Тема.  Орфографічна норма. Правопис апострофа

А. Що стало на заваді під час пошуку в навігаторі?
Б. Знайдіть  правило, за яким ім’я В’ячеслав треба писати з апострофом.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Апостроф — орфограма не літерна, це графічний знак, який вживають на письмі для позначення роздільної вимови попередніх твердих приголо­сних і наступних звукосполучень [йа], [йу], [йе], [йі]. Ці звукосполучення позначаємо на письмі літерами я, ю, є, ї — саме перед цими буквами і тільки перед ними ставимо апостроф.

Апостроф ставимо: 

1. Після б, п, в, м, ф (якщо вони стоять на початку кореня або після голосного) і р (у кінці складу) перед я, ю, є, ї 

ЗАПАМ' ЯТОВУЄМО

Б’є, розіб’ю, уп’ятьох, п’єса, в’юн, інтерв’ю, м’язи, прем’єр, Заполяр’я, матір’ю, сузір’я, надвечір’я, міжгір’я 

2.

З’їжджати, від’ємний, роз’яснити, возз’єднання, об’єднати, під’юджувати, між’ядровий; 

3. Після словотвірних частин із закінченням на приголосний перед я, ю, є, ї 

 Пан’європейський, Мін’юст, Укрспец’юст, без’язикий, дит’ясла, транс’європейський.
4.5.

Перегляньте відео. 

Апостроф не ставимо

1. Перед я, ю, є після губного звука, коли перед ним є приголосний (окрім р), що належить до кореня 


2. Після м’якого р (в середині складу) у власне українських словах і після пом’якшених губних б, п, в, м, ф у словах іншомовного походження з наступними я(а), ю(у), є(е); перед йо


Брязкіт, буряк, буря, крякати, рясно, рябий, ряжанка, рядок, рюмсати; бюро, бюст, бюрократ, бювет, бюджет, бязь, бюргер, Вюртенберг, Вязьма, гіпюр, комюніке, Мюнхен, пюре, пюпітр, мюзикл, фюрер, фюзеляж, ревю, рюш, рюкзак, Рєпін, Рязань; курйоз, Муравйов, Воробйов, серйозний

За новим правописом  невідмінюваний числівник пів зі значенням ‘половина’ з наступним
іменником — загальною та власною назвою у формі родового відмінка однини  перед Я, Ю, Є, Ї пишемо окремо

                   пів  ящика, пів  ями,  пів  Єврóпи


ЗАВДАННЯ

1.   Запишіть слова в дві колонки: 1) ті, у які вставили апостроф; 2) ті, які пишуться без апострофа. 
1. Дев...ятсот, серм…яга, хутор...янин, зв...язок, духм…яне, пор...ядок, бур...ян, без..язикі, тьм...яно, цв...ях, присв…ята, реп...ях, п…ятдесят, з...ясовано, Солов...йов. 
2. Медв...яний, п…ятсот, арф...яр, посер…йознішав, дзв...якнути, розв...язано, помор…янин, св…ято, сузір...я, харків…янин, вар...яг, від...їзд, різьб…яр, мавп...яча, роз...ятрити, при…їзд. 
Ключ. З останніх букв прочитаєте назви віршів: 1) В. Сосюри; 2) М. Рильського.

Завдання 2. Перепишіть, вставляючи, де треба, апостроф. 1. Як гарно дихається – п..єш повітр..я, мов тепле молоко (М. Коцюбинський). 2. Всі квіти зберу у дніпрових гаях, зв..яжу у вінки і букети (М. Нагнибіда). 3. Чорнолісся п..янко духм..янить доспілою суницею (М. Стельмах). 4. Бджоли сонячним дощем падають на медв..яний лан (М. Стельмах). 5. Ластівки щебечуть попід стріхою, білим пір..ям гнізда перев..ють (А. Малишко). 6. Цвіли бузки? То солов..ї цвіли сузір..ям грон, пахучим синім димом (Є. Гуцало). 7. Чується подих тропічної тьм..яної, п..яної ночі (М. Рильський). 8. Застоялись у високім бур..яні густі пахощі прив..яленого сонцем полину (О. Гончар). 9. Ой, зв..язала дівчинонька рутв..яний вінок, закрасила голівоньку, пішла у танок (І. Манжура).

Завдання 3. Виконайте інтерактивну вправу.


Завдання 4. Перепишіть слова й зазначте в дужках номер правила, згідно з яким ужито апостроф.
1 — губний + йотований;
2 — р + йотований;
3 — префікс на приголосний + йотований;
4 — на межі двох основ.
Дем’ян ( _ ), солов’їний ( _ ), з’юрмитися ( _ ), між’ярусний ( _ ), стерв’ятник ( _ ), без’ядерний ( _ ), торф’яний ( _ ), Мін’юст ( _ ), В’ячеслав ( _ ), подвір’я ( _ ), дит’ясла ( _ ).

Завдання 5. Випишіть слова, у яких треба писати апостроф.
Тьм..яний, з..ініціювати, ум..ятина, по..яснити, Мар..яна, духм..яний, краков..як, стерв..ятник, поцв..яхований, дит..ясла, Знам..янка, Св..ятополк, Об..ю, коров..ячий, мавп..ячий, Придністров..я, різьб..яр, сум..яття, Слов..яносербськ, р..ясний, р..юмка, в..яз.
Ключ. З других букв виписаних слів складіть назву художнього твору.

Завдання 6. Попрацюйте в тренажері з правопису української мови.

7. Виконайте тестові завдання.
1. Апостроф треба писати на місці пропуску в слові
А помор..янин
Б духм..яний
В рутв..яний
Г розв..язок
2. Апостроф треба писати на місці пропуску в слові
А пів..озера
Б пів..огірка
В пів..метра
Г пів..яблука
3. Апостроф треба писати на місці пропуску в обох словах варіанта
А з..ясувати, р..юмсати
Б від..ємний, пор..ядок
В сім..янин, різдв..яний
Г розм..якшити, під..їзд
4. Апостроф треба писати на місці пропуску в обох словах варіанта
А В..ячеслав, гр..ядка
Б сім..янин, Св..ятослав
В зв..язківець, знічев..я
Г Причорномор..я, цв..ях
5. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах варіанта
А кам..яний, п..яльце, звір..ята
Б бур..ян, подвір..я, кр..якати
В поголів..я, арф..яр, кур..ява
Г в..їжджати, реп..ях, пів..яру
6. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах варіанта
А здоров..я, кип..ятити, бур..яний
Б пуп..янок, заб..ється, лижв..яр
В роз..їзд, Придунав..я, пів..юрби
Г львів..янин, п..ясть, Вороб..йов
7. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах варіанта
А П..ятихатки, черв..як, вп..ястися
Б без..язикий, рум..яний, медв..яний
В Середземномор..я, в..юн, пр..янощі
Г верб..я, риб..ячий, без..іменний
8. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах варіанта
А перед..ювілейний, Кир..ян, від..їзд
Б кіновар..ю, солов..їний, кур..ятина
В зів..янути, Мін..юст, духм..яний
Г торф..яний, в..юнитися, Р..єпін
9. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах варіанта
А двох..ядерний, Мар..яна, різьб..яр
Б дит..ясла, Григор..єв, багатослів..я
В Слов..янськ, верхів..я, тьм..яний
Г поцв..яхований, здоров..яга, з..їзд
10. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах варіанта
А стерв..ятник, в..юн, з..агітувати
Б підв..язка, уп..яте, мавп..ячий
В пів..юрти, підмурів..я, пір..їна
Г узгір..я, Об..ю, з..економити

8. Розгляньте ілюстрацію й виконайте завдання.

А. Опишіть ситуацію двома-трьома реченнями. Доповніть свій опис міркуваннями про те, чому молоді люди свідомо ризикують своїм здоров’ям, а іноді й життям.
Б. Використайте опорні слова, поставивши, де потрібно, апостроф.
Опорні слова: вол..єр, мавп..ячий, моркв..яний, несер..йозний, пів..яблука, звір..ята, знічев..я, зап..ястя, вп..ястися, обов..язково.

Питання для самоконтролю 

1. Назвіть випадки, коли в українській мові вживається апостроф. 
2. Чи завжди після губних приголосних перед йотованими ставиться апостроф? 
3. Від чого залежить вживання апострофа після р? 
4. Після яких префіксів ставиться апостроф? 
5. У яких випадках не ставиться апостроф? 

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше