Тема.  Специфіка мовлення фахівця (відповідно до напряму підготовки)

Мова – втiлення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любiмо ïï, вивчаймо ïï, розвиваймо ïï! Борiмося за красу мови, за правильнiсть мови, за приступнiсть мови, за багатство мови…       (Максим Рильський).

План
1. Мова і професія.
2.Майстерність публічного виступу.
3. Види підготовки до виступу.
4.Управління мовленням та його структурування з допомогою тематичної організації, зв’язності та злитості.
5.Набір відповідних тактичних та мовних засобів у межах конкретного виду усного вербального спілкування.
 
Здобувачі освіти  повинні:
знати основні умови ефективного мовленнєвого спілкування, композицію публічного виступу;
вміти готуватися до публічного виступу, правильно сприймати фахову інформацію, володіти різними видами усного професійного спілкування.
 
Література

1. Українська мова (за професійним спрямуванням): навч.посіб. для студ. ВНЗ І-ІІ р.а./ Т.М.Антонюк, Л.М.Борис, А.М.Кабаненко. – Чернівці: ДрукАрт, 2015. -  528 с
2. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник -К.: А.С.К., 2003. — 400 с.
3. Зубков М.Г. Мова ділових паперів. — Харків: Торсінг, 2001.- 384 с.
4. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне й непрофесійне спілкування — Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2004. — 480 с.
5. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / за ред. Н.Д.Бабич.- Чернівці: Книги ХХІ, 2005. -572 с.
6. Мацюк З.О. Станкевич Н.І. Українська мова професійного спілкування — К.: Каравела, 2005.
7. Мацько Л.І. Кравець Л.В. Культура українського фахового мовлення Навч. посіб. — К.: ВЦ "Академія", 2007. — 360 с
8. Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2008. — 424 с.
9. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: модульний курс. — К., 2008 — 448 с.
10.Шевчук С.В., Кабиш О.О. Практикум з українського ділового мовлення: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2008. — 160 с.

Specifka_movlennja_fahvcja.docx    Методичні вказівки

                                                                                                          ПРАКТИЧНІ   ЗАВДАННЯ       

Завдання 1  Дати визначення словам -  професія, фах, фахівець, спеціаліст, професіонал. Скласти з ними речення.
 
Завдання 2.  Виберіть  потрібне  слово, зазначивши, яким  має (може)  бути   мовлення сучасного  фахівця. Запишіть правильну відповідь.
правильним  чи  вірним; змістовим  чи   змістовним; професійним   чи  професіональним діловитим  чи  діловим;  виразним  чи  виразним;писемним  чи  письмовим.

Завдання 3.     Записати  15-20 професійних жаргонізмів відповідно до вашого профілю. 
 Наприклад: комп’ютер - комп, інтернет - інет, вільні години між двома лекціями - вікно. 

Завдання 4.   Доберіть з дужок потрібне за змістом слово. Запишіть у виправлених реченнях. Умотивуйте свій вибір.

 1.Наша команда впевнено (лідирує, лідерує, веде вперед, є попереду, є лідером) протягом змагань.  2.У зв’язку з цим просимо (послати, відправити, відрядити, делегувати) до нас кілька досвідчених спеціалістів. 3.Поняття тексту в лінгвістиці (товкмачать, трактують, тлумачать) по-різному. 4. Метали при нагріванні розширюються, а при охолодженні (ущільнюються, скорочуються, стискуються). 5. Аналіз тенденцій розвитку техніки (свідчить, показує, запевняє), що з часом все ширше застосовуються електричні та електронні явища. 6.Зібрання живописної колекції  ХХст. у Національному художньому музеї України дозволяє значною мірою (розглянути, простежити, побачити) розвиток українського мистецтва в цю драматичну епоху. 7. Сучасна психологія (зв’язана, пов’язана, з’єднана) також з математичними, технічними науками. 
 
Завдання 5.                   Знайдіть і виправте помилки, що трапляються під час виступу

- Повістка дня слідуюча.
 - Слідуючі збори відбудуться в три години. 
 -Першим ділом треба вирішити це питання. 
 -Ви правий. 
 -Хочу сказати про зовсім друге.
 -Невільно приходить на думку слідуюче. 
-Мова йде про саме важне.
 -Я настоюю на тому, щоб… (
 -Мені кажеться, що…
 -Скажу ще пару слів. 
 -Мій виступ не протирічить вашому. 
 -На збори прийшли всі без виключення. 
 -Збори прийняли слідуючі рішення. 
иступаю з докладом 
-Приступаєм до обговорення 
-На цьому питанні зупинюсь більш конкретніше 
-Саме основне питання 
-Співставимо
-Буде сказано нижче.
-Можемо привести слідуючі приклади 
-Моє заключення слідуюче.
-Це положення ще треба доказати .
-Заслуговує уваги такий факт .
 -Інформація всім стане у нагоді .

Завдання 6.     Прокоментуйте афоризми. На їх основі складіть поради доповідачеві.
«Справжнє красномовство — це вміння сказати все, що треба, і не більше, ніж треба» (Ф.Ларошфуко).
«Промова повинна виростати й розвиватися із знання речей: якщо оратор не проник у речі, не пізнав їх, мова його беззмістовна…» (Цицерон).
«Не дозволяй, щоб язик випереджав твою думку» (Хілон).
«…Враження від десяти висловів, які вплинули на розум, легше згладити, ніж враження від одного, яке вплинуло на серце…»(Г. Ліхтенберг).
«Багато говорити і багато сказати — це не є те сааме» (Софокл).
«Поетами народжуються, ораторами робляться» (Цицерон).
 
 Завдання 7. Дотримуючись культури мовлення, продовжіть речення за поданим початком.
- Не можу погодитися…
- Дозвольте  заперечити, моя думка з цього питання дещо інша…
- Аргументи недостатньо переконливі, тому що…
- Припустимо, що…
- На жаль, ви мене не зрозуміли…

Питання для самоконтролю
 
1. Чому розширились функції української мови на виробництві?
2. Що сприяє збагаченню мови професії?
3. Що означає поняття "мова професії"?
4. Чому сприяє знання мови професії?
5. На що впливає підвищення рівня знань з фаху?
6. Публічним виступом може бути…
7. Які складові публічного виступу?
8. Як готуватися до виступу.
9. Що є майстерністю публічного виступу.
10. Які використовують тактичні та мовні засоби у  телефонному спілкуванні.                      

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше