

Вправа 10. Випишіть  зі словника іншомовних слів 10 - 12  слів, щоб проілюструвати всі вивчені орфограми в словах іншомовного походження. 

https://bookland.com/download/1/11/119742/sample.pdf     


 Вправа 11Розв’яжіть мовну задачу. Ярина, виконуючи завдання, записала у зошиті речення: Настав довгожданий день приїзду бубусі. Її сусідка по парті Леся зауважила, що в слові довгожда(н)ий треба писати дві букви н, тому що наголос падає на суфікс і частина слова довго- вказує на збільшену міру ознаки. Хто з дівчат має рацію?

Вправа 12. Спишіть. Уставте, де потрібно, пропущену букву.
Спросон..я, істин..ий, глинян..ий, від..авна, стат..ями, стат..ей, суміш..ю, гіл..ячка, качен..я, роз..броїти, фіз..арядка, божествен..ий, Поділ.я,  Поволж..я,  Іл..я, свіжіст..ю, дол..ємо, скажен..ий, жадан..ий, здоровен..ий.

КУЛЬТУРА СЛОВА

Запам’ятайте правильний варіант слововживання.

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше