Тема. Поняття етики ділового спілкування, її предмет і завдання

 Не пускайте слів попереду думок. Адже висловлюванням можна бездумно поранити чиєсь вразливе серце. Розумним словом можна підбадьорити, надихнути на творчість, на добрий вчинок, на геройство      (Іван Вихованець). 

План
 
1.  Поняття спілкування.
2. Сутність і зміст етики ділового спілкування.
3. Етичні норми і нормативи.
4. Професійна етика.
5. Вчинок як першоелемент моральної діяльності.
 
Здобувачі освіти  повинні:
знати   сутність, види, завдання етики ділового спілкування, етичні норми та нормативи;
вміти  використовувати набуті знання у процесі ділового спілкування.
 
Література
 
Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник -К.: А.С.К., 2003. — 400 с.
Зубков М.Г. Мова ділових паперів. — Харків: Торсінг, 2001.- 384 с.
Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне й непрофесійне спілкування — Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2004. — 480 с.
Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / за ред. Н.Д.Бабич.- Чернівці: Книги ХХІ, 2005. -572 с.
Мацюк З.О. Станкевич Н.І. Українська мова професійного спілкування — К.: Каравела, 2005.
Мацько Л.І. Кравець Л.В. Культура українського фахового мовлення Навч. посіб. — К.: ВЦ "Академія", 2007. — 360 
Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2008. — 424 с.
Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: модульний курс. — К., 2008 — 448 с.
Шевчук С.В., Кабиш О.О. Практикум з українського ділового мовлення: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2008. — 160 с.

 Ponjattja_etiki_dlovogo_splkuvannja.docx   Методичні вказівки

                                                                                        ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Дайте визначення понять «етикет», «спілкування», «ділове спілкування», «етикет ділового спілкування».

Завдання 2.  Прокоментуйте ситуацію: «Знаєте, чому я пішов з цього банку?» – сказав керівник однієї з київських організацій. – «Тому що там до мене ставилися як до такого, на якому можна заробити. А я хочу, щоб на мене дивилися як на ділового партнера, з яким треба працювати». 

 Чому так сталося? До чого зобов’язують працівників етика та етикет службових взаємин? Від чого залежить імідж установи?

Завдання 3. Оберіть єдино можливе в кожному випадку слово. Поясніть свій вибір. 

1. Я (рахую, вважаю, гадаю), що студенти університету мають можливість (одержувати, здобувати, набувати) якісну вищу освіту. 2. (Відношення,  відносини, стосунки) колег складалися впродовж кількох років. 3. У документах (зустрічаються, трапляються, стикаються) грубі граматичні помилки. 4. Ця пропозиція студентської ради (варта, годиться, гожа) на увагу. 5. (Уздовж, на протязі, протягом) навчального року студенти будівельного відділення плідно працювали над науковим дослідженням. 6. Деканат підготував проєкт наказу про (відчислення, відрахування) студентів.

Завдання 4. Виправте помилки, запишіть правильні варіанти. 
 В значній мірі,   бувший директор,   бути на хорошому рахунку,   розглянути слідуючі питання ,  самий кращий результат,  професіональний рівень,   трудові суперечки ,  допускати можливість,  понести збитки,  рахувати за необхідне,  прийняти наступні рішення.

Завдання 5. Користуючись «Словником фразеологізмів української мови», поясність значення та визначте сферу вживання поданих виразів.  Складіть з ними речення.
Тримати в полі зору, лягти в основу, мати за честь, грати першу скрипку, вести мову, ні два ні півтора, наріжний камінь, заварити кашу. 

Завдання 6. Змоделюйте таку ситуацію: Ви невдоволені вчинком свого колеги, зробіть йому зауваження, а він Вам повинен дати відповідь. 

 
Запитання для самоконтролю
1.      Що таке спілкування?
2.      Які є різновиди спілкування?
3.      В чому полягає сутність і зміст етики ділового спілкування?
4.      Як ви розумієте етичні норми і нормативи?
5.      Що таке професійна етика?
6.      Що таке вчинок?
7.      Як ви розумієте вчинок як першоелемент моральної діяльності?

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше