Тема.  Типи термінологічних словників 
(відповідно до фаху)
 
Студенти повинні:
знати  правила вживання термінів свого фаху, правила правопису слів-термінів та слів іншомовного походження;
вміти  працювати з термінологічним словником, правильно використовувати терміни свого фаху.
 
Література

1.     Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики. / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. — К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003. — 896 с.
2.     Великий тлумачний словник сучасної української мови. / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. — К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. — 1736 с.
3.     Головащук І.С. Російсько-український словник сталих словосполучень. — К., 2001.
4.     Головащук І.С. Українськелітературнеслововживання: Словник-довідник. — К., 1995.
5.     Гринчишин Д.Г. та ін. Словник-довідник з культури української мови. — Львів: Фенікс, 1996.
6.     Гринчишин Д. Г., Сербенська О. А. Словник паронімів української мови. -К., 1986. 2-ге вид., перероб. і доп. — К., 2000.
7.     Гринчишин Д. Г., Сербенська О. А. Словник паронiмiв української мови. — К.: Рад. шк., 1986. — 222 с.
8.     Економічний словник-довідник / За ред. С.В. Мочерного. — К.: Femina, 1995.
9.     Івченко А. Тлумачний словник української мови. -Харків: Фоліо, 2001.
10.           Новий російсько-український словник-довідник: Близько 65тис. слів/ С.Я. Єрмоленко, В.І. Єрмоленко, К.В. Ленець, Л.О. Пустовіт. — К.: Довіра, 1996. — 797 с.
10.           Новий російсько-український словник-довідник: Близько 65тис. слів/ С.Я. Єрмоленко, В.І. Єрмоленко, К.В. Ленець, Л.О. Пустовіт. — К.: Довіра, 1996. — 797 с.
10.           Новий російсько-український словник-довідник: Близько 65тис. слів/ С.Я. Єрмоленко, В.І. Єрмоленко, К.В. Ленець, Л.О. Пустовіт. — К.: Довіра, 1996. — 797 с.
11.           Пустовіт Й.О. та ін. Словник іншомовних слів. — К.: Довіра, 2000.
12.           Російсько-український словник наукової термінології: Суспільні науки. — К.: Наук, думка, 1994.
13.           Словник синонімів української мови: У 2-х томах / Редкол. А.А. Бурячок та ін. — К.: Наукова думка, 2000.
14.           Словник фразеологізмів української мови / Уклад.: В.М. Білоноженко та ін. — К.: Наукова думка, 2003. — 1104 с. — (Словники України).
15.           Шевчук С.В. Російсько-український словник ділового мовлення = Русско-украинский словарь деловой речи. К.: Вища школа, 2008. — 487 с.

Tipi_termnologchnih_slovnikv.docx    Методичні вказівки      

                                         ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Укладіть тлумачний словник термінів вашої майбутньої професії.

Завдання 2. За допомогою словника синонімів доберіть до слів-термінів синоніми. 
Визначте, чи різняться вони відтінками значень чи є абсолютними синонімами.

Репутація, рефрен, оксидація, екземпляр, експеримент, експансія, фокус, склад, континент, обіг, адресант, акомпанемент, амбасада, креативність, кунжут.

► За допомогою тлумачного словника визначити, які слова належать до багатозначних. Звернути увагу на те, як у словниках подають тлумачення багатозначних слів.

Завдання 3. Установіть відповідність між типами словників і призначенням їх.
Словники 
1. Тлумачний. 
2. Орфографічний.   3. Орфоепічний.                         
Призначення словника  
А. Словник подає правила нормативної вимови голосних і приголосних звуків у словах, ураховуючи особливості сучасного літературного наголошування. 
Б. Основне призначення словника – бути довідником з орфографії (граматичні форми змінюваних слів наведено в такому вигляді, який цілком відбиває чергування, спрощення або подвоєння звуків, зміну наголошення в словах з рухомим наголосом та ін.). 
В. Словник з достатньою повнотою подає синонімічне багатство української мови. 
Г. Словник є універсальним довідником із сучасної української мови, у якому стисло розкривається значення слів і їхніх відтінків.

Завдання 4. Схарактеризуйте структуру одного зі словників (довідників, енциклопедій) відповідно до вашого напряму навчання за схемою:
- повна назва словника (довідника, енциклопедії); прізвища й ініціали укладачів; кількість слів; місто й рік видання;
- структура словника (довідника, енциклопедії);
- функціональне призначення словника (довідника, енциклопедії).

Завдання 5. Зредагуйте наведені висловлювання відповідно до законів милозвучності української мови. Якими правилами ви послуговувалися?
В будь-який час, співрозмовник взяв гору, план почав утілюватися, ми тобі удячні за усе, треба негайно уживати заходів, з щирою душею, установи і організації, зусиллями колективу і керівництва, дощі ідуть часто,  в такому випадку, оце і все, назвіть ціну і масу, згідно з специфікацією, перераховано із вашого рахунку, брати участь в різних проектах, за погодженням з замовником, флагман в справі роздержавлення, іспит з спеціальності, здійснити в двотижневий термін, включити в фінансовий звіт, зміни у економіці, ознайомитися з звітами, привітати з святом.
 
Запитання для самоконтролю

1.     Охарактеризуйте типи термінологічних словників.
2.     Розкрийте  умови розвитку стандартизації термінології.
3.     Яких правил застосування іншомовної лексики слід дотримуватись в професійному мовленні?
4.     Проведіть дослідження професійної лексики та з’ясуйте рівень використання в ній іншомовних слів.
5.     З яких мов найбільше запозичені терміни?
6.     Про що свідчать іншомовні запозичення в українській мові?

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше