Тема. Правопис. Орфографічна норма. Правопис знака м'якшення

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

будують — будуються, стань — станься і станьсь, піднось — підносься 
(але: піднісся, бо підніс).

       Не вживається у буквосполученнях

Перегляньте відео.


                                                                                                             ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Перепишіть слова, поставивши, де потрібно, м’який знак.
Берізон..ці, малин..ці, гордіс..ть, різ..бяр, він..чати, нян..чити, дон..чин, нен..ці, пот..марений, оболон..ці, дзелен..чати, промін..чик, ялин..ці, дивуєт..ся, тренуєш..ся, піднос..ся, африкан..ський, ялинон..ці, ковз..кий, ниточ..ці, жен..шень, лял..ці, посол..ський, мен..ше.

Завдання 2. Випишіть слова, які треба писати з м’яким знаком на місці крапок.
Жін..ці, плос..кий, годит..ся, Натал..чин, промін..чик, Ол..жин, нен..ці, тітон..чин, красун..чик, арал..ський, Уман..щина, виплутуєш..ся, зірон..ці, в’язкіс..ть, азовс..кий, лебідон..ці, ірпінс..кий, перукар..ський, куз..ня, змагают..ся, тон..ший, нян..чити, ялтинс..кий, він..чати, кидаєт..ся.
Ключ. З перших літер виписаних слів складіть імена літературних героїв Т. Шевченка.

Завдання 3. Перепишіть слова, де треба замість крапок поставте м’який знак, поясніть написання. Долон.., сукон.., міл..ко, в’яз..кіс..т.., дяд..ко, повіс..т..ю, зав’яз..зю, слиз..кий, кул..ка, дон..чин, невіст..ці, русал..чин, волен..ка, зозул..ка, зозул..чин, піс..ня, насін..ня, різ..ба, парасол..ці, кіл..кіс..т.., мен..ше, хвилин..ка, у таріл..ці, боднар.., вітал..ня.

Завдання 4. Виконайте інтерактивну вправу.


Завдання 5. Запишіть слова в дві колонки: 1) у які вставили м’який знак; 2) у які не треба вставляти м’якого знака. 
Кавказ..кий, тюр..ма, астрахан..ський, різ..бяр, арал..ський, камін..чик, ремін..чик, щіл..ний, емул..сія, мален..кий, електропаял..ник, астрахан..ці, щонаймен..ший, нян..чити, економіч..ний, шахтарс..кий, емал..ований. 
Ключ. У кожному слові підкресліть першу від початку букву. З перших букв прочитаєте крилатий вислів.

Завдання 6. Подані іменники стоять у давальному відмінку однини (ком у? чому?). Усі приголосні перед -ці вимовляються м’яко. Запишіть слова в дві колонки: 1) у які вставили м’який знак; 2) у які не треба вставляти м'якого знака. 
Квіт..ці, жін…ці, авос..ці, бджіл..ці, очеретян..ці, жмен..ці, гус..ці, свин..ці, галуз..ці, стеблин..ці, кізон..ці, мис..ці, однокол..ці (візок на двох колесах), внучен..ці, снігурон..ці, колис..ці, оболон..ці, нян..ці, тріс..ці, сопіл..ці. У кожному слові підкресліть другу від початку букву. 
Ключ. З цих букв повинен скластися початок вислову В. Сухомлинського: «... – то найвища людська освіченість».

Завдання 7. Перепишіть, вставляючи, де треба, м’який знак.  
1. Мій народ головою піднісся вище тисячі стратосфер (П.Тичина). 2. Ми мостимо дороги людям грядущих золотих сторіч..! (Д. Павличко). 3. Яке глибоке щастя – жить, буть гідним імені людини, народу й людс..кості служить! (М. Рильський). 4. Зеленійся, рідне поле, україн..с..ка ниво! (І. Франко). 5. Велетен..с..кі бачу цілі я на обріях світів (М. Рильський). 6. На сон..ці ясени горят.., спадают.. ягоди з шовковиц.. (М. Рильський). 7. Запарувала рілля, т..мяно заблищали на сон..ці одвернуті лемешами скиби землі (Гр. Тютюнник). 9. Нема ц..віту на всім світу, лиш на ягідон..ці, нема мені ніде ліпше, як при матінон..ці (Нар. тв.).

Завдання 8. Попрацюйте в тренажері  з правопису української мови.

9. Виконайте тестові завдання.
1. М’який знак на місці пропуску треба писати в слові
А половин..ці
Б стежин..ці
В картин..ці
Г вишен..ці
2. М’який знак на місці пропуску треба писати в слові
А ірпін..ський
Б хорол..ський
В лопан..ський
Г прип’ят..ський
3. М’який знак на місці пропуску треба писати в обох словах варіанта
А сивас..кий, ковз..кий
Б чумац..кий, плас..кий
В товарис..кий, міс..кий
Г кременчуц..кий, бас..кий
4. М’який знак на місці пропуску треба писати в обох словах усіх рядків, ОКРІМ
А нян..чити, нен..чин
Б брин..чати, дон..ці
В різ..бяр, сніжин..ці
Г т..мяний, лял..чин
5. М’який знак на місці пропуску треба писати в обох словах рядка
А вимиют..ся, гаєш..ся
Б дивит..ся, піднос..ся
В наснит..ся, розріс..ся
Г колотит..ся, б’єш..ся
6. М’який знак на місці пропуску треба писати в обох словах рядка
А нян..чин, жін..чин
Б Вал..чин, Ян..чин
В дон..чин, лял..чин
Г Юл..чин, Натал..чин
7. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А естонс..кий, якіс..ть, мен..ший
Б ангел..ський, зозул..ці, куз..ня
В долон..ці, т..мяний, брин..чати
Г гуцул..ський, міс..кий, промін..чик
8. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А ллєт..ся, голубон..ці, красун..чик
Б різ..бяр, підвод..ся, матусен..чин
В яблун..ці, помешкан.. , Уман..щина
Г гордіс..ть, цвірін..кати, ірпін..ський
9. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А т..мяний, нян..чити, запоріз..кий
Б річен..ці, взуваєт..ся, оболон..ський
В різ..блений, бат..ківський, промін..ці
Г радомишл..ський, вишен..ці, кін..чик
10. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А тр..ох, Новгород-Сіверс..кий, камін..чик
Б рибон..ці, мелітопол..ський, яблун..ці
В завзятіс..ть, біл..ше, склепін..частий
Г жен..шень, забр..оханий, скін..чити

10. Розгляньте ілюстрацію й виконайте завдання.Питання для самоконтролю 

1. Визначте особливості вживання м’якого знака. 
2. Назвіть винятки з цих правил.
3. Сформулюйте правила, коли м’який знак не пишемо. 
4. Чи є винятки з цих правил? 
5. Чому в словах уманський, Уманщина після н м’який знак не пишемо, хоч Умань, а в словах гуцульський, Гуцульщина після л пишемо м’який знак, хоч гуцул? 
6. Чому в кінці слова століть (від століття) є м’який знак, а в кінці слова сторіч (від сторіччя) немає? 
7. Чому в місцевому відмінку в слові в скриньці пишемо м’який знак, а в слові в хатинці він не потрібен?

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше